Huizen en voertuigen in de Palestijnse stad Huwara op de Westelijke Jordaanoever staan in brand nadat Israëlische kolonisten ’s nachts tussen 26 en 27 februari rellen uitbraken na de terroristische schietpartij eerder op de dag waarbij twee Joods-Israëlische broers omkwamen.
Homes and vehicles in the West Bank Palestinian town of Huwara are on fire after Israeli settlers rioted overnight between February 26 and 27 following the terrorist shooting attack earlier in the day that left two Jewish-Israeli brothers dead.
(Hisham K. K. Abu Shaqra/Anadolu Agency via Getty Images)

Nederlands + English

De begrafenis is maandagmiddag begonnen voor de twee Joodse broers die zondagochtend op de snelweg langs de Palestijnse stad Huwara in het noorden van de Westelijke Jordaanoever werden gedood. Hallel en Yagel Yaniv, 21 en 19, zullen worden begraven op de Mount Herzl begraafplaats in Jeruzalem. De schutter of schutters blijven op vrije voeten ondanks een grootscheepse klopjacht.

Door The Media Line

Israëliërs gingen zondagavond tekeer in en rond Huwara, uren nadat een Palestijnse schutter de broers had doodgeschoten. De relschoppers staken Palestijnse huizen en voertuigen in brand nadat ze uit de hele Westelijke Jordaanoever waren gekomen om te protesteren. Tegelijkertijd riepen moskeeën in de stad de bewoners op om de confrontatie met kolonisten aan te gaan, en riepen Palestijnse bewegingen, waaronder Fatah van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, op tot confrontaties met kolonisten in de hele Westelijke Jordaanoever.

Tijdens de rellen in en nabij Huwara werd volgens berichten een Palestijn doodgeschoten en bijna 100 gewond. Ook zondagavond staken Palestijnen het Graf van Jozef in Nabloes, een bedevaartsoord voor Joden, in brand.

De rellen kwamen enkele uren nadat Israëlische en Palestijnse functionarissen in Aqaba bijeen waren gekomen om deëscalatie van de spanning en het geweld op de Westelijke Jordaanoever te bespreken. In een slotverklaring kwamen zij overeen nauw samen te werken om “verder geweld” te voorkomen en “bevestigden zij opnieuw de noodzaak om zich in te zetten voor deëscalatie op het terrein”. Volgens een verklaring van Jordanië beloofde Israël om gedurende zes maanden geen nieuwe buitenposten te legaliseren en gedurende vier maanden geen nieuwe bouwwerkzaamheden in bestaande nederzettingen goed te keuren, wat later door premier Binyamin Netanyahu werd ontkend.

In een verklaring waarin hij de familie van Hillel Menachem Yaniv en Yagel Ya’acov Yaniv condoleerde, riep Netanyahu Israëlische burgers op zich terughoudend op te stellen en Israëls veiligheidstroepen hun werk te laten doen.

“Ik vraag – zelfs als het bloed kookt – om het recht niet in eigen hand te nemen. Ik verzoek dat de IDF en de veiligheidstroepen hun werk kunnen doen. Ik herinner u eraan dat zij de afgelopen weken tientallen terroristen hebben aangepakt en tientallen aanslagen hebben verijdeld. Laat de IDF zijn achtervolging voltooien en neem het recht niet in eigen hand; samen zullen we het terrorisme verslaan,” zei Netanyahu.

“We hebben een enorme klap in het gezicht gekregen van God. We proberen de goede dingen en de genade te vinden dat we voorbereid waren, dat we een familieshabbat hadden, dat we gisteren goede gesprekken hadden met de jongens, dat we familiefoto’s namen. God stuurt ons genade. Zelfs met deze pijnlijke klap stuurt Hij ons genade,” zei de moeder van de broers in een verklaring. “We hebben een enorm gat in ons hart; niets zal dit gat ooit opvullen – geen bouw, geen protesten, niets.” De begrafenis is gepland voor maandag in Jeruzalem.

************************************************

 

************************************************

ENGLISH

The funeral procession began on Monday afternoon for the two Jewish brothers killed while driving on the highway past the Palestinian town of Huwara in the northern West Bank on Sunday morning. Hallel and Yagel Yaniv, 21 and 19, will be buried at Mount Herzl cemetery in Jerusalem. The gunman or gunmen remain at large despite a massive man-hunt.

By The Media Line

Israelis rampaged in and around Huwara on Sunday evening, hours after a Palestinian gunman shot the brothers. The rioters set fire to Palestinian homes and vehicles after arriving from areas throughout the West Bank to protest. At the same time, mosques in the town called on residents to confront settlers, and Palestinian movements including Palestinian Authority President Mahmoud Abbas’ Fatah called for clashes with settlers throughout the West Bank.

During the rioting in and near Huwara, a Palestinian was shot and killed, and nearly 100 injured, according to reports. Also on Sunday night, Palestinians torched Joseph’s Tomb in Nablus, a pilgrimage site for Jews.

The riots came hours after Israeli and Palestinian officials meeting in Aqaba to discuss de-escalating tension and violence in the West Bank agreed in a concluding statement to work closely to prevent “further violence” and “reaffirmed the necessity of committing to de-escalation on the ground.” A statement issued by Jordan said that Israel pledged not to legalize any more outposts for six months or to approve any new construction in existing settlements for four months, which was later denied by Prime Minister Binyamin Netanyahu.

In a statement sending condolences to the family of Hillel Menachem Yaniv and Yagel Ya’acov Yaniv, Netanyahu called on Israeli citizens to show restraint and let Israel’s security forces do their work.

“I ask – even when the blood is boiling – not to take the law into one’s hands. I ask that the IDF and the security forces be allowed to carry out their work. I remind you that in recent weeks, they have targeted dozens of terrorists and thwarted dozens of attacks. Let the IDF complete its pursuit and do not take the law into your hands; together we will defeat terrorism,” Netanyahu said.

“We have suffered a huge slap in the face from God. We are trying to find the good things and the grace that we were prepared, that we had a family Shabbat, that we had good conversations with the boys yesterday, that we took family photos. God sends us graces. Even with this painful blow, He sends us graces,” the brothers’ mother said in a statement. “We have a huge hole in our heart; nothing will ever fill this hole – not construction, not protests, nothing.” The funeral is scheduled for Monday in Jerusalem.