Er is een verhaal dat diep in het hart van de oude stad van Jeruzalem resoneert. Meer dan veertig jaar geleden deed een bezoek aan de ruïnes van de oude synagoge door een gepassioneerd individu, de in Florida wonende advocaat Brian Sherr, een droom ontstaan. Ooit was het een prachtig bouwwerk, maar de overblijfselen werden paars geverfd om bezoekers af te schrikken, en de omgeving vulde zich met afval.

Bron: Israfan

Maar Sherr keek verder dan de fysieke verwoesting. Hij herinnerde zich verhalen van zijn in Jeruzalem geboren grootmoeder over de pracht van de synagoge vóór de geboorte van het moderne Israël. Dit was niet alleen maar één connectie voor Sherr; zijn betovergrootvader had een cruciale rol gespeeld in de oorspronkelijke 19e-eeuwse constructie van de synagoge.

De beroemde Tiferet Yisrael, wat vertaalt kan worden met “Glorie van Israël”, was een bewijs van Joodse volharding en eenheid. Het werd in 1872 opgericht en stond als een baken van hoop, met trots uitzicht op de Westelijke Muur en de Tempelberg. Helaas werd het in de nasleep van de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 verwoest door het Jordaanse leger.

Vandaag de dag is er een hartverwarmende wending in dit verhaal. Bijna 75 jaar na de sloop wordt de synagoge minutieus herbouwd, helemaal klaar om volgend jaar bezoekers te verwelkomen. Dankzij een combinatie van staats- en particuliere financiering van $18 miljoen vordert het herstel snel.

De oorsprong van Tiferet Yisrael gaat terug tot de jaren 1830, toen een buitenlandse heerser zijn zinnen zette op de grond waarop hij zich bevond. Rabbi Yisrael Bek en zijn kameraden zorgden er echter voor dat deze heilige grond een Joods baken bleef. Deze synagoge ontwikkelde zich later tot een knooppunt voor de Chassidische gemeenschap.

De historische betekenis ervan beperkt zich niet tot spiritualiteit. Tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog diende het als een strategisch uitkijkpunt voor de Haganah-militie. Ondanks het belang ervan werd het geconfronteerd met de toorn van het Jordaanse Legioen en werd het met de grond gelijkgemaakt.

In het moderne tijdperk, werd de levenslange droom van Brian Sherr, de wedergeboorte van Tiferet Yisrael, aangewakkerd. Met groen licht van de gemeente Jeruzalem en met aanzienlijke steun van internationale fondsenwervers veranderen de ruïnes nu weer in hun majestueuze vorm.

Recente opgravingen hebben schatten uit het tijdperk van de Eerste en Tweede Tempel aan het licht gebracht, waardoor de diepgewortelde band van de synagoge met de Joodse geschiedenis werd versterkt. Eenmaal voltooid zal het zowel dienen als een orthodoxe synagoge als een bewijs van Israëls volhardende geest. Toeristen kunnen genieten van de historische sfeer, zich vergapen aan de archeologische vondsten en genieten van een panoramisch uitzicht op de oude stad.

In de woorden van Brian Sherr: “Israël is de manifestatie van de wedergeboorte van de Joodse natie.” Israël vertegenwoordigt niet alleen een land, maar het hart en de ziel van de Joodse geschiedenis en cultuur. De wederopbouw van Tiferet Yisrael is een krachtig bewijs van de geest van een volk dat keer op keer weer opstaat. Het belichaamt het ethos van Israël: veerkracht, geloof en een niet aflatende inzet voor het behoud van zijn rijke erfgoed. Nu de Tiferet Yisrael-synagoge weer rechtop staat, herinnert het ons allemaal aan de volhardende geest van Israël en zijn volk.

 

*********************************

ENGLISH

There’s a story that resonates deep in the heart of Jerusalem’s Old City. More than four decades ago, a visit to the ancient synagogue’s ruins by a passionate individual, Florida-based lawyer Brian Sherr, kindled a dream. Once a magnificent structure, the remains were painted with purple to deter visitors, and garbage filled its surroundings.

Source: Israfan

But Sherr saw beyond the physical devastation. He remembered tales from his Jerusalem-born grandmother about the synagogue’s magnificence before the birth of modern Israel. This wasn’t just a mere connection for Sherr; his great-great-great-grandfather had played a vital role in the synagogue’s original 19th-century construction.

The renowned Tiferet Yisrael, which translates to “Glory of Israel”, was a testament to Jewish perseverance and unity. Erected in 1872, it stood as a beacon of hope, proudly overlooking the Western Wall and the Temple Mount. Unfortunately, the aftermath of the 1948 War of Independence saw its destruction by the Jordanian Army.

Today, there’s a heartwarming turn in this narrative. Almost 75 years post its demolition, the synagogue is being meticulously rebuilt, all set to greet visitors by next year. With a blend of state and private funding, the $18 million restoration is progressing rapidly.

Tiferet Yisrael’s origins trace back to the 1830s, initiated when a foreign ruler set sights on the very ground it stands upon. However, Rabbi Yisrael Bek and his comrades ensured that this sacred ground remained a Jewish beacon. This synagogue later evolved into a hub for the Chassidic community.

Its historic significance isn’t limited to spirituality. During Israel’s War of Independence, it served as a strategic vantage point for the Haganah militia. Despite its importance, it faced the wrath of the Jordanian Legion and was razed to the ground.

Enter the modern era, where Brian Sherr’s lifelong dream nudged the rebirth of Tiferet Yisrael. With the green light from the Jerusalem Municipality and with significant support from international fundraisers, the ruins are now morphing back into their majestic form.

Recent excavations revealed treasures from the First and Second Temple eras, solidifying the synagogue’s deep-rooted connection with Jewish history. Once completed, it will serve as both an Orthodox synagogue and a testament to Israel’s enduring spirit. Tourists can bask in its historic ambiance, marvel at the archaeological findings, and soak in panoramic views of the Old City.

In Brian Sherr’s words, “Israel is the manifestation of the rebirth of the Jewish nation.” Israel represents not just a land but the very heart and soul of Jewish history and culture. The rebuilding of Tiferet Yisrael is a powerful testament to the spirit of a people who rise again, time and time again. It embodies the ethos of Israel: resilience, faith, and an unwavering commitment to preserving its rich heritage. As the Tiferet Yisrael Synagogue stands tall once again, it reminds us all of the enduring spirit of Israel and its people.