Een formatie IAF-gevechtsvliegtuigen vliegt door de Israëlische woestijn
A formation of IAF fighter planes flies across Israel’s desert (illustrative).
Israel Defense Forces/flickr.com

Nederlands + English

In de nasleep van een gespannen Pesach-week waarin raketten werden afgevuurd op Israël vanuit door Iran gesteunde terreurgroepen in Gaza, Libanon en Syrië, waarschuwde een voormalige Israëlische nationale veiligheidsadviseur gisteren dat Israël zich moet voorbereiden op een oorlog met Iran zonder de hulp van de Verenigde Staten.

Door: Bridges for Peace – door Kate Norman

“We moeten ons voorbereiden op oorlog,” vertelde Yaakov Amidror, die tussen 2011-2013 diende als hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, aan Radio 103 FM, zoals geciteerd door de Times of Israel. “Het is mogelijk dat we een punt bereiken waarop we Iran moeten aanvallen, zelfs zonder Amerikaanse hulp.”

Premier Benjamin Netanyahu stelt zich hard op tegen Iran en waarschuwt de wereldgemeenschap voor het toenemende gevaar van het nucleaire exploitatieprogramma van Teheran en regionale agressie. Nu het islamitische regime vooruitgang blijft boeken met zijn programma voor nucleaire exploitatie, en de wereldmachten op hun tenen blijven lopen rond een nieuwe nucleaire overeenkomst met Teheran, heeft Netanyahu gezworen dat Israël nooit zal toestaan dat Iran een kernwapen krijgt, ongeacht een nucleaire overeenkomst.

Hij heeft ook gezworen te voorkomen dat Iran zich verschanst in buurlanden van Israël, wat het islamitische regime een springplank zou geven om aanvallen tegen de Joodse staat te ontketenen.

Israël en de VS hebben in de loop der jaren gezamenlijke militaire oefeningen gehouden ter voorbereiding van aanvallen op Irans nucleaire installaties. Maar het tij in het Midden-Oosten keert, nu de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië – landen die Iran ooit als een regionale tegenstander beschouwden – vredespacten hebben ondertekend en de diplomatieke banden met het regime hebben hersteld.

Die nieuwe overeenkomsten hebben Iran “zekerder van zichzelf gemaakt”, waarschuwde Amidror, waardoor de kans op een verslechtering van de veiligheid toeneemt.

Israël Defense Forces (IDF) stafchef Herzi Halevi zei eerder deze maand tegen Army Radio dat de Joodse staat een aanval op Iran kan en zal uitvoeren zonder de Verenigde Staten.

“We zijn klaar om op te treden tegen Iran,” zei Halevi tegen Army Radio, zoals geciteerd door i24News. “Het Israëlische leger heeft het vermogen om zowel in verre landen als dichtbij huis toe te slaan. In de komende jaren zal het IDF zijn capaciteiten voor een [preventieve aanval op Iran] aanzienlijk versterken en, ondanks de afstand, zal zo’n aanval overweldigend zijn.”

In de discussie over alleen of in coördinatie met de VS handelen, zei Halevi dat Israël “in staat is om elke veiligheidsuitdaging aan te gaan” maar dat het beter is om hand in hand te handelen met zijn bondgenoot in Washington.

“We weten hoe we alleen moeten handelen,” zei de IDF-chef. “Wij zijn een soevereine natie die zich het recht voorbehoudt haar eigen beslissingen te nemen. Het zou goed zijn om de Verenigde Staten aan onze zijde te hebben, maar het is geen vereiste.”

Gebedsfocus
Bid dat heel Israël zal erkennen dat hun veiligheid, beveiliging en militaire overwinningen niet komen van allianties met andere naties, maar van de Here God der heerscharen. Bid voor Zijn zegen over alle maatregelen die Israël moet nemen om zich te beschermen tegen Iraanse agressie.
Geef ons hulp bij moeilijkheden, want de hulp van mensen is nutteloos. Door God zullen wij dapper zijn, want Hij is het die onze vijanden zal verslaan.

 

******************************

ENGLISH

In the wake of a tense Passover week that saw rockets fired toward Israel from Iran-backed terrorist groups in Gaza, Lebanon and Syria, a former Israeli national security adviser warned yesterday that Israel needs to prepare for war with Iran without the help of the United States.

By: Bridges for Peace – door Kate Norman

“We need to prepare for war,” Yaakov Amidror, who served as National Security Council chief between 2011–2013, told Radio 103 FM, as quoted by the Times of Israel. “It’s possible that we will reach a point where we have to attack Iran even without American assistance.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu takes a hardline stance against Iran, warning the global community of the increasing danger of Tehran’s nuclear development program and regional aggression. As the Islamic regime continues making progress with its nuclear development program, and as global powers continue tiptoeing around a new nuclear deal with Tehran, Netanyahu has vowed that Israel will never allow Iran to achieve a nuclear weapon, regardless of a nuclear agreement.

He has also vowed to prevent Iran from entrenching itself in countries neighboring Israel, which would provide the Islamic regime a springboard to launch attacks against the Jewish state.

Israel and the US have conducted joint military exercises over the years geared towards preparing for strikes against Iran’s nuclear sites. But the tides in the Middle East are turning, as the United Arab Emirates and Saudi Arabia—countries that once looked at Iran as a regional adversary—signed peace pacts and restored diplomatic ties with the regime.

Those new agreements have made Iran “more sure of itself,” Amidror warned, increasing the chances of a security deterioration.

Israel Defense Forces (IDF) Chief of Staff Herzi Halevi told Army Radio earlier this month that the Jewish state can and would carry out an attack on Iran without the United States.

“We are ready to act against Iran,” Halevi told Army Radio, as quoted by i24News. “The Israeli army has the ability to strike both in distant countries and near home. In the coming years, the IDF will significantly strengthen its capabilities for a [preemptive strike on Iran] and, despite the distance, such a strike will be overwhelming.”

In discussing acting alone or in coordination with the US, Halevi said Israel is “capable of meeting any security challenge” but that it is better to be acting hand-in-hand with its ally in Washington.

“We know how to act alone,” the IDF chief said. “We are a sovereign nation that reserves the right to make its own decisions. It would be good to have the United States on our side, but it is not an obligation.”

Prayer Focus
Pray that all Israel will recognize that their safety, security and military victories come not from alliances with other nations but from the Lord God of Hosts. Pray for His blessing on any measures Israel must take to protect itself from Iranian aggression.
Give us help from trouble, for the help of man is useless. Through God we will do valiantly, for it is He who shall tread down our enemies.