Een 3.500 jaar oude tablet met het epos van Gilgamesj werd donderdag teruggebracht naar Irak nadat het drie decennia geleden was gestolen en illegaal in de Verenigde Staten was geïmporteerd. (met dank aan: IAA/SCREENSHOT
A 3,500-year-old tablet recounting the epic of Gilgamesh was returned to Iraq Thursday after being stolen three decades ago and illegally imported to the United States. (courtesy: IAA/ SCREENSHOT)

Nederlands + English

Dit.” zei God tegen Noach, “is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. ”Genesis 9:17 (NBV )

Een oude kleitablet met inscripties in het Mesopotamisch met het verhaal over een zondvloed, werd op tijd teruggebracht naar zijn rechtmatige huis in een Iraaks museum, zodat Joden het gedeelte van de Thora konden lezen dat de zondvloed in de generatie van Noach beschrijft.

Door: Israel365 News:  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Het teruggeven van DE GILGAMESh-DROOMTABLEt.

De 3.500 jaar oude tablet, bekend als de Gilgamesh Dream Tablet, werd 30 jaar geleden gestolen uit een Iraaks museum. Hobby Lobby kocht de tablet in 2014 voor $ 1,67 miljoen om ten toon te worden gesteld in het Museum of the Bible in Washington. Vijf jaar later namen agenten van het Department of Homeland Security de tablet in beslag en plaatsten deze in een US Customs and Border Protection-faciliteit in Queens, New York.

Op 23 september werd een formele ceremonie gehouden in het Smithsonian Institution, wat betekent dat de tablet, samen met ongeveer 17.000 andere antieke voorwerpen, zal worden teruggegeven aan het Nationaal Museum in Bagdad. Sommige werden al in juli teruggestuurd.

“Door deze illegaal verkregen voorwerpen terug te geven, stellen de autoriteiten hier in de Verenigde Staten en in Irak het Iraakse volk in staat om opnieuw contact te maken met een pagina in hun geschiedenis”, zei UNESCO-directeur-generaal Audrey Azoulay in een verklaring .

Op het kleitablet van 5×6 inch is een Sumerisch episch gedicht uit het oude Mesopotamië gegraveerd. Het is geschreven in spijkerschriftletters van de Akkadische taal en beschrijft een deel van het Gilgamesh-epos. Het vertelt het verhaal van koning Gilgamesh van Uruk, nu in het zuiden van Irak, die ergens tussen 2.800 en 2.500 v.Chr. regeerde. De Droomtablet vertelt een deel van het epos waarin de held zijn dromen beschrijft aan zijn moeder, die ze interpreteert als de aankondiging van de komst van een nieuwe vriend, die zijn metgezel zal worden.

GILGAMESh-EPOS EN DE ZONDVLOED

Het wordt beschouwd als een van ’s werelds oudste werken met epische literatuur. Het Gilgamesh-epos is een 4000 jaar oud episch gedicht uit het oude Mesopotamië dat ouder is dan de Bijbel en een verhaal vertelt dat vergelijkbaar is met het Bijbelse verhaal van de zondvloed in de tijd van Noach. Slechts een paar tabletten van het Gilgamesh-epos zijn bewaard gebleven. Het zondvloedverhaal komt voor in de Bijbel en werd door zowel christenen als moslims overgenomen.

Het verband met het Bijbelse zondvloedverhaal dat deze week door Joden over de hele wereld wordt gelezen, is zeer belangrijk. In de Mesopotamische versie van het verhaal merkte koning Gilgamesh op dat een man genaamd Utnapishtim onsterfelijk was en hij vraagt ​​ hoe hij die onsterfelijkheid heeft verkregen. Utnapishtim beweert dat zijn onsterfelijkheid het gevolg was van zijn rol in een wereldwijde overstroming.

Goden uit de Mesopotamische godenwereld genaamd Anu, Enlil, Ninurta, Ennugi en Ea besloten de aarde te laten overstromen. Ze waren verplicht tot geheimhouding over deze plannen, maar de god Ea vertelde het plan door aan Utnapishtim via een rieten muur in een rieten huis. Ea beval Utnapishtim om zijn huis te slopen en een boot te bouwen, ongeacht de kosten, om levende wezens in leven te houden. Ea instrueerde hem met precieze afmetingen, 120 el in het vierkant met zes dekken, en vertelde hem om het af te dichten met pek en bitumen. Hij verzamelde ambachtslieden en bouwde de ark. De boot had een roer en punters om hem voort te stuwen.

Toen het klaar was, werd er een feest gehouden waarna de hele familie van Utnapishtim aan boord ging, samen met zijn ambachtslieden en “alle dieren van het veld”. Hij laadde ook goud en zilver in.

Toen stak er een hevige storm op die de goden doodsbang maakte, waardoor ze zich terugtrokken naar de hemel. De vrouwelijke godin, Ishtar, betreurde de totale vernietiging van de mensheid, en de andere goden huilden naast haar.

De storm duurde zes dagen en nachten, waarna “alle mensen in klei veranderden”. Utnapishtim huilde toen hij de vernietiging zag. Zijn boot landde op de berg Nimush waarna hij een duif, een zwaluw en een raaf losliet. De duif en de zwaluw keerden terug, maar de raaf keerde niet terug en Oetnapisjtim opende de ark en alle passagiers gingen naar buiten.

Utnapishtim bracht een offer aan de goden, die de zoete geur roken en “als vliegen” er omheen zwermden. Ishtar zwoer dat ze, net zoals ze de schitterende ketting die om haar nek hing nooit zal vergeten, ze zich deze keer altijd zal herinneren. Als Enlil arriveert, is ze boos dat er overlevenden zijn. Ea wordt beschuldigd van het lekken van de plannen van een overstroming, maar ze weerlegde Enlil door te zeggen dat de overstroming een onevenredige straf was. Enlil heeft berouw, zegent Utnapishtim en zijn vrouw en beloont hen met eeuwig leven.

GILGAMESh VERGELIJKEN MET NOACH

Veel geleerden hebben de Mesopotamische versie vergeleken met het Bijbelse verslag en er zijn veel significante verschillen. Een belangrijk verschil ligt in het goddelijke motief om de zondvloed te laten gebeuren. In het Gilgamesh-epos wordt de zondvloed geïnitieerd omdat de goden last hadden van menselijke overbevolking, beschreven als “het lawaai van de mensheid” dat de goden ervan weerhield te slapen. Als gevolg daarvan hebben de goden na de zondvloed maatregelen genomen om de bevolking in te perken.

In het verslag van Noach merkt de Bijbel de toename van mannen op. Maar God besloot de zondvloed te brengen vanwege de slechtheid van de mens. Noach werd gered vanwege zijn gerechtigheid. Na de zondvloed kregen Noach en zijn gezin van God de opdracht om “vruchtbaar te zijn en talrijk te worden” (Genesis 9:1).

In beide verslagen brengen de menselijke overlevenden een vleesoffer. In het Mesopotamische verslag is dit om de honger van de goden te stillen. In het Bijbelse verslag vestigde dit een verbond waarin God beloofde de wereld nooit meer door een vloed te vernietigen. Als hun deel van het verbond beloven de afstammelingen van Noach zich te houden aan de zeven Noachitische wetten.

DE REIS VAN DE ‘DROOMTABLET’

De droomtablet maakte een lange reis van Irak naar Washington DC. Het werd ontdekt in 1853, toen een 12-tabletversie werd gevonden in de ruïnes van de bibliotheek van een Assyrische koning, Assur Banipal, in het noorden van Irak.

Een antiquiteitenhandelaar kocht de tablet in 2003 van een handelaar in Londen . De dealer verkocht de tablet vervolgens aan een koper voor $ 50.000 en had naar verluidt een valse herkomstbrief verstrekt waarin de authenticiteit was vastgelegd. De brief beweerde ten onrechte dat de tablet legaal was verkregen op een veiling in 1981. Een niet nader genoemd internationaal veilinghuis verkocht de tablet later in 2014 aan Hobby Lobby Stores voor meer dan $ 1,67 miljoen om het ten toon te stellen in het Museum of the Bible in Washington, DC.

Gestolen Iraakse artefacten vormen een serieus probleem, aangezien negen van de 13 regionale musea van het land in 1991 tijdens de Golfoorlog werden geplunderd. In april kondigde het Museum van de Bijbel aan dat het 11.500 andere kleizegels en fragmenten van papyrus zou teruggeven aan de Iraakse en Egyptische regeringen omdat ze geen volledige documentatie hadden en mogelijk geplunderd waren. Een jaar geleden stemde het museum ermee in om 13 Egyptische papyrusfragmenten terug te geven die waren gestolen van de Universiteit van Oxford. En in 2017, de federale regering legde een boete op aan Hobby Lobby en beval het duizenden wigvormige tabletten en andere voorwerpen terug te geven, die illegaal werden verkregen uit het door oorlog verscheurde Irak en naar de VS gebracht door een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde handelaar die ten onrechte de zendingen als keramische tegels bestempelde.

In 2017 stemde Hobby Lobby ermee in een boete van $ 3 miljoen te betalen in een schikking met het ministerie van Justitie en stemde ermee in om 11.500 objecten terug te geven aan de regeringen van Irak en Egypte.

In maart, kondigden ambtenaren van het Museum van de Bijbel aan dat alle 16 fragmenten van de Dode Zeerollen daar te zien en ook werden geschonken door Hobby Lobby, vervalsingen waren .

 

 

ENGLISH

That,” Hashem said to Noach, “shall be the sign of the covenant that I have established between Me and all flesh that is on earth.” Genesis 9:17 (The Israel BibleTM)

An ancient clay tablet inscribed with a Mesopotamian flood story was returned to its rightful home in an Iraqi museum in time for Jews to read the section of the Torah describing the flood in the generation of Noah.

By: Israel365 News:  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

RETURNING THE GILGAMESH DREAM TABLET

The 3,500-year-old tablet, known as the Gilgamesh Dream Tablet, was stolen from an Iraqi museum 30 years ago. Hobby Lobby purchased the tablet for  $1.67 million, in 2014 for display in the Museum of the Bible in Washington. Five years later, Department of Homeland Security agents seized the tablet, placing it in a US Customs and Border Protection facility in Queens, New York.

A formal ceremony was held at the Smithsonian Institution on September 23 signifying that the tablet, along with about 17,000 other antiquities, will be returned to the National Museum in Baghdad. Some were already returned in July.

“By returning these illegally acquired objects, the authorities here in the United States and in Iraq are allowing the Iraqi people to reconnect with a page in their history,” UNESCO Director-General Audrey Azoulay said in a statement.

The clay tablet measuring 5×6 inches is inscribed with a Sumerian epic poem of ancient Mesopotamia. It is written in cuneiform letters of the Akkadian language detailing a part of the Gilgamesh Epic. It tells the story of King Gilgamesh of Uruk, now in southern Iraq, who ruled sometime between 2,800 and 2,500 BCE. The Dream tablet recounts a part of the epic in which the hero describes his dreams to his mother, who interprets them as announcing the arrival of a new friend, who will become his companion.

GILGAMESH EPIC AND THE FLOOD

It is considered one of the world’s oldest works of epic literature. The Gilgamesh Epic is a 4,000-year-old epic poem from ancient Mesopotamia that predates the Bible and relates a story similar to the Biblical story of the flood in the time of Noah. Only a few tablets of the Gilgamesh Epic have survived. The flood story appears in the Bible and was adopted by both Christians and Muslims.

The connection to the Biblical flood story being read this week by Jews around the world this week is highly significant. In the Mesopotamian version of the story, King Gilgamesh observed that a man named Utnapishtim was immortal and inquires as to how he acquired immortality. Utnapishtim claims his immortality came as a result of his role in a global flood.

Gods from the Mesopotamian pantheon name Anu, Enlil, Ninurta, Ennugi, and Ea decided to flood the earth. They were sworn to secrecy about these plans but the god Ea repeated the plan to Utnapishtim through a reed wall in a reed house. Ea commanded Utnapishtim to demolish his house and build a boat, regardless of the cost, to keep living beings alive. Ea instructed him with precise dimensions, 120 cubits square with six decks, telling him to seal it with pitch and bitumen. He assembled craftsmen and built the ark. The boat had a rudder and punting poles to propel it.

When it was complete, a feast was held after which Utnapishtim’s entire family went aboard along with his craftsmen and “all the animals of the field”. He also loaded the boat with gold and silver.

A violent storm then arose which terrified the gods, causing them to retreat to the heavens. The female goddess, Ishtar, lamented the wholesale destruction of humanity, and the other gods wept beside her.

The storm lasted six days and nights, after which “all the human beings turned to clay”. Utnapishtim wept when he saw the destruction. His boat landed on Mount Nimush after which he released a dove, a swallow, and a raven. The dove and swallow returned but the raven failed to return and Utnapishtim opened the ark and all the passengers exited.

Utnapishtim offered a sacrifice to the gods, who smell the sweet savor and crowded around “like flies.” Ishtar vowed that just as she will never forget the brilliant necklace that hangs around her neck, she will always remember this time. When Enlil arrives, she is angry that there are survivors. Ea stands accused of leaking the plans of a flood but she countered Enlil by saying that the flood was a disproportionate punishment. Enlil repents blesses Utnapishtim and his wife, rewarding them with eternal life.

COMPARING GILGAMESH TO NOAH

Many scholars have compared the Mesopotamian version to the Biblical account and many significant differences exist. One major difference lies in the divine motive for bringing the flood.  In the Gilgamesh epic, the flood is initiated because the gods were bothered by human overpopulation, described as  “the noise of mankind” that keeps the gods from sleeping. As a result, after the flood, the gods instituted measures to limit the population.

In the account of Noah, the Bible notes the increase of men. But God decided to bring the flood due to Man’s wickedness. Noah was saved due to his righteousness. After the flood, Noah and his family were instructed by God to “be fruitful and multiply” (Genesis 9:1).

In both accounts, the human survivors bring a meat sacrifice. In the Mesopotamian account, this is to assuage the hunger of the gods. In the Biblical account, this established a covenant in which God promised never to destroy the world again through a flood. As their part of the covenant, the descendants of Noah promise to abide by the Seven Noahide Laws.

THE DREAM TABLET’S JOURNEY

The Dream Tablet had a long journey from Iraq to Washington D.C. It was discovered it in 1853, when a 12-tablet version was found in the ruins of the library of an Assyrian king, Assur Banipal, in northern Iraq.

An antiquities dealer purchased the tablet from a dealer in London in 2003. The dealer then sold the tablet to a buyer for $50,000 and allegedly provided a fake letter of provenance claiming its authenticity. The letter falsely claimed the tablet was legally obtained at an auction in 1981. An unnamed international auction house later sold the tablet to Hobby Lobby Stores in 2014 for more than $1.67 million for display at the Museum of the Bible in Washington, DC.

Stolen Iraqi artifacts are a serious problem as nine of the country’s 13 regional museums were looted in 1991 during the Gulf War. In April, the Museum of the Bible announced it would return 11,500 other clay seals and fragments of papyrus to the Iraqi and Egyptian governments because they did not have complete documentation and may have been looted. A year ago, the museum agreed to return 13 Egyptian papyrus fragments that were stolen from the University of Oxford. And in 2017, the federal government fined Hobby Lobby and ordered it to return thousands of cuneiform tablets and other objects that were illegally taken from war-torn Iraq and brought into the US by a United Arab Emirates-based dealer who falsely labeled the shipments as ceramic tiles.

In 2017, Hobby Lobby agreed to pay a $3 million fine in a settlement with the Justice Department and agreed to return 11,500 objects to the governments of Iraq and Egypt.

In March, officials at the Museum of the Bible announced that all 16 of the fragments of the Dead Sea Scrolls on display that were also donated by Hobby Lobby were forgeries.