Mahmoud Abbas at the Muqata, July 16, 2015.

Nederlands + English

Volgens WAFA, het officiële persagentschap van de Palestijnse Autoriteit, “ontving de president van de staat Palestina, Mahmoud Abbas, deze donderdagavond, in het presidentiële hoofdkwartier in Ramallah, de Israëlische oud-minister Benny Gantz. Van zijn kant feliciteerde Benny Gantz de president en het Palestijnse volk ter gelegenheid van Eid al-Adha.”

Door: Jewish Press

Voordat we verder gaan met de ‘vriendschappelijke’ ontmoeting, enige achtergrondinformatie: niets vertegenwoordigt botter de verzameling leugens in de kern van de Islam, die gericht is op het ontkennen van de authenticiteit van de Torah, dan Eid al-Adha (Feestdag van het Offer).

Volgens Oxford Islamic Studies eert het de bereidheid van Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Ismail (Ismaël) te offeren als een daad van gehoorzaamheid aan Allah’s bevel. Voordat Ibrahim echter zijn zoon kon offeren, voorzag Allah hem van een lam dat hij in de plaats van zijn zoon moest doden, omdat hij bereid was zijn eigen zoon in de naam van Allah te offeren. Ter herdenking van deze tussenkomst worden dieren ritueel geslacht. Een derde van hun vlees wordt geconsumeerd door de familie die het dier offert, terwijl de rest van het vlees wordt uitgedeeld aan de armen en de behoeftigen. Er worden snoepjes en geschenken gegeven en er worden uitgebreide familiebijeenkomsten gevierd.

Met andere woorden, de ongeletterde bewaker van de karavaan Mohammed stal uit de verhalen die hij had gehoord van reizende Joodse kooplieden het verhaal van de Akeida (de Binding van Izaäk), veranderde de namen, en creëerde een leuke Islamitische traditie voor de hele familie.

En dat is wat de voormalige Israëlische minister van defensie, Benny Gantz, donderdagavond eerde. Laat iemand ervoor zorgen dat hij naar de sjoel komt op Rosh Hashanah om onze versie te horen.

De twee, die elkaar niet meer hadden ontmoet sinds de aanval van Arabische terreurmoorden in de straten van Israëlische steden afgelopen maart, bespraken het bezoek van president Joe Biden aan de regio volgende week. Maar er was meer: Ganz vroeg de Palestijnse Autoriteit haar veiligheidsactiviteiten in Gebied A uit te breiden, om toekomstige moordpartijen op Israëlische burgers te voorkomen. Hij pleitte er ook voor dat Abbas zou afzien van het aanklagen van Israël bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, ondanks het feit dat dergelijke rechtszaken een schending zijn van de Oslo-akkoorden en bestraft zouden moeten worden.

In ruil voor Abbas’ akkoord om niet naar Nederland te gaan, bood Gantz aan om het aantal werkvergunningen voor Arabische PA-arbeiders te verhogen; het voor PA-Arabieren gemakkelijker te maken om naar het buitenland te reizen via het nieuwe Ramon Airport; en een symbolische militaire aanwezigheid van de PA te vestigen bij de Allenby-grensovergang naar Jordanië.

Wie zei dat terrorisme niet loont?

Het ministerie van Defensie gaf donderdagavond het volgende persbericht uit: “De ontmoeting verliep in een goede geest en in een positieve sfeer. De twee bespraken tijdens hun ontmoeting de veiligheids- en civiele uitdagingen in het gebied. De voormakige minister van Defensie praatte Abbas bij over de complexiteit van de komende periode in Israël, en de twee kwamen overeen om de nauwe veiligheidscoördinatie voort te zetten en maatregelen te vermijden die de stabiliteit zouden schaden.”

Gelukkige ‘vastbinden van Ismaël’ dag.

 

 

ENGLISH

According to WAFA, the official Palestinian Authority’s news agency, “the President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas, received, this Thursday evening, at the presidential headquarters in Ramallah, Israeli former Minister Benny Gantz. From his part, Benny Gantz extended congratulations to the president and the Palestinian people on the occasion of Eid al-Adha.”

By: Jewish Press

Before we move on with the friendly meeting, some background: nothing represents more bluntly the assembly of lies at the core of Islam which is aimed at denying the veracity of the Torah than Eid al-Adha (Holiday of the Sacrifice).

According to Oxford Islamic Studies, it honors the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son Ismail (Ishmael) as an act of obedience to Allah’s command. Before Ibrahim could sacrifice his son, however, Allah provided him with a lamb which he was supposed to kill in his son’s place because of his willingness to sacrifice his own son in the name of Allah. In commemoration of this intervention, animals are ritually slaughtered. One-third of their meat is consumed by the family which offers the animal, while the rest of the meat is distributed to the poor and the needy. Sweets and gifts are given, and extended family get-togethers are celebrated.

In other words, the illiterate caravan security guard Mohammed stole from the stories he had heard from traveling Jewish merchants the story of the Akeida (the Binding of Isaac), changed the names, and created a nice Islamic tradition for the whole family.

And that is what Israel’s defense minister, Benny Gantz, honored Thursday night. Somebody, make sure he comes to shul on Rosh Hashanah to hear our version.

The two, who hadn’t met since the onslaught of Arab terrorist murders in the streets of Israeli cities last March, discussed President Joe Biden’s visit to the region next week. But there was more: Ganz asked that the Palestinian Authority expand its security activities in Area A, to prevent future massacres of Israeli civilians. He also pleaded with Abbas to refrain from suing Israel in the International Criminal Court in The Hague, despite the fact that such lawsuits constitute a violation of the Oslo Agreements and should be punished.

In exchange for Abbas agreeing not to go Dutch, Gantz offered to increase the number of work permits issued to PA Arab workers; make it easier for PA Arabs to travel abroad through the new Ramon Airport; and establish a symbolic PA military presence at the Allenby crossing to Jordan.

Who said terrorism doesn’t pay?

The defense ministry issued this press release Thursday night: “The meeting was conducted in a good spirit and positive atmosphere. The two discussed during their meeting the security and civilian challenges in the area. The Defense Minister updated Abbas on the complexity of the coming period in Israel, and the two agreed to continue close security coordination and avoid measures that would harm stability.”

Happy ‘binding of Ishmael’ day.