Het noordelijke gebied van de jachthaven en de promenade in Tiberias (Foto: Shutterstock)

Nederlands + English

Nu het toerisme weer aantrekt nadat Israël de COVID-gerelateerde beperkingen heeft laten vallen, werkt het ministerie van Toerisme aan de verbetering van enkele belangrijke locaties in het Heilige Land.

Door: AllisraelNews

Na een grote storm in mei die delen van de promenade van Tiberias bij het toeristische centrum van het Meer van Galilea verwoestte, heeft de regering 26 miljoen dollar uitgetrokken voor de restauratie ervan en voor de algemene ontwikkeling van de promenade en andere toeristische projecten in de stad Tiberias.

“We zetten Tiberias weer in de frontlinie van toeristische steden in Israël. Het toeristisch seizoen is op zijn hoogtepunt, en we werken zo snel als we kunnen om het levensonderhoud van de bewoners en de ondernemers in de stad te herstellen,” zei minister van Toerisme Yoel Razvozov. “Vandaag komt er eindelijk een einde aan de vele jaren van verwaarlozing in Tiberias. Heel Israël wil dat de stad succesvol is en dat Tiberias weer in staat is om massa’s toeristen te ontvangen, die geld zullen injecteren in de stad en het land.”

Het ministerie van Toerisme heeft een budget van 20 miljoen dollar vastgesteld voor de eerste fase van het herstelproject, dat de Yigal Allon Promenade en Hayarkon Street omvat.

De aanleiding voor het herontwikkelingsproject waren de zware stormen die het gebied tussen 14 en 15 mei hebben geteisterd. Veel schade werd toegebracht aan openbare gebouwen en infrastructuur langs de promenade van de stad en de stranden aan de zuidwestelijke oever van het Meer van Galilea.


De schade aan de promenade in Tiberias als gevolg van de harde wind, 15 mei 2022.

(Foto: Michael Giladi/Flash90)

De regering heeft ook een plan goedgekeurd om een aanzienlijk stuk van de rivier de Jordaan, gelegen ten zuiden van het Kinneretmeer – in het buitenland beter bekend als het Meer van Galilea – schoon te maken. Het traject in kwestie, dat geheel aan de Israëlische kant van de rivier ligt, loopt van de Kinneret tot waar de rivier samenvloeit met de Bezekstroom (Wadi Shubash), ongeveer 23 mijl zuidelijker. Het plan werd aan het begin van de week goedgekeurd.

Ten zuiden van deze stroom vormt de rivier de Israëlisch-Jordaanse grens.

De Jordaan en de Jordaanvallei, die deel uitmaakt van de grote Syrisch-Afrikaanse Riftvallei, was een belangrijke snelweg voor de migratie van de vroege mens tussen Afrika, Europa en Azië en vormt nog steeds een trekroute voor vele diersoorten, vooral vogels. De rivier komt voor in vele verhalen die het jodendom, het christendom en de islam dierbaar zijn.

Niettemin is dit deel van de rivier ten zuiden van het Meer van Galilea gereduceerd tot een vervuilde beek als gevolg van het overmatige gebruik ervan door de omwonenden.

De rivier is ook aangetast door de dam die in de jaren zestig aan het zuidelijke uiteinde van de Kinneret is gebouwd, waardoor de jaarlijkse afvoer van ongeveer 1,2 miljard kubieke meter is gedaald tot 30 miljoen kubieke meter nu. Daar komt nog bij dat slechts licht gezuiverd afvalwater in de rivierbedding stroomt vanuit een nabijgelegen zuiveringsinstallatie en dat zout water wordt opgepompt uit zoutwaterbronnen onder het Meer van Galilea om te voorkomen dat het meer te zout wordt.

Het plan van de Waterautoriteit om de rivier te verbeteren heeft twee hoofdcomponenten: ten eerste het blokkeren van de instroom van afval- en zout water in de rivier en ten tweede het verhogen van de stroom zoet water uit het meer tot een maximum van 70 miljoen kubieke meter per jaar.

Hierdoor zou het mogelijk worden weer in de rivier te zwemmen en het ecosysteem van de rivier en langs de oevers te herstellen.

Een tweede deel van het plan betreft de distributie van zoet water, zout en gezuiverd water voor gebruik door de boeren in de Jordaanvallei.

Hoe verder men van het Meer van Galilea naar het zuiden reist, hoe groter de verandering van klimaat en bodemgesteldheid. Dicht bij het meer kan een verscheidenheid van gewassen worden geteeld, waarvan sommige zoet water nodig hebben voor irrigatie, in plaats van het zoute water dat gemakkelijk beschikbaar is in de buurt.

*************************************


The northern area of the marina and promenade in Tiberias (Photo: Shutterstock)

ENGLISH

With tourism picking up again after Israeli dropped COVID-related restrictions, the Ministry of Tourism is working to improve some key sites in the Holy Land.

Following a major storm in May that destroyed portions of the Tiberias promenade at the Sea of Galilee tourist center, the government has allocated $26 million for its restoration and for the general development of the promenade and other tourism projects in the city of Tiberias.

“We are putting Tiberias back to the front line of tourist cities in Israel. The tourism season is at its peak, and we are working as fast as we can to restore the livelihood of the residents and business owners in the city,” said Tourism Minister Yoel Razvozov. “Today, at last, the many years of neglect in Tiberias have come to an end. All of Israel wants the city to be successful and to restore Tiberias’ ability to host crowds of tourists, which will inject money into the city and the country.”

The Ministry of Tourism has established a budget of $20 million for the first phase of the rehabilitation project, which includes the Yigal Allon Promenade and Hayarkon Street.

The redevelopment project was triggered by massive storms that pounded the area between May 14-15. Much damage was sustained by public buildings and infrastructure along the city’s promenade and beaches on the southwest shores of the Sea of Galilee.


The damage caused to the promenade in Tiberias as a result of strong winds, May 15, 2022.

(Photo: Michael Giladi/Flash90)

The government has also approved a plan to clean up a substantial stretch of the Jordan River, located south of the Kinneret Lake – more commonly known abroad as the Sea of Galilee. The stretch in question, all of which is on the Israeli side of the river – runs from the Kinneret to where the river meets the Bezek Stream (Wadi Shubash), some 23 miles south. The plan was approved at the beginning of the week.

South of this stream, the river makes up the Israeli-Jordanian border.

The Jordan River and the Jordan River Valley which is part of the great Syrian-African Rift Valley, was a major highway for migration of early humans between Africa, Europe and Asia and still forms a migratory path for many animal species, mostly birds. It is featured in many stories held dear to Judaism, Christianity and Islam.

Nevertheless, this portion of the river south of the Sea of Galilee has been reduced to less than a polluted trickle due to its overuse by those living nearby.

It has also been affected by the dam that was built at the southern end of the Kinneret in the 1960s, reducing what had been a run off of some 1.2 billion cubic meters annually to 30 million cubic meters today. Added to this, only mildly treated wastewater has been flowing into the river bed from a nearby treatment facility and salty water being pumped from saltwater springs beneath the Sea of Galilee to keep the lake from becoming too saline.

The Water Authority’s plan to improve the river has two main components: to first block the entry of waste and salt water into the river and secondly to increase the flow of fresh water from the lake up to a maximum of 70 million cubic meters annually.

This would allow for swimming in the river again and for rehabilitation of the ecosystem of the river and along its banks.

A second part of the plan involves the distribution of fresh water, and salty and treated water for use by farmers in the Jordan Valley.

The further south one travels from the Sea of Galilee the greater the change in climate and soil conditions. Close to the lake, a variety of crops can be grown with some needing fresh water irrigation, rather than the salty water that is readily available nearby.