Een 17e-eeuwse kaart van het oude Jeruzalem
A 17th-century map of ancient Jerusalem
(Photo: University of Haifa/Umansky Collection)

Nederlands + English

De Universiteit van Haifa heeft een zeldzame collectie oude christelijke kaarten van Jeruzalem en Israël ontvangen die dateren uit de 16e en 17e eeuw.

Door: Allisrael News

De collectie omvat ongeveer 30 zeldzame kaarten en atlassen met bijbelse illustraties en voorzien van christelijk perspectief uit de jaren 1500 en 1600. Ze behoorden toe aan wijlen Dr. Richard Umansky, een kinderarts, historicus en reiziger.

Dr. Zur Shalev, hoofd van de afdeling Algemene Geschiedenis van de universiteit, sprak de waardering van de universiteit uit voor de unieke collectie oude kaarten.

“We zijn verheugd. Het was 20 jaar geleden dat ik een essay schreef over twee van deze kaarten, en nu zijn ze hier daadwerkelijk,” zei Shalev.

De kaarten bieden moderne onderzoekers een kans om historisch belangrijke werken van het Heilige Land en oude cartografische instrumenten te bestuderen.

“We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die vele prachtige kaarten tekende uit de tijd van de Kanaänieten, een Semitisch sprekende beschaving,” voegde de ambtenaar van de Haifa-universiteit eraan toe.

Shalev benadrukte het belang van Bintings bijbelse verslagen die ook zijn reizen documenteerden.

“Binting bundelde bijbelse verslagen tot een verzameling reizen. Deze 16e-eeuwse man slaagde erin lange reisafstanden te documenteren met nul geavanceerde apparatuur om hem te helpen terwijl hij de geestelijke betekenis van Abraham en Johannes de Doper uitlegde.”

Een onderzoeker houdt een tekening uit de Umansky-collectie vast
(Foto: Universiteit van Haifa)

Dr. Shalev zei dat oude kaarten minder gebaseerd waren op fysieke ontdekkingen op de grond en meer op bijbelse interpretaties van de locaties.

“Ondanks eerdere kennismaking met verschillende delen van de wereld, werden kaarten destijds getekend vanuit het perspectief van bijbelse interpretaties in plaats van fysieke aanwezigheid op de getekende locatie. Een cartograaf werd geacht het veld in te gaan en te tekenen op basis van zijn reis.”

*********************************************

*********************************************

ENGLISH

The University of Haifa has received a rare collection of ancient Christian maps of Jerusalem and Israel that date back to the 16th and 17th centuries.

By Allisrael News

The collection includes some 30 rare maps and atlases with biblical illustrations and feature Christian perspective from the 1500s and the 1600s. They belonged to the late Dr. Richard Umansky, a pediatrician, historian and traveler.

Dr. Zur Shalev, head of the Department of General History at the university, expressed the university’s appreciation for the unique collection of ancient maps.

“We’re delighted. It was 20 years ago that I wrote an essay about two of these maps, and now they’re actually here,” said Shalev.

The maps offer modern researchers a window of opportunity to study historically important works of the Holy Land and ancient map-drawing tools.

“We have maps from German reverend Heinrich Binting, who drew many beautiful maps from the time of the Canaanite people, a Semitic-speaking civilization,” the Haifa University official added.

Shalev stressed the significance of Binting’s biblical accounts that also documented his voyages.

“Binting compiled biblical accounts into a collection of travels. This 16th-century man managed to document long distances in voyages with zero advanced equipment to aid him while explaining the spiritual meaning of Abraham and John the Baptist.”

A researcher holds a drawing from the Umansky Collection
(Photo: University of Haifa)

Dr. Shalev said that ancient maps were less based on physical discoveries on the ground and more on biblical interpretations of the locations.

“Despite previous acquaintance with various parts of the world, maps back then were drawn from the perspective of biblical interpretations rather than physical presence in the drawn location. A cartographer is expected to go into the field and draw based on his voyage.”