Archeologen halen de zwaarden uit de rotsspleet waar ze zo’n 1900 jaar geleden verborgen waren in een grot in de woestijn van Judea. (Emil Aladjem/IAA)

Nederlands + English

Vier 1900 jaar oude Romeinse zwaarden gevonden in de woestijn van Judea, waarschijnlijk afkomstig van de opstand in Bar Kochba.

Door: The Times of Israel –  Melanie Lidman

Blijkbaar gestolen door Joodse rebellen, zijn de ongelooflijk goed bewaarde wapens ‘een uiterst zeldzame vondst, zoals nooit eerder in Israël is gevonden

Archeologen hebben vier 1900 jaar oude Romeinse zwaarden ontdekt in een grot in de woestijn van Judea. Experts denken dat ze tijdens de Bar Kochba-opstand door de Judese rebellen zijn buitgemaakt en in een smalle spleet in de rots zijn geplaatst.

“We hebben het over een uiterst zeldzame vondst, zoals nog nooit in Israël is gevonden”, zei Dr. Eitan Klein, een van de directeuren van de Judean Desert Survey van de Israel Antiquities Authority, in een video bij de aankondiging van de ontdekking. ‘Vier zwaarden die verbazingwekkend goed bewaard zijn gebleven, inclusief de mooie staat van het metaal, de handvatten en de schede.’

Het voorlopige artikel over de zwaarden is gepubliceerd in de bundel ‘New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers’, waarin nieuwe archeologische vondsten worden onderzocht die zijn ontdekt in het Judean Desert Survey Project. Woensdag vindt in Jeruzalem een ​​conferentie plaats om het boek te lanceren.

De vier zwaarden werden ontdekt in een kleine spleet in een grot nabij het Ein Gedi National Park, vlakbij de Dode Zee. De grot is al bekend bij archeologen, omdat deze een stalactiet bevat met een fragmentarische inktinscriptie geschreven in oud Hebreeuws schrift dat kenmerkend is voor de Eerste Tempelperiode.

Onlangs keerden Dr. Asaf Gayer van de Ariel Universiteit, geoloog Boaz Langford van de Hebreeuwse Universiteit en fotograaf Shai Halevi van de Israel Antiquities Authority terug naar de grot om de stalactiet te fotograferen met multispectrale fotografie, die extra delen van de inscriptie kan ontcijferen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Terwijl hij zich in de grot bevond, zag Gayer een extreem goed bewaard gebleven Romeinse werpspeer – een wapen met een schacht – in een diepe, smalle scheur in de rots. Hij vond ook stukken houtsnijwerk in een aangrenzende nis die delen bleken te zijn van de schede van de zwaarden.

De onderzoekers rapporteerden de vondst aan de Israel Antiquities Authority en keerden terug naar de locatie met het Judean Desert Archaeological Survey Team, dat een meerjarig uitgebreid onderzoek uitvoert naar meer dan 800 grotten in de Judean-woestijn om archeologische overblijfselen te vinden en te behouden voordat ze worden geplunderd.

Op dat moment ontdekten ze de vier zwaarden, waarvan er drie werden gevonden met de messen nog in hun schede. Onderzoekers vonden daar in de buurt ook sierlijke handvatten van hout en metaal met leren strips.  Het dorre klimaat in de woestijn van Judea helpt kwetsbare artefacten te behouden die anders verloren zouden gaan door de tand des tijds, waaronder materialen zoals leer en hout, die zelden worden aangetroffen in de nattere delen van het land.

Drie van de zwaarden zijn Romeinse spatha(lange (vert.))- zwaarden, met bladen van 60 tot 65 centimeter (23,5 tot 25,5 inch) lang. Het vierde wapen, een zwaard met ringvormige kopijzer, is korter en heeft een mes van 45 centimeter (18 inch). De zwaarden waren waarschijnlijk eigendom van Romeinse soldaten en werden gestolen door Judese rebellen die ze in een grot verborgen voor later gebruik of om te voorkomen dat ze ermee zouden worden betrapt.

“De messen zijn zo goed bewaard gebleven dat het lijkt alsof ze nu kunnen worden opgepakt en gebruikt, zelfs 2000 jaar nadat ze zijn gesmeed”, zegt Langford. “Je beseft gewoon dat je de geschiedenis aanraakt, omdat je hier een vondst aanraakt waarvan je het verhaal kent.”

De Bar Kochba-opstand, van 132 tot 135 na Chr., ook wel de Tweede Joodse Opstand genoemd, was een Joodse opstand tegen de Romeinse overheersing in Judea onder leiding van rebellenleider Simon Bar Kochba. Archeologen denken dat de zwaarden waarschijnlijk ergens tijdens de opstand verborgen waren in de spleten in de grot, omdat het gevaarlijk was voor Joden om met Romeinse wapens gevonden te worden.

Archeologen zeven aarde uit de grot in de woestijn van Judea waar vier Romeinse zwaarden zijn ontdekt, met uitzicht op de Dode Zee. (Matan Toledano/IAA)

“Dit is een zeer zeldzame en unieke vondst op internationaal niveau die licht zal werpen op de laatste momenten van de oorlog tussen de Joodse rebellen en het Romeinse leger ten tijde van de Bar Kochba-opstand”, aldus Klein.

‘Een unieke tijdcapsule’

Het grotonderzoek wordt uitgevoerd door de IAA in samenwerking met de afdeling Archeologie van het Burgerlijk Bestuur in Judea en Samaria, en is gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Jeruzalemzaken en Erfgoed. Elke instantie kende ongeveer een derde van het projectbudget toe.

Archeologen verwijderen voorzichtig de zwaarden bij de ingang van de grot waar ze werden ontdekt in de woestijn van Judea. (Emil Aladjem/IAA)

Eerder dit jaar ontdekten archeologen die grotonderzoeken in de Judea-woestijn uitvoerden een zeldzame munt van een halve sjekel, geslagen door de ondergrondse economie van Bar Kochba.

Het grottenonderzoek begon in 2017 en hielp archeologen minstens twintig nieuwe grotten te ontdekken die ze nog niet eerder kenden. In 2021 maakten archeologen bekend dat een van de grotten voorheen onontdekte fragmenten van de Dode Zeerollen bevatte, zo’n 60 jaar nadat de laatste stukken van de Dode Zeerollen waren ontdekt.

Van rechts naar links, Dr. Asaf Gayer, Oriya Amichay, Dr. Eitan Klein, en Amir Ganor, met enkele van de Romeinse zwaarden op het IAA-kantoor in Jeruzalem. (Yoli Schwartz/IAA)

Na de ontdekking van de zwaarden voerden archeologen een uitgebreide opgraving in de grot uit, waarbij ze artefacten ontdekten uit de Chalcolithische periode (ongeveer 6.000 jaar geleden) en de Romeinse periode (ongeveer 2.000 jaar geleden). Bij de ingang van de grot vonden onderzoekers een bronzen Bar Kochba-munt uit de tijd van de opstand die kon helpen de data te achterhalen waarop de wapens verborgen waren.

Een van de 1900 jaar oude Romeinse spatha zwaarden die, waarschijnlijk door Joodse rebellen, verborgen werd in een grot in de woestijn van Judea. (Dafna Gazit/IAA)

“Dit is een dramatische en opwindende ontdekking, die een specifiek moment in de tijd raakt”, zegt Eli Escusido, directeur van de Israel Antiquities Authority.

Escusido merkte op dat niet iedereen zich ervan bewust is dat de droge klimatologische omstandigheden in de woestijn van Judea het behoud van artefacten mogelijk maken die in andere delen van het land niet zouden overleven, en noemde het gebied een “unieke tijdcapsule” waar het mogelijk is om “fragmenten van boekrollen, munten van de Joodse Opstand, leren sandalen – en nu zelfs zwaarden in hun schede, scherp alsof ze vandaag nog maar net waren opgeborgen, te vinden.’

****************************************************************

****************************************************************

ENGLISH

Archaeologists remove the swords from the rock crevice where they were hidden in a cave in the desert of Judea some 1,900 years ago.(Emil Aladjem/IAA)

ENGLISH

Four 1,900-year-old Roman swords found in Judean Desert, likely from Bar Kochba revolt

By  The Times of Israel –  Melanie Lidman

Apparently stolen by Jewish rebels, the incredibly well-preserved weapons are ‘an extremely rare find, the likes of which have never been found in Israel’

Archaeologists have discovered four 1,900-year-old Roman swords in a cave in the Judean Desert, which experts believe were captured by the Judean rebels during the Bar Kochba revolt and placed in a narrow crevice in the rock.

“We’re talking about an extremely rare find, the likes of which have never been found in Israel,” Dr. Eitan Klein, one of the directors of the Israel Antiquities Authority’s Judean Desert Survey, said in a video accompanying the announcement of the discovery. “Four swords amazingly preserved, including the fine condition of the metal, the handles, and the scabbards.”

The preliminary article on the swords is published in the volume “New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers,” which explores new archaeological finds discovered in the Judean Desert Survey Project. A conference launching the book is taking place Wednesday in Jerusalem.

The four swords were discovered shoved into a small fissure in a cave near Ein Gedi National Park, near the Dead Sea. The cave is already well-known to archaeologists, as it contains a stalactite with a fragmentary ink inscription written in ancient Hebrew script characteristic of the First Temple period.

Recently, Dr. Asaf Gayer of Ariel University, geologist Boaz Langford of Hebrew University, and Israel Antiquities Authority photographer Shai Halevi returned to the cave to photograph the stalactite with multispectral photography, which can decipher additional parts of the inscription not visible to the naked eye. While inside the cave, Gayer spotted an extremely well-preserved Roman pilum — a shafted weapon — in a deep, narrow crack in the rock. He also found pieces of carved wood in an adjacent niche that turned out to be parts of the swords’ scabbards.

The researchers reported the find to the Israel Antiquities Authority and returned to the site with the Judean Desert Archaeological Survey Team, which is conducting a multi-year comprehensive survey of more than 800 caves in the Judean Desert to find and preserve archaeological remains before they are looted.

It was then that they discovered the four swords, three of which were found with the blades still inside their scabbards. Researchers also found ornate handles made of wood and metal with leather strips nearby. The arid climate in the Judean Desert helps preserve fragile artifacts that might otherwise be lost to the ravages of time, including materials such as leather and wood, which are rarely found in wetter parts of the country.

Three of the swords are Roman spatha swords, with blades 60 to 65 centimeters (23.5 to 25.5 inches) long. The fourth weapon, a ring-pommel sword, is shorter, with a 45-centimeter (18-inch) blade. The swords likely belonged to Roman soldiers and were stolen by Judean rebels who hid them in a cave either for later use or to avoid being caught with them.

“The blades have been preserved so well, they look like they could be picked up and used right now, even 2,000 years after they were forged,” said Langford. “You just realize that you are touching history, because here you are touching a find whose story you know.”

The Bar Kochba revolt, from 132 to 135 CE, also called the Second Jewish Revolt, was a Jewish rebellion against Roman rule in Judea led by rebel leader Simon Bar Kochba. Archaeologists believe the swords were likely hidden in the crevices inside the cave sometime during the revolt, as it was dangerous for Jews to be found with Roman weapons.

“This is a very rare and unique find on an international level that will shed light on the last moments of the war between the Jewish rebels and the Roman army at the time of the Bar Kochba revolt,” said Klein.

‘A unique time capsule’

The cave survey is being undertaken by the IAA in cooperation with the Archaeology Department of the Civil Administration in Judea and Samaria, and has been funded in part by the Ministry of Jerusalem Affairs and Heritage. Each body allocated about a third of the project budget.

Archaeologists carefully remove the swords from the entrance of the cave where they were discovered in the Judean desert. (Emil Aladjem/IAA)

Earlier this year, archaeologists carrying out the Judean Desert cave surveys discovered a rare half-shekel coin minted by the Bar Kochba underground economy.

The cave survey started in 2017 and helped archaeologists discover at least 20 new caves they had not previously known. In 2021, archaeologists announced that one of the caves contained previously undiscovered fragments of the Dead Sea Scrolls, some 60 years after the last pieces of the Dead Sea Scrolls were discovered.

Following the discovery of the swords, archaeologists carried out an extensive excavation of the cave, discovering artifacts from the Chalcolithic period (around 6,000 years ago) and the Roman period (around 2,000 years ago). At the entrance to the cave, researchers found a Bar Kochba bronze coin from the time of the revolt that could help pinpoint the dates when the weapons were hidden.

“This is a dramatic and exciting discovery, touching on a specific moment in time,” said Eli Escusido, director of the Israel Antiquities Authority.

Noting that not all are aware that the dry climatic conditions in the Judean Desert enable the preservation of artifacts that do not survive in other parts of the country, Escusido called the area a “unique time capsule” where it is possible to find “fragments of scrolls, coins from the Jewish Revolt, leather sandals — and now even swords in their scabbards, sharp as if they had only just been hidden away today.”