MK Moshe Gafni, voorzitter van de Commissie Financiën, 3 mei 2023.
Finance Committee Chairman MK Moshe Gafni, May 3, 2023.

Nederlands + English

De leider van de Degel Ha’Torah-factie en voorzitter van de Commissie Financiën MK Moshe Gafni (UTJ) legde zaterdagavond uit waarom zijn partij had gezwegen over de brute aanvallen op Joden die probeerden te bidden op Jom Kippoer in Tel Aviv.

Door Jewish Press

“Wanneer je Kol Nidrei bidt in Dizengoff Circle, komen deze mensen en trekken aan de franjes van degenen die daar zijn, dan zitten we midden in een religieuze oorlog!” verklaarde hij, eraan toevoegend: “Dat is de reden waarom wij, leden van Degel Ha’Torah, geen media-interviews geven, omdat het niets zal helpen.”

“Jullie zijn niet tegen de justitiële hervorming, noch tegen iets dergelijks,” herhaalde Gafni, terwijl hij zich richtte tot de anarchistische leiders van de protestbeweging.” Jullie voeren een religieuze oorlog tegen ons.”

Anarchisten verpletterden Jom Kippoer-diensten op Dizengoff Circle, 25 september 2023. / Itai Ron/Flash90

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zei Gafni op het evenement van zijn partij dat de economie van Israël in uitstekende staat verkeert, in tegenstelling tot de waarschuwingen van de leiders van de economie dat het zou worden aangetast als gevolg van de justitiële hervorming.

“Ik heb vele maanden geleden een ontmoeting gehad met de leidende economen, en zij hebben mij uitgelegd over de hervorming, wat een moeilijk probleem het is, en wat er zou kunnen gebeuren met de economie als het wordt aangenomen. Overigens is er sindsdien al heel wat tijd verstreken en de economie is in uitstekende vorm,” zei hij.

“Ik zei tegen hen – jullie bedoelen niet de gerechtelijke hervorming, noch iets wat daarop lijkt, jullie voeren een religieuze oorlog tegen ons,” vervolgde Gafni. “En wat we zagen op Jom Kippoer in Tel Aviv is het bewijs.”

“Laten we duidelijk zijn – hun oorlog gaat niet over economie, noch veiligheid, noch sociaal, het is een religieuze oorlog. Dit is hoe het behandeld moet worden, en we moeten voorzichtig zijn om geen dingen te zeggen die niet nodig zijn,” waarschuwde hij.

“Ik had veel te zeggen na de aanvallen op de laatste begrotingstransfers [naar de Haredi-sector] in de Commissie Financiën, maar het zal niet helpen, we zijn tijdens onze periode verstrikt geraakt in een oorlog tegen alles wat heilig en dierbaar is voor het volk Israël – en met Gods hulp zullen we overleven,” besloot Gafni.

Gafni verwees naar de rel die vorige week uitbrak in de Commissie Financiën over de financiering van Haredi-instellingen die afkomstig was uit de coalitiemiddelen – extrabudgettair geld dat is gereserveerd voor de coalitiepartijen om naar eigen goeddunken uit te geven. Linkse MK’s en velen in de mainstream media suggereerden dat de financiering van de Haredi ten koste ging van andere begrotingsposten, maar in werkelijkheid kwam het uit het coalitiebudget.

Het is echter waar dat de extrabudgettaire uitgaven van deze coalitie ongeveer 13,7 miljard NIS (3,6 miljard dollar) hebben bereikt, vergeleken met 2 miljard NIS (530 miljoen dollar) onder de regering Bennett-Lapid.


************************************

ENGLISH

Degel Ha’Torah faction leader and Finance Committee Chairman MK Moshe Gafni (UTJ) on Saturday night explained why his party had kept mum on the brutal attacks against Jews who were trying to pray on Yom Kippur in Tel Aviv.

By: Jewish Press

“When you pray Kol Nidrei in Dizengoff Circle, these people come and pull the fringes of those who are there, then we are in the middle of a religious war!” he declared, adding, “That’s why we, members of Degel Ha’Torah, are not giving media interviews, because it won’t help anything.”

“You aren’t against the judicial reform, nor anything similar,” Gafni reiterated, addressing the anarchist leaders of the protest movement.” You are waging a religious war against us.”

Speaking at his party event ahead of the municipal elections, Gafni said Israel’s economy is in excellent condition, contrary to the warnings of the leaders of the economy that it would be damaged as a result of the judicial reform.

“I met with the leading economists many months ago, and they explained to me about the reform, what a difficult problem it is, and what might happen to the economy if it passed. By the way, quite a long time has passed since then and the economy is in excellent shape,” he said.

“I told them – you don’t mean the judicial reform, nor anything similar to that, you are waging a religious war against us,” Gafni continued. “And what we saw on Yom Kippur in Tel Aviv is the proof.”

“Let us be clear – their war is not about economics, nor security, nor social, it is a religious war. This is how it should be treated, and we must be careful not to say things that aren’t necessary,” he cautioned.

“I had a lot to say after the attacks on the latest budget transfers [to the Haredi sector] at the Finance Committee, but it won’t help, we got caught up on our watch in a war on all that is holy and dear to the people of Israel – and with God’s help we will survive,” Gafni concluded.

Gafni was referring to the riot that broke out last week in the Finance Committee over the funding of Haredi institutions which came from the coalition assets – extra-budgetary money reserved for the coalition parties to spend as they see fit. Left-wing MKs and many in the mainstream media suggested the Haredi funding came at the expense of other budgetary items, but in reality, it came from coalition assets.

It is true, however, that this coalition’s extra-budgetary spending has reached some NIS 13.7 billion ($3.6 billion), compared with NIS 2 billion ($530 million) under the Bennett-Lapid government.