Een terrorist van de Islamitische Jihad en enkele raketten.
An Islamic Jihad terrorist and some missiles.

Nederlands + English

Gazanen in de Gazastrook hebben hun woede geuit vanwege de ca. 120 raketten, die door de terreurorganisatie Islamitische Jihad op Israël werden afgevuurd en die vroegtijdig in de Gazastrook terecht kwamen, waarbij in sommige gevallen burgers werden gedood.

Door: Baruch Yedid – TPS

In twee afzonderlijke incidenten, op zaterdag en zondag, probeerden terroristen van de Islamitische Jihad raketten af te vuren op Israël vanuit het gebied van het vluchtelingenkamp Jabaliya in het noorden van de Gazastrook.

Het eerste incident op zaterdag eindigde met een raket die ontplofte in de buurt van de Emad Akel Moskee, waarbij vijf bewoners werden gedood, waaronder vier kinderen en een 19-jarige man.

Op zondag faalde de Islamitische Jihad bij een lancering van een raket die ontplofte in het kamp, in de buurt van de Tuba Moskee, en resulteerde in de dood van twee bewoners van de familie Jasser.

Op sociale media uitten bewoners hun woede over de islamitische Jihad die ervoor koos om vanuit bevolkingsconcentraties te lanceren.

In verschillende Telegram-groepen werden bewoners verzocht geen video’s te publiceren en geen commentaar te leveren op deze gebeurtenissen die door de Israëlische vijand als “propaganda” kan worden gebruikt.

De IDF was er snel bij om bewijsmateriaal te publiceren waaruit bleek dat de islamitische Jihad verantwoordelijk was voor de doden.

In één groep schreef een inwoner genaamd Anas Sharif, die een video publiceerde van een van de mislukte lanceringen, dat “één raket uit het spervuur viel in een bevolkte buurt.” Hij werd gedwongen de publicatie te verwijderen. Faras Adnan, die de post zag, schreef “de publicatie is niet nodig”. Anderen sloten zich ook aan bij de eis om de belastende video te verwijderen.

In een groep, Ak Hakika (de waarheid), dreven leden de spot met de Islamitische Jihad: “Als jullie succes hadden gehad met de lancering van de islamitische Jihad raket en niet in Jabaliya was terecht gekomen, dan zouden er kinderen in Israël zijn gedood.” Een andere groep schreef “Nu begrijp je waarom Israël deze terroristische organisatie moet vernietigen? Om de kinderen van Gaza te beschermen!”

In een andere groep werd geschreven dat “er grote woede was in Jabaliya nadat duidelijk werd dat een raket die op de Gazastrook was afgevuurd, ontplofte op de plaats waar de Shahids omkwamen.”

Foto’s van de Telegram-groepen werden verspreid op Twitter en in de tweets stond te lezen “wij veroordelen met klem de raketlancering door de terroristische Jihad-beweging op de huizen van de inwoners van Gaza,” waarin stond dat de Islamitische Jihad dit met opzet deed “als wraak voor hun weigering om aan de kant van de organisatie te staan.”

“De video hier toont duidelijk een Iraanse raket die door de Jihad-beweging werd gelanceerd en mislukte en terugviel op de grond, waarna het bloedbad in Jabaliya plaatsvond en kinderen werden vermoord,” voegde de verklaring eraan toe.

De tweets luidden “Dit is niet de eerste keer” dat raketten zijn afgevuurd vanuit bevolkingscentra.

De Israëlische verslaggever Doron Kadosh telde zes Gazanen die werden gedood door raketten van de islamitische Jihad en vijf niet-betrokken Gazanen die werden gedood door vergissing bij Israëlische aanvallen, wat betekent dat “de islamitische Jihad meer niet-betrokken Palestijnen heeft gedood dan Israël.”

Volgens andere tellingen zijn ten minste negen Gazanen gedood door raketten die door de terreurgroep werden afgevuurd.

TPS heeft eerder de pogingen van de islamitische Jihad aan de kaak gesteld van het doden van inwoners van Gaza als gevolg van hun verkeerd afgevuurde raketten te verbergen.

In 2019 meldde TPS dat de islamitische Jihad toegaf dat een baby die tijdens de laatste escalatie in Gaza om kwam, stierf als gevolg van een verkeerd afgevuurde raket, ondanks eerste beweringen dat ze was om gekomen door een Israëlische aanval.

TPS heeft vernomen dat de baby omkwam toen terroristen van de Islamitische Jihad een raket lanceerden in de richting van Israël, vanuit een dichtbevolkt gebied in het oosten van Gaza-Stad. De lancering mislukte, viel terug en ontplofte in een nabijgelegen huis waarbij de baby omkwam, omdat de moeder van de baby een miskraam kreeg.

Mahmoud H., een plaatselijke inwoner, vertelde TPS over een enorme kuil die hij in het huis zag na de explosie van de raket.

 

ENGLISH

Many in the Gaza Strip have expressed anger following about 120 rockets fired by the Islamic Jihad terror organization at Israel which fell short in the Strip, some of them killing civilians.

By: Baruch Yedid – TPS

In two separate incidents, on Saturday and Sunday, Islamic Jihad terrorists attempted to launch rockets at Israel from the area of ​​the Jabaliya refugee camp in the northern Gaza Strip.

The first incident on Saturday ended with a rocket exploding near the Emad Akel Mosque, killing five residents, including four children and a 19-year-old man.

On Sunday, the Islamic Jihad failed in a launch, and a rocket that exploded in the camp, near the Tuba Mosque, resulted in the killing of two residents of the Jasser family.

On social media, residents expressed anger at the Islamic Jihad that chose to shoot from within population concentrations.

In several Telegram groups, residents were asked not to publish videos and not to comment on an event that is being used by the Israeli enemy as “propaganda”.

The IDF was quick to publish evidence showing that the Islamic Jihad was responsible for the deaths.

In one group, a resident named Anas Sharif, who published a video of one of the misfires, wrote that “one missile from the barrage fell in a populated neighborhood.” He was required to delete the publication. Faras Adnan, who saw the post, wrote “the publishing is not necessary”. Others also joined the demand to delete the incriminating video.

In one group, Ak Hakika (the truth), members mocked the Islamic Jihad.”If (you were successful in the launch) and the Islamic Jihad rocket had not fallen in Jabaliya, then there would have been children in Israel killed.” Another group wrote “Now you understand why Israel needs to destroy this terrorist organization? To protect the children of Gaza!”

In another group, it was written that “there was great anger in Jabaliya after it became clear that a missile fired at the Gaza Strip, (exploded) in the place where the Shahids died.”

Photographs of the Telegram groups were circulated on Twitter and the tweets read “we strongly condemn the rocket launch by the terrorist Jihad movement at the homes of the residents of Gaza,” saying that the Islamic Jihad did so on purpose “as revenge for their refusal to stand by (the organization’s) side.”

“The video here clearly shows an Iranian missile launched by the Jihad movement and failed and returned to the ground, and then the massacre in Jabaliya took place and the children were murdered,” the statement added.

The tweets read “This is not the first time” that rockets have been fired from population centers.

Israeli reporter Doron Kadosh counted six Gazans who were killed by Islamic Jihad rockets and five non-involved Gazans who were killed by mistake in Israeli strikes, meaning that “the Islamic Jihad has killed more uninvolved Palestinians than Israel.”

According to other counts, at least nine Gazans have been killed by rockets fired by the terror group.

TPS has previously exposed the Islamic Jihad’s attempts to hide the killing of Gazan residents as a result of their misfired rockets.

In 2019, TPS reported that the Islamic Jihad admitted that a baby that was killed in Gaza during the latest escalation died as a result of a misfired rocket, despite initial claims she was killed in an Israeli strike.

TPS has learned that the baby was killed when Islamic Jihad terrorists launched a rocket towards Israel from within a populated area in the east of Gaza City, but the rocket misfired and landed short, exploding in a nearby house and killing the baby.

The baby’s mother was not killed, but she did have a miscarriage.

Mahmoud H., a local resident, told TPS about a massive pit he saw inside the house after the rocket’s explosion.