Een figuur geïdentificeerd als Jérémy Cohen, een 31-jarige Franse Joodse man,, is te zien terwijl hij vlucht voor een bendeaanval een paar seconden voordat hij dodelijk wordt geraakt door een tegemoetkomende tram. Foto: Screenshot.

A figure identified as Jérémy Cohen, a 31-year-old French Jew, is seen fleeing from a gang attack seconds before being fatally struck by an oncoming tram. Photo: Screenshot.

Nederlands + English

Jeremy Cohen werd in februari aangereden in de Parijse voorstad Bobigny. De dood werd destijds gerapporteerd als een ongeluk.

De Franse autoriteiten hebben nu pas een onderzoek geopend naar de zaak van een jonge Joodse man in Parijs die werd gedood door een passerende tram terwijl hij vluchtte voor een gewelddadige aanval die volgens zijn familie was veroorzaakt door antisemitisme.

Bron: De Algmeiner – Ben Cohen

Het slachtoffer, de 31-jarige Jérémy Cohen, kwam op 17 februari om het leven nadat hij was aangereden door een rijdende tram in de Parijse voorstad Bobigny. Een schrijnende video van het incident die in het weekend op sociale media werd geplaatst, toont een individu dat vlucht voor een gewelddadige aanval door minstens een dozijn bendeleden, alvorens de straat op te rennen waar hij werd geraakt en gedood door een tegemoetkomende tram.

Op maandag, werd na een ontmoeting met leden van de familie van Cohen, een verklaring vrijgegeven door Eric Mathais, de openbare aanklager in Bobigny, en zei “alle nodige middelen zal aanwenden om de waarheid vast te stellen”, In de verklaring staat dat de dood van Cohen momenteel wordt behandeld als een onbedoeld gevolg van de brute mishandeling waaraan hij is blootgesteld.

De beschuldiging, dat Cohen het slachtoffer van een antisemitische bende zou zijn, werd vorige week door zijn twee broers geuit tijdens een interview met de Joodse omroep Radio Shalom. Gefrustreerd door wat zij zagen als een gebrek aan aandacht van de media en de politie voor de zaak – een klacht die vaak is geuit door slachtoffers van antisemitisme in Frankrijk – begonnen zij hun eigen onderzoek naar de dood van hun broer, door het verspreiden van flyers met een verzoek om informatie in brievenbussen in de omliggende wijk.

Op 10 maart ontving de familie van Cohen een amateurvideo van het incident. Hoewel de video op grote schaal werd gedeeld op Twitter en andere platforms, vroeg de familie maandag om de verspreiding ervan te stoppen.

Mededeling redactie IsraelCNN.
De beelden zijn te gruwelijk om getoond te worden en IsraelCNN respecteert het verzoek van de familie om deze niet te tonen.

Op de donkere, korrelige video van de mobiele telefoon is te zien hoe een groep van ongeveer een dozijn jongeren een ander individu slaat en schopt. De hoek van de video is te veraf om vast te stellen of Cohen, die ook leed aan ontwikkelingsstoornissen, de kippah (keppeltje) droeg droeg op het moment van de aanval.

Zijn broer Raphael verklaarde echter op Radio Shalom dat na de dood van Cohen een witte kippah werd ontdekt op de plaats van het misdrijf, en dat dit wel eens de aanleiding voor de mishandeling zou kunnen zijn geweest. Volgens een anonieme politiebron die maandag werd geciteerd door de zender France Inter, is er nog geen bewijs opgedoken voor de bewering dat Cohen het slachtoffer was van een antisemitische aanval. De bron zei dat het “onmogelijk” was om te weten of Cohen zijn kippah droeg toen hij werd aangevallen, en voegde eraan toe dat de politie de daders nog niet had geïdentificeerd.

Er was weinig onduidelijkheid over het schokkende geweld dat te zien was op de video van de mobiele telefoon die in het bezit kwam van de familieleden van Cohen. De jongeren waren te zien, terwijl ze hun slachtoffer omsingelden bij een deuropening in een drukke straat in Bobigny, terwijl passagiers in auto’s die probeerden voorbij te rijden PASSIEF TOEKEKEN hoe de aanval zich voltrok. Cohen werd meerdere malen geslagen door verschillende bendeleden voordat hij wegrende, om vervolgens door een ander bendelid weer op de stoep getrokken werd. Toen hij op de grond lag, kreeg hij nog meer klappen te verduren. Op dit punt in de video is te zien hoe de auto’s die aan het begin van de aanval op straat stilstonden, wegrijden, zonder dat iemand ingrijpt om de verdere mishandeling te voorkomen. Op de video is vervolgens te zien hoe Cohen zich overeind worstelt en versuft de straat op rent, waar een tegemoetkomende tram hem frontaal aanrijdt en zijn lichaam onder de wagon meesleurt.

Maandagochtend was het nieuws over Cohens lot en de begeleidende video zo wijd verspreid dat zijn dood een thema werd in de Franse presidentscampagne, terwijl de kiezers zich voorbereidden op de eerste ronde van de verkiezingen op zondag.

Maandag was het ook vijf jaar geleden dat de antisemitische moord op Sarah Halimi plaatsvond, een Joodse vrouw die in haar appartement in Parijs werd afgeslacht door een indringer die later van berechting werd vrijgesproken wegens tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid veroorzaakt door cannabisgebruik.

Verscheidene presidentskandidaten hebben de aanval op Cohen op sociale media veroordeeld. Nicolas Dupont-Aignan, een kandidaat van een kleine conservatieve partij, merkte op dat Cohen had geprobeerd aan het “tuig” te ontsnappen dat hem te grazen had genomen tijdens een “aanval van antisemitische aard waar we niets over hebben gehoord”. Jean-Luc Mélenchon, de kandidaat van het extreemlinkse La France Insoumise (“Frankrijk komt op”, LFI) verklaarde zijn steun aan de familie van Cohen, eraan toevoegend dat “wij net als zij de waarheid willen.” Yannick Jadot, de kandidaat van de Groene Partij, verklaarde ondertussen dat “alle licht” moet worden geworpen op de omstandigheden van Cohen’s dood. “Het verzamelen van bewijsmateriaal mag niet aan zijn familie worden overgelaten,” zei Jadot.

De meeste aandacht ging uit naar de reacties van de twee rivaliserende rechtse kandidaten: Marine Le Pen van de Nationale Rally (RN) en Eric Zemmour, een columnist en opiniemaker van Joodse afkomst die een onafhankelijk kandidaat is. Beiden stelden dat het stilzwijgen rond de dood van Cohen verdacht was, waarbij Le Pen tweette: “Wat werd voorgesteld als een ongeluk kan een antisemitische moord zijn. Hoe valt het stilzwijgen over deze zaak en de beweegredenen te verklaren?” Zemmour van zijn kant beschreef zichzelf als “in opstand gebracht” en vroeg zich af: “Is hij [Cohen] gestorven om aan uitschot te ontsnappen? Is hij gestorven omdat hij een Jood was? Waarom wordt deze zaak in de doofpot gestopt?”

Een woordvoerder van Crif, de overkoepelende organisatie die de Joodse gemeenschap in Frankrijk vertegenwoordigt, vertelde The Algemeiner op maandag dat haar leiding in contact stond met de familie van Cohen en een reactie aan het voorbereiden was. Franse pers citeerde de voorzitter van Crif, Francis Kalifat, die zijn “volledige solidariteit” met de familie uitsprak en erop aandrong dat “alle wegen worden onderzocht”.

ENGLISH:

Jeremy Cohen was run down in the Paris suburb of Bobigny in February.The death was reported as an accident at the time.

The French authorities have opened just now an investigation into the case of a young Jewish man in Paris who was killed by a passing tram while fleeing a violent assault that his family insists was motivated by antisemitism.

Source: The Algmeiner – Ben Cohen

The victim, 31-year-old Jérémy Cohen, lost his life on Feb. 17 after being struck by a moving tram in the Paris suburb of Bobigny. A harrowing video of the incident posted to social media over the weekend shows an individual fleeing from a violent attack by at least a dozen gang members, before running into the street where he was knocked down and killed by an oncoming tram.

In a statement released on Monday, Eric Mathais, the public prosecutor in Bobigny, said he would use “all necessary means to establish the truth,” following a meeting with members of Cohen’s family. The statement said that Cohen’s death was currently being treated as an unintended consequence of the brutal assault he was subjected to.

The charge that Cohen was the victim of an antisemitic gang was leveled by his two brothers during an interview with Jewish broadcaster Radio Shalom last week. Frustrated by what they perceived as a lack of media and police concern with the case — a complaint that has frequently been leveled by victims of antisemitism in France — they began their own investigation into their brother’s death, distributing flyers requesting information in mailboxes throughout the surrounding neighborhood.

On March 10, Cohen’s family received an amateur video of the incident. While the video has been widely shared on Twitter and other platforms, the family asked for its distribution to cease on Monday.

Note of editors IsraelCNN:
The images are too horrifying to be shown and IsraelCNN respects the family’s request not to show them.

The dark, grainy cellphone video captures a group of about a dozen youths punching and kicking another individual. The angle of the video is too distant to ascertain whether Cohen, who also suffered from developmental difficulties, was wearing the kippah that normally adorned his head at the time of the attack.

However, his brother Raphael stated on Radio Shalom that a white kippah was discovered at the scene following Cohen’s death, and that this may well have been the trigger for the assault. According to an unnamed police source quoted by broadcaster France Inter on Monday, no evidence has yet emerged to support the contention that Cohen was the victim of an antisemitic attack. The source said it was “impossible” to know whether Cohen had been wearing his kippah when he was assaulted, adding that the police had yet to identify the perpetrators.

There was little ambiguity about the shocking violence on display in the cellphone video obtained by Cohen’s relatives. The youths were seen surrounding their victim at a doorway on a busy street in Bobigny, as passengers in cars that were attempting to drive by PASSIVELY WATCHED the attack unfold. Cohen was seen being punched several times by different gang members before running away, only to be pulled to the sidewalk by another gang member. More blows were rained on him as he lay on the ground. At this point in the video, the vehicles that were stationary in the street at the beginning of the attack were seen driving away, with no one intervening to prevent the assault. The video then showed Cohen struggling to his feet and running dazedly into the street, where an oncoming tram struck him with brute force, dragging his body under its carriage.

By Monday morning, the news of Cohen’s fate and the accompanying video had been shared widely enough for his death to become an issue in the French presidential campaign, with voters preparing for the first round of the election on Sunday.

Monday also marked the fifth anniversary of the antisemitic murder of Sarah Halimi, a Jewish woman slaughtered in her Paris apartment by an intruder who was later excused from trial on the grounds of temporary insanity caused by his cannabis use.

Several of the presidential candidates denounced the attack on Cohen on social media. Nicolas Dupont-Aignan, a candidate from a small conservative party, remarked that Cohen had been trying to escape the “scum” who rounded on him during an “attack of an antisemitic nature that we have heard nothing about.” Jean-Luc Mélenchon, the candidate of the far left La France Insoumise (“France Rising,” LFI) declared his support for Cohen’s family, adding, “like them we want the truth.” Yannick Jadot, the Green Party candidate, meanwhile stated that “all light” needed to be shed on the circumstances of Cohen’s death. “It shouldn’t be left to his family to collect the evidence,” Jadot said.

Most of the attention was fixed on the reactions of the two rival far-right candidates: Marine Le Pen of the National Rally (RN) and Eric Zemmour, a columnist and pundit of Jewish origin who is running independently. Both argued that the silence around Cohen’s death was suspicious, with Le Pen tweeting: “What was presented as an accident could be an antisemitic murder. How to explain the silence on this affair and its motivations?” For his part, Zemmour described himself as “revolted,” asking: “Did he [Cohen] die to escape scum? Did he die because he was a Jew? Why is this case being hushed up?”

A spokesperson for Crif, the umbrella organization representing the Jewish community in France, told The Algemeiner on Monday that its leadership was in contact with Cohen’s family and was preparing a response. French news outlets quoted Crif’s president, Francis Kalifat, expressing his “full solidarity” with the family and urging that “all avenues be explored.”