Reza Pahlavi spreekt op de conferentie van The Jerusalem Post in New York (Foto: Screenshot)
Reza Pahlavi speaking at The Jerusalem Post conference in New York (Photo: Screenshot)

Nederlands + English

Reza Pahlavi II, voormalig kroonprins van Iran en zoon van de afgezette sjah, zegt dat de val van het huidige ayatollah-regime in Iran het hele Midden-Oosten drastisch in positieve zin zou veranderen.

Door: Allisrael News

“In de afgelopen 44 jaar is het hele beeld [van het Midden-Oosten] veranderd. Spanning, conflicten, radicalisme, de nucleaire dreiging, instabiliteit zijn allemaal verbonden met wat er in Iran is gebeurd,” vertelde Pahlavi onlangs aan The Jerusalem Post.

Tijdens het seculiere bewind van zijn vader Sjah Mohammad Reza Pahlavi, onderhield Iran nauwe betrekkingen met de Verenigde Staten, Israël en een groot deel van de Westerse wereld. De Islamitische Revolutie van 1979 veranderde Iran echter fundamenteel in een radicaal moslim, anti-westers regime.

“Bij elke gelegenheid die ik krijg om een publiek toe te spreken, of dat nu een Joods publiek is of een ander publiek, wil ik dat ze begrijpen hoe belangrijk het voor ons is om een gemeenschappelijke visie te hebben die, als die tot bloei komt, het gezicht van de regio volledig kan veranderen,” benadrukte de Iraanse kroonprins, die momenteel in ballingschap in de Verenigde Staten woont.

“Iraniërs zeggen tegen de wereld, en tegen Israël in het bijzonder: ‘Wij zijn niet de vijand, dat is het regime. We willen jullie vrienden zijn”, aldus de kroonprins.

Tijdens zijn bezoek aan Israël in april gaf Pahlavi een exclusief één-op-één interview met ALL ISRAEL NEWS-hoofdredacteur Joel Rosenberg op TBN’s THE ROSENBERG REPORT.

Tijdens het interview onthulde de Iraanse kroonprins dat hij hoopt dat er vrede zal komen tussen de Joodse staat en een Iran van na de ayatollah.

Daarnaast streeft Pahlavi naar een “strategisch partnerschap” met Israël en de Arabische wereld door middel van wat hij de “Cyrus-akkoorden” noemt. De naam verwijst naar de Perzische koning Cyrus die naar verluidt tolerant was tegenover minderheden en het Joodse volk bevrijdde uit gevangenschap in het oude Babylonië.

***************************

ENGLISH

Reza Pahlavi II, former crown prince of Iran and son of the deposed shah, says the fall of the current ayatollah regime in Iran would dramatically change the entire Middle East in a positive direction.

By: Allisrael News

“In the past 44 years, the whole image [of the Middle East] changed. Tension, conflict, radicalism, the nuclear threat, instability are all tied to what happened in Iran,” Pahlavi recently told The Jerusalem Post.

During the secular reign of his father Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran enjoyed close relations with the United States, Israel and much of the Western world. However, the Islamist Revolution of 1979 fundamentally transformed Iran into a radical Muslim, anti-Western regime.

“At every opportunity I have to address an audience, whether a Jewish one or any other audience, I want them to understand how vital it is for us to have a common vision that, if it comes to fruition, can change the face of the region entirely,” stressed the Iranian crown prince, who currently lives in exile in the United States.

“Iranians are telling the world, and Israel in particular: ‘We are not the enemy; the regime is. We want to be your friends,’” the crown prince stated.

During his visit to Israel in April, Pahlavi offered an exclusive one-on-one interview with ALL ISRAEL NEWS Editor-in-Chief Joel Rosenberg on TBN’s THE ROSENBERG REPORT.

During the interview, the Iranian crown prince revealed that he hopes peace will be established between the Jewish state and a post-ayatollah Iran.

In addition, Pahlavi seeks a “strategic partnership” with Israel and the Arab world through what he calls the “Cyrus Accords.” The name refers to the Persian King Cyrus who was reportedly tolerant toward minorities and set the Jewish people free from captivity in ancient Babylonia