Shutterstock

Nederlands + English

Deal met de Duivel: Gantz’s Israëlische huishulp biedt aan te spioneren voor Iran, onmiddellijk betrapt

Door Aryeh Savir, United With Israel

“De snelle en onmiddellijke tegenmaatregelen die door de veiligheidsdienst werden genomen, verijdelden de bedoelingen van Goren, die de staatsveiligheid hadden kunnen schaden,” verklaarde de Shin Bet.

Omri Goren, een Israëlisch staatsburger die huishoudelijk werk deed en schoonmaakte bij Defensieminister Benny Gantz thuis, werd eerder deze maand gearresteerd nadat hij had geprobeerd contact op te nemen met Iraanse elementen en zijn diensten als spion aan te bieden.

De Shin Bet (Israëlisch veiligheidsagentschap) verklaarde donderdag dat Goren, 37, uit de stad Lod, werd gearresteerd als onderdeel van een gezamenlijke operatie met de Lahav 433 Eenheid van de politie.

Uit het onderzoek bleek dat Goren, die samen met zijn echtgenote in het huis van Gantz werkte, enkele dagen voor zijn arrestatie op eigen initiatief via een sociaal netwerk contact had opgenomen met een aan Iran gelieerde entiteit en had aangeboden op verschillende manieren te helpen, waarbij hij gebruik maakte van zijn toegang tot het huis van de minister, in ruil voor betalingen.

Uit de tegen Goren ingediende aanklacht blijkt dat hij contact heeft opgenomen met de Iraanse hackersgroep Black Shadow, die vorige maand een reeks aanvallen in Israël heeft uitgevoerd.

Goren bood onder meer aan malware van de Iraanse bron over te brengen, die toegang zou verschaffen tot de door de minister gebruikte computer.

Dit voornemen werd voortijdig verijdeld in het licht van Goren’s snelle arrestatie, waardoor de realisatie van deze mogelijkheid werd verhinderd, onderstreepte de Shin Bet.

Om zijn bekwaamheid en ernst te bewijzen, fotografeerde Goren een aantal voorwerpen op verschillende plaatsen in de woning van de minister, die hij naar de Iraanse bron stuurde, waaronder beelden van de computer van de minister.

De Shin Bet benadrukte dat Goren dankzij de informatiebeveiligingsmaatregelen en -procedures in het huis van Gantz niet werd blootgesteld aan geclassificeerd materiaal, en dat er dus ook geen dergelijk materiaal van hem werd doorgegeven aan de partijen met wie hij contact opnam.

Het onderzoek werd uitgevoerd met medeweten van de minister van Defensie.

Na afloop van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie donderdag bij de rechtbank van het district Lod een aanklacht ingediend tegen Goren wegens spionage.

“De snelle en onmiddellijke tegenmaatregelen die door de veiligheidsdienst werden genomen, verijdelden de bedoelingen van Goren, die de staatsveiligheid hadden kunnen schaden,” verklaarde de Shin Bet.

De Shin Bet heeft ook een onderzoek ingesteld naar zijn procedures met het doel de kans op herhaling van dergelijke gevallen in de toekomst te verkleinen.

ENGLISH

Deal With the Devil: Gantz’s Israeli Housekeeper Offers to Spy for Iran, Caught Immediately

By Aryeh Savir, United With Israel

“The swift and immediate countermeasures that were taken by the security service thwarted Goren’s intentions, which could have harmed state security,” the Shin Bet stated.

Omri Goren, an Israeli citizen who was employed in housework and cleaning at Defense Minister Benny Gantz’s home, was arrested earlier this month after he attempted to contact Iranian elements and offer his services as a spy.

The Shin Bet (Israeli Security Agency) stated Thursday that Goren, 37, from the city of Lod, was arrested as part of a joint operation with the police’s Lahav 433 Unit.

The investigation revealed that Goren, who was working at Gantz’s house together with his spouse, contacted an entity affiliated with Iran on his own initiative through a social network a few days prior to his arrest and offered to assist it in various ways, taking advantage of his approach to the minister’s house, in return for payments.

the indictment filed against Goren shows he contacted the Iranian Black Shadow hackers group, which conducted a series of attacks in Israel last month.

Among other things, Goren offered to transmit malware from the Iranian source, which would allow access to the computer used by the minister.

This intention was thwarted ahead of time in light of Goren’s quick arrest, preventing the realization of this possibility, the Shin Bet underscored.

To prove his ability and seriousness, Goren photographed a number of items in various places in the minister’s house, which he sent to the Iranian source, including images of the minister’s computer.

The Shin Bet emphasized that due to information security measures and procedures in Gantz’s house, Goren was not exposed to classified materials, and accordingly there were no such materials transferred from him to the parties whom he contacted.

The investigation was conducted with the knowledge of the Minister of Defense.

At the end of the investigation, the Central District Attorney’s Office filed on Thursday an indictment in the Lod District Court charging Goren with espionage.

“The swift and immediate countermeasures that were taken by the security service thwarted Goren’s intentions, which could have harmed state security,” the Shin Bet stated.

The Shin Bet also conducted an investigation regarding its procedures with the aim of reducing the possibility of recurrence of such cases in the future.