Voormalig Arabisch-Israëlisch parlementslid Azmi Bishara op het podium van de Knesset. (Flash90)

Former Arab-Israeli MK Azmi Bishara at Knesset podium. (Flash90)

Nederlands + English

Voormalig Arabisch-Israëlisch parlementslid dat uit Israël vluchtte naar Qatar nadat hij zou hebben gespioneerd voor Hezbollah, heeft koffers met contant geld teruggestuurd naar de Arabisch-Israëlische Balad-partij om de oplopende schulden te dekken.

Door World Israel News

Een Arabische partij in de Knesset ontving miljoenen shekels in contanten die het land werden binnengesmokkeld door een voormalige parlementslid die verdacht wordt van spionage voor een terroristische organisatie, meldde Israel Hayom woensdag.

In 2007 ontvluchtte Azmi Bishara, toen een MK voor de Arabisch-nationalistische partij Balad, Israël, om zich uiteindelijk te vestigen in Qatar.

Bishara diende zijn ontslag in als lid van de Knesset van de Israëlische ambassade in Egypte, nadat hij beschuldigd werd van spionage namens de in Libanon gevestigde terreurorganisatie Hezbollah.

Volgens nieuw gepubliceerde informatie, verkregen door Israel Hayom, blijkt dat de Balad partij banden onderhield met de in ongenade gevallen voormalige MK gedurende jaren na zijn vertrek uit Israël.

Na zijn verhuizing naar Qatar, zou Bishara 2 miljoen shekels (600.000 dollar) hebben doorgesluisd naar partijfunctionarissen, waarbij hij het geld via gevulde koffers Israël binnen smokkelde.

Onderzoekers verdachten de partijleiding van fraude, aldus het rapport, toen werd ontdekt dat Balad zijn schuld van 2,5 miljoen shekel in 2013 snel had afbetaald.

Dertien partijfunctionarissen en activisten gelinkt aan Balad werden in 2012 en 2013 gearresteerd terwijl ze probeerden met contant geld gevulde koffers Israël binnen te smokkelen vanuit Jordanië, mede dankzij Erez Ofir, die de fraude aan het licht bracht.

“Ik controleer al jaren fracties, en ik ben nog nooit zo’n ernstig geval tegengekomen,” getuigde Ofir. “Het viel mij op dat alle donaties bedragen van tweeduizend shekels en meer bedroegen. In mijn ervaring worden dergelijke bedragen niet gedoneerd. Dit deed mij vermoeden dat dit een fictieve registratie van donaties was.”

Terwijl Balad beweerde dat het geld was ingezameld van lokale donoren, ontdekte de politie dat de vermeende donoren die op de kwitanties van de partij stonden vermeld, ontkenden ooit geld aan Balad te hebben gegeven en volhielden dat hun handtekeningen vervalst waren.

De 13 verdachten die in de zaak werden gearresteerd, werden in oktober vorig jaar veroordeeld in het kader van een schikking.

Onder de veroordeelden van oktober vorig jaar was voormalig MK Hanin Zoabi.

De partij ontkende het rapport van woensdag en noemde het een “poging om de partij en haar leden te belasteren”.

“Dit is politieke vervolging. Het kantoor van de advocaat heeft alle beschuldigingen ingetrokken en een pleidooi overeenkomst getekend. Op geen enkel moment in de zaak werd de naam van Balad-oprichter Azmi Bashara in verband gebracht met wat er is gebeurd, en de poging om dat te doen is ongegrond. De betrokken Balad-leden handelden in het belang van de publieke doelstellingen van de partij, en geen van hen maakte persoonlijk winst.”

 

ENGLISH

Former Arab-Israeli MK who fled Israel for Qatar after allegedly spying for Hezbollah reportedly sent suitcases of cash back to the Arab-Israeli Balad party to cover its mounting debts.

By World Israel News

An Arab party in the Knesset received millions of shekels in cash smuggled into the country by a former lawmaker suspected of spying for a terrorist organization, Israel Hayom reported Wednesday.

In 2007, Azmi Bishara, then an MK for the Arab nationalist party Balad, fled Israel, eventually taking up residence in Qatar.

Bishara posted his resignation as a Member of the Knesset from the Israeli Embassy in Egypt, after being accused of spying on behalf of the Lebanon-based Hezbollah terrorist organization.

According to newly published information obtained by Israel Hayom, it appears that the Balad party maintained ties with the disgraced former MK for years after his departure from Israel.

After moving to Qatar, Bishara reportedly funneled 2 million shekels ($600,000) to party officials, smuggling the cash into Israel through stuffed suitcases.

Investigators suspected the party’s leadership of fraud, the report said, when it was discovered that Balad had rapidly paid off its 2.5 million shekel debt in 2013.

Thirteen party officials and activists linked to Balad were arrested in 2012 and 2013 while attempting to smuggle cash-filled suitcases into Israel from Jordan, thanks in part to Erez Ofir, who exposed the fraud.

“I have been auditing factions for years, and I have never come across such a serious case,” Ofir testified. “I noticed that all the donations are in the amounts of two thousand shekels and more. In my experience, such amounts are not donated. This made me suspect that this was a fictitious registration of donations.”

While Balad claimed that the money had been raised from local donors, police found that the alleged donors listed in the party’s receipts denied having ever given money to Balad and insisted that their signatures were forged.

The 13 suspects arrested in the case were convicted as part of a plea bargain in October of last year.

Among those convicted last October was former MK Hanin Zoabi

The party denied Wednesday’s report, calling it an “attempt to tarnish the party and its members.”

“This is political persecution. The attorney’s office retracted all the accusations and signed a plea agreement. At no point in the case was Balad founder Azmi Bashara’s name linked to what happened, and the attempt to do so is baseless. The involved Balad members acted for the benefit of the party’s public goals, and none of them made personal profit.”