Jennifer Guetta en de archeologische vindplaats Megiddo
Jennifer Guetta and the Megiddo archaeological site

Nederlands + English

Door: Kehila News – Jennifer Guetta

Als Bijbels archeoloog heb ik vele jaren gezocht naar de waarheid achter de Bijbel en God. Maar ik vond mijn antwoorden niet in het verleden, maar in het heden. Meer dan twintig jaar heb ik de Bijbel rationeel bestudeerd en de oorsprong van de Bijbelse verhalen onderzocht door middel van exegese, theologie en archeologie in Israël. In de jaren 90 was ik Area supervisor van Area J in Megiddo (Armageddon) en deed ik in het tempelgebied opgravingen en voerden we de heetste debatten over archeologie en geloof. Ik assisteerde professor Israel Finkelstein van de Universiteit van Tel Aviv, de meest controversiële archeoloog in Israël, die Bijbels scepticisme en minimalisme promoot. Samen hebben we de Bijbel steen voor steen opgegraven en veel verkeerde conclusies getrokken die het geloof van mensen ondermijnden. Destijds geloofde ik niet in het bovennatuurlijke of in God,

In 2012 woonde ik in Nederland met mijn Israëlische man en dochter. Bij een lezing ontmoetten we een beroemde Kabbalist en nodigden haar uit om bij ons thuis te komen logeren. Ze zou voor één nacht komen, maar bleef uiteindelijk drie maanden. Ze gaf les over geheime technologieën, Kabbalah, de boom des levens en energieën, maar we wisten niet dat ze ook hekserij beoefende in ons huis. Na drie maanden kregen we haar het huis uit, maar toen werden we aangevallen door een onzichtbare kracht die we niet konden verklaren. We werden aangevallen door duistere occulte krachten en werden wakker geschud door de realiteit van de onzichtbare wereld. Ik moest toegeven dat de geestenwereld heel echt was. Er was duisternis en licht en die twee waren in oorlog. Wanhopig zochten we hulp bij lokale rabbi’s en probeerden we alle mogelijke new age-technieken. Niets werkte. Tot iemand ons vertelde ze uit te werpen in de naam van Jezus. Als wetenschappers lachten we erom, maar waren bereid om alles te proberen.

In wanhoop riep ik naar Jezus en de demonen begonnen te vluchten. Toen openbaarde Jezus Zichzelf in dromen, en redde mij en mijn familie uit de duisternis naar het licht. Verbijsterd vroeg ik me af waarom demonen naar Jezus luisteren en waarom Hij gezag had in het geestenrijk. Toen ontdekte ik dat Hij echt de dood had verslagen, de wetten van de wetenschap verbrak en de prijs betaalde voor mijn vrijheid. Ik ontdekte dat Hij vandaag leeft en het Hoofd van het Koninkrijk van licht is en mensen uit de duisternis redt, en in ons geval waren het aanvallen van Kabbalah. 

Toen begonnen de wonderen te gebeuren. We begonnen veel dromen te krijgen over Jezus. De Heilige Geest zorgde ervoor dat de Bijbel tot leven kwam. Het boek, dat ik bij Megiddo had ondermijnd, begon terug te praten en zei: “Volg mij”, de weg wijzend naar verlossing. Ik ontdekte dat de Bijbel niet zomaar een geschiedenisboek was, maar het letterlijke Woord van God en dat elk woord voor ons vandaag de dag bedoeld is. De ontmoeting met Jezus veranderde mijn wereldbeeld volledig en beïnvloedde ook mijn archeologische interpretaties. Ik geloof nu dat de Bijbel over zowel de fysieke als de spirituele wereld gaat en dat het 100% waarheid is. God bracht deze archeoloog in het nauw en Zijn macht sneed door al het theologische minimalisme heen en vernietigde het Bijbelse scepticisme van de mens. Nu wil ik alleen maar Jezus verheerlijken en Hem prijzen voor de vrijheid die Hij mij en iedereen ter beschikking heeft gesteld.

“Dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken” – Johannes 8:32

In 2020, midden in de pandemie, leidde de Heer ons naar Israël, waar we nu wonen aan de Zee van Galilea en lid zijn van Kehilat Poriya. God gaf me de genade om een ​​boek te schrijven over ons buitengewone verhaal, om het geloof van mensen aan te moedigen, Kabbalah bloot te leggen, mensen de weg naar vrijheid te laten zien en Jezus de glorie te geven. Het werd op Purim 2021 gepubliceerd in het Engels en Nederlands. “Awestruck by Glory” vertelt het waargebeurde verhaal over een archeoloog die een bovennatuurlijke ervaring met Jezus had en op wonderbaarlijke wijze werd gered van Kabbalah. In het boek vertel ik openlijk mijn verhaal en bespreek ik ook de relatie tussen wetenschap, geloof en het bovennatuurlijke.

Het komende jaar hoop ik dit getuigenis te delen met gelovigen in heel Israël om hen aan te moedigen in deze eindtijd, om Jezus te verheerlijken, te onderwijzen over de gevaren van Kabbalah en new age, en sleutels te geven om te overwinnen. De getuigenistour heet: “From Kabbalah to Jezus” en omvat veel actuele problemen waarmee Israëli’s tegenwoordig worden geconfronteerd, zoals: Kabbalah, Bijbelse archeologie, de kracht van het bloed in de geestenwereld, geloof versus wetenschap, geestelijke oorlogvoering, dromen, en verlossing.

Info https://awestruckbyglory.com/invite-jennifer/

 

ENGLISH

By Kehila News – Jennifer Guetta

As a Biblical archaeologist I spent many years searching for the truth behind the Bible and God. But I didn’t find my answers in the past, instead I found it in the present. For more than twenty years I studied the Bible rationally, investigating the origin of the Biblical stories through exegesis, theology and archaeology of Israel. In the 90’s I was Area supervisor of Area J at Megiddo (Armageddon) and excavated the temple area and I found myself in the middle of the hottest debates about archaeology and faith. I assisted Professor Israel Finkelstein from Tel Aviv University, the most controversial archaeologist in Israel, who promotes Biblical skepticism and minimalism. Together we unearthed the Bible stone by stone and made many wrong conclusions that undermined people’s faith. At the time, I did not believe in the supernatural or in God, until one day, everything changed.

In 2012, I was living in the Netherlands with my Israeli husband and daughter. At a lecture we met a famous Kabbalist and invited her to stay at our house. She was supposed to come for one night but ended up staying for three months. She was teaching about secret technologies, Kabbalah, the tree of life and energies, but we did not know that she was also doing witchcraft in our house. After three months we physically got her out of our house, but then we were attacked by an invisible force we could not explain. We came under attack by dark occult forces and quickly woke to the reality of the invisible world. I had to admit that the spirit realm was very real, and in it there was darkness and light and they were at war. Desperate, we searched for help with local rabbi’s and tried every new age technique possible. Nothing worked. Until someone told us to cast them out in the name of Yeshua. As scientists we laughed, but were willing to try anything.

In desperation I called out to Yeshua and the demons started to flee. Then Yeshua revealed Himself in dreams, and rescued me and my family out of the darkness into the light. Stunned, I wondered why demons listen to Yeshua and why He had authority in the spirit realm. Then I discovered that He really did defeat death, broke the laws of science and paid the price for my freedom. I found out He was alive today and head of the kingdom of light and was rescuing people from darkness, and in our case it was attacks from Kabbalah. 

Then the miracles started to happen. We started having many dreams about Yeshua and the Holy Spirit made the Bible come to life. The very book, which I had undermined at Megiddo started talking back and said: “Follow me”, pointing the way to salvation. I discovered that the Bible was not just a history book, but the literal Word of God and that every word is meant for us today. The encounter with Yeshua completely changed my world view and also affected my archaeological interpretations. I now believe the Bible is about both the physical and the spiritual world and it is 100% truth. God cornered this archaeologist and His power cut through all theological minimalism and obliterated biblical skepticism made by man. Now all I want to do is glorify Yeshua and praise Him for the freedom that He has made available to me and to everyone.

“Then you shall know the truth and the truth shall set you free” – John 8:32

In 2020, in the midst of the pandemic, the Lord led us to Israel where we now reside by the Sea of Galilee and are members of Kehilat Poriya. God gave me the grace to write a book about our extraordinary story, in order to encourage people’s faith, expose kabbalah, show people the way to freedom and give Yeshua the glory. It was published on Purim 2021 in English and Dutch. “Awestruck by Glory” tells the true story about an archaeologist who had a supernatural experience with Yeshua and was miraculously saved from Kabbalah. In the book, I openly tell my story and also discuss the relationship between science, faith and the supernatural.

The coming year I hope to share this testimony with believers throughout Israel to encourage them  during these end times, to glorify Yeshua, teach about the dangers of Kabbalah and new age, and give keys to overcome. The testimony tour is called: “From Kabbalah to Yeshua” and includes many current issues that Israelis are faced with today such as: Kabbalah, biblical archaeology, the power of the blood in the spirit realm, faith vs science, spiritual warfare, dreams, and deliverance.

Info https://awestruckbyglory.com/invite-jennifer/