Rode vaarzen uit Texas komen aan op Ben Gurion International Airport, 15 september 2022.
Red heifers from Texas arrive at Ben Gurion International Airport, Sept. 15, 2022. (Youtube/Screenshot)

Nederlands + English

“Deze uitzonderlijke gebeurtenis betekent een opwindende periode voor het hele Joodse Volk.”

Door World Israel News

Een zeldzame en ongeschonden rode vaars werd onlangs naar Israël vervoerd en tentoongesteld op de oude Shiloh-erfgoedlocatie, waar het gezelschap zal krijgen van twee andere vaarzen van vergelijkbare zuiverheid.

De vaarzen, waarvan de kleur en conditie als spiritueel belangrijk worden beschouwd in overeenstemming met de Joodse wet, zullen verblijven op de Shiloh bijbelse erfgoedlocatie en het hart vormen van een nieuw gepland Heritage Center gewijd aan het bevorderen van onderzoek naar de Rode Vaars, meldde Israel National News.

Het middelpunt van dit ongewone spektakel, een vaars van één jaar en tien maanden, is nooit aan het werk gezet in overeenstemming met religieuze voorschriften. Het onaangetaste beest maakte zijn reis naar Israël onder speciale voorzieningen geregeld door het team op de locatie van het oude Shiloh. De vaars wordt in een bewaakt hok gehouden om haar veiligheid te garanderen, terwijl bezoekers haar van een afstand kunnen observeren.

Als een bewijs van de strenge aandacht voor rituele reinheid, is de rode vaars met nauwgezette zorg grootgebracht, onder omstandigheden die haar zuiverheid garanderen. De komst van de rode vaars en de oprichting van het centrum zullen naar verwachting internationale aandacht trekken. De regionale raad van Binyamin hoopt jaarlijks tot een miljoen bezoekers aan te trekken en zo het lokale toerisme en de economie een impuls te geven.

De leider van de regionale raad van Binyamin, Israel Ganz, verwelkomde de exploitatie niet alleen als belangrijk voor de Joodse gemeenschap, “maar ook voor onderzoekers en wetenschappers wereldwijd”.

“We zijn bevoorrecht om deel uit te maken van dit historische moment,” zei hij, volgens het rapport.

In navolging van Ganz zei Coby Mamo, CEO van Ancient Shiloh: “Deze uitzonderlijke gebeurtenis betekent een opwindende periode voor het hele Joodse Volk. Het toekomstige centrum, waar de vaarzen zullen worden ondergebracht, zal een meeslepende ervaring bieden die bezoekers terugvoert naar de oude Joodse leefwereld. We onderhouden contacten met onderzoekers en promotors wereldwijd die reikhalzend uitkijken naar de mogelijkheid om het centrum in grote groepen te bezoeken. Door het verleden terug te brengen naar de plaats van het Tabernakel in Shiloh, leggen we de basis voor de toekomst van ons volk.

 

*************************************

ENGLISH

“This exceptional event signifies an exciting period for the entire Jewish People.”

By World Israel News

A rare and unblemished red heifer was recently transported to Israel and showcased at the Ancient Shiloh heritage site, where it will be joined by two other heifers of similar purity.

The heifers, whose color and condition are considered spiritually significant in accordance with Jewish law, will reside at the Shiloh biblical heritage site and be at the heart of a newly planned Heritage Center dedicated to furthering research on the Red Heifer, Israel National News reported.

The centerpiece of this unusual spectacle, a heifer of one year and ten months, has never been put to work in accordance with religious mandates. The untouched beast made its journey to Israel under special provisions arranged by the team at site of Ancient Shiloh. The heifer is set to be kept within a guarded pen to ensure her safety, while visitors may observe from a distance.

As a testament to the stringent attention to ritual cleanliness, the red heifer has been raised with scrupulous care, under conditions that guarantee her purity. The arrival of the red heifer and the establishment of the center are expected to draw international attention, with the Binyamin Regional Council hoping to attract up to a million visitors annually, thereby boosting local tourism and economy.

The Binyamin Regional Council leader, Israel Ganz, hailed the development as not only significant for the Jewish community, “but also for researchers and scientists worldwide.”

“We are privileged to be part of this historical moment,” he said, according to the report.

Echoing Ganz’s sentiment, Ancient Shiloh CEO Coby Mamo expressed, “This exceptional event signifies an exciting period for the entire Jewish People. The upcoming center, where the heifers will be housed, will offer an immersive experience transporting visitors back to the ancient Jewish world. We are liaising with researchers and promoters globally who eagerly await the opportunity to visit in large groups. By bringing back the past to the site of the Tabernacle in Shiloh, we are laying the groundwork for the future of our people.