Een verkiezingscampagne-evenement gehouden door de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in Cottbus, Duitsland. Foto: Reuters / Hannibal Hanschke.
An election campaign event held by Germany’s far right Alternative for Germany (AfD) party, in Cottbus, Germany. Photo: Reuters / Hannibal Hanschke.

Nederlands + English

Uit een onderzoek van een van de belangrijkste omroepen van het land is gebleken dat er in Duitsland minstens tien nep-Joodse organisaties zijn opgericht door rechtsextremisten om liefdadigheidsdonaties en subsidies te ontvangen.

Door: The Allgemeiner – Ben Cohen

De aanhangers van de Reichsbürger beweging (“burgers van het Duitse imperium”) beschouwen de Bondsrepubliek die na de nederlaag van het nazisme in 1945 werd opgericht als ongrondwettelijk.  Uit het onderzoek van het Panorama- programma op het Duitse ARD-netwerk vorige week bleek dat de “verein’, of non-profitorganisaties, die zich voordoen als ‘joodse gemeenschappen’ die ‘uitsluitend liefdadigheidsdoelen’ nastreven, zijn opgericht door hen.

Aanhangers van Reichsbürger zijn van mening dat de eigenlijke grenzen van Duitsland die zijn van 1871, toen het Duitse Rijk werd gevormd. Hoewel de organisatie niet expliciet neonazi is, staan ​​veel van haar aanhangers sympathiek tegenover het Hitler-regime, met de neiging om nazimisdaden tegen joden en andere minderheden te ontkennen of te minimaliseren.

Een rapport van het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet (BfV) uit 2022 schatte dat er ongeveer 23.000 ‘Reichsbürger’ in Duitsland zijn, waarvan vijf procent als extreemrechtse extremisten wordt geclassificeerd. De meesten zijn mannen, ouder dan 50 jaar, staan ​​sympathiek tegenover rechts-populistische, antisemitische nazi-ideologieën, en zijn verspreid over het hele land.

De nepverenigingen dragen namen als ‘Joodse Gemeenschap van Ahrensbök’ of ‘Joodse Gemeenschap van Zeitz’. Volgens Panorama werd de vermeende gemeenschap in Ahrensbök, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, beschreven als een “collectieve gemeenschap van alle conservatief-liberale, liberale en hervormde joden in de deelstaat Sleeswijk-Holstein.”

Hoewel die vereniging inmiddels is uitgeschreven vanwege een gebrek aan leden en het besluit van de plaatselijke gemeente om een ​​subsidieaanvraag af te wijzen, zijn volgens Panorama nog minstens vier van de nepverenigingen actief.

Veel van de verenigingen zouden zijn opgericht door Iwan Götz, een 75-jarige veroordeelde fraudeur die zichzelf ‘opperrabbijn’ noemt en beweert Joods te zijn. In een interview in Panorama portretteerde Götz zichzelf als een vertegenwoordiger van het ‘ware jodendom’, waarbij hij benadrukte dat het veld zonder zijn inspanningen uitsluitend aan de ‘zionisten’ in Duitsland zou toebehoren.

In hetzelfde interview beweerde Götz ten onrechte dat het nazi-tijdperk het resultaat was van een Joods complot. “De Duitsers hebben er zelf een klein deel van gedaan, Hitler werd gefinancierd door Joden”, zei hij.

Saskia Benter Ortega, woordvoerder van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, vertelde de omroeporganisatie DW dat haar organisatie op de hoogte was van de activiteiten van de Reichsbürger.

“We zijn bekend met de problemen van deze groepen en individuen”, zei ze. “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Joodse gemeenschap niet wordt misbruikt voor politieke of extremistische doeleinden.”

Het antisemitisme is de afgelopen jaren in Duitsland explosief toegenomen, met bijna 2.500 incidenten vorig jaar officieel geregistreerd. Hoewel veel experts vermoeden dat het werkelijke aantal vijf keer hoger zou kunnen zijn.

Verschillende Duitse functionarissen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat de wetshandhavingsautoriteiten van het land geen adequate maatregelen nemen om de trend te keren.

Maandag benadrukte Frank Lüttig – de procureur-generaal in de stad Celle, in de deelstaat Saksen – twee incidenten waarbij rechters ervoor kozen om ondanks het bewijsmateriaal niet tot vervolging over te gaan.

In één geval in de stad Hannover stond op een door een extreemrechtse partij verspreide poster de slogan ‘Stop het zionisme – Israël is ons ongeluk’. De vaststelling van de openbare aanklager dat dit “legitieme kritiek” op de staat Israël was, werd ronduit veroordeeld door Lüttig, die het juridische tijdschrift LTO vertelde dat het duidelijk was dat “Israël ons ongeluk is” eigenlijk betekent “de Joden zijn ons ongeluk” Dezelfde slogan werd gebruikt door de beruchte pro-nazi-krant Der Stürmer.

In de tweede zaak oordeelde de regionale rechtbank in de stad Braunschweig dat een complottheoreticus van het coronavirus die tijdens een demonstratie tegen vaccinaties een ‘Judenstern’ (‘Joodse str’) uit het nazi-tijdperk droeg, de Duitse beperkingen op het vernederen ofe misbruiken van de Holocaust niet had geschonden. .

“De beslissing van het Hooggerechtshof van Braunschweig is fundamenteel verkeerd en heeft geen oog voor de geschiedenis”, zei Lüttig.

Met het argument dat extreemrechtse extremisten misbruik maakten van de vrijheid van meningsuiting, drong Lüttig er bij de rechterlijke macht op aan om “duidelijke rode lijnen te trekken en niet te verdwalen in academisch geklets.”

***************************************

ENGLISH

At least 10 fake Jewish organizations have been created by right-wing extremists in Germany in order to receive charitable donations and grants, an investigation by one of the country’s leading broadcasters has found.

By The Allgemeiner – Ben Cohen

The investigation by the Panorama program on Germany’s ARD network last week disclosed that supporters of the Reichsbürger (“citizens of the Germany empire”) movement — which regards the Federal Republic created following the defeat of Nazism in 1945 as unconstitutional — set up the “verein,” or nonprofit associations, posing as “Jewish communities” pursuing “exclusively charitable goals.”

Reichsbürger supporters believe that the proper borders of Germany are those set in 1871, when the German Empire was formed. While the organization is not explicitly neo-Nazi, many of its backers are sympathetic to the Hitler regime, with a tendency to deny or diminish Nazi crimes against Jews and other minorities.

A report by the Office for the Protection of the Constitution (BfV) in 2022 estimated that there are around 23,000 “Reichsbürger” in Germany, with five percent of them classified as far right extremists. Most are male, over 50 years old, and sympathetic to right-wing populist, antisemitic, and Nazi ideologies, and are spread out throughout the country.

The fake associations carry names like “Jewish Community of Ahrensbök” or “Jewish Community of Zeitz.” According to Panorama, the alleged community in Ahrensbök, in the state of Schleswig-Holstein, was described as a “collective community of all conservative-liberal, liberal, and reformed Jews in the federal state of Schleswig-Holstein.”

While that association has since been de-registered because of a lack of members along with the decision of the local municipality to reject a grant application, at least four of the fake associations are still operating, according to Panorama.

Many of the associations were allegedly set up by Iwan Götz, a 75-year-old convicted fraudster who calls himself “chief rabbi” and claims to be Jewish. Interviewed by Panorama, Götz portrayed himself as a representative of “true Judaism,” insisting that it if were not for his efforts, the field would belong exclusively to “Zionists” in Germany.

In the same interview, Götz falsely claimed that the Nazi era was the result of a Jewish plot. “Germans themselves did a small part of it, Hitler was financed by Jews,” he said.

Saskia Benter Ortega, spokesperson for the Central Council of Jews in Germany, told the broadcaster DW that her organization was aware of the Reichsbürger activities.

“We are familiar with the problems of these groups and individuals,” she said. “It is important to ensure that the Jewish community is not misused for political or extremist purposes.”

Antisemitism has increased precipitously in Germany in recent years, with nearly 2,500 incidents officially recorded last year, though many experts suspect the true number could be five times higher.

Several German officials have expressed concern that the country’s law enforcement authorities are not taking adequate measure to stem the trend.

On Monday, Frank Lüttig — the attorney general in the city of Celle, in the state of Saxony — highlighted two incidents in which judges elected not to proceed with prosecutions despite the evidence.

In one case in the city of Hanover, a poster distributed by a far right party bore the slogan “Stop Zionism — Israel is our misfortune.” The public prosecutor’s determination that this was “legitimate criticism” of the State of Israel was roundly condemned by Lüttig, who told the legal journal LTO that it was clear that “Israel is our misfortune” properly means “the Jews are our misfortune” — the same slogan used by the notorious pro-Nazi newspaper Der Stürmer.

In the second case, the regional court in the city of Braunschweig ruled that a coronavirus conspiracy theorist who wore a Nazi-era “Judenstern” (“Jewish star”) at a demonstration opposing vaccinations had not violated German restrictions on demeaning or abusing the Holocaust.

“The decision of the Braunschweig Higher Regional Court is fundamentally wrong and forgetful of history,” Lüttig said.

Arguing that far right extremists were abusing protections on the freedom of speech, Lüttig urged the judiciary to “draw clear red lines and not get lost in academic banter.”