Hezbollah raketten in Libanon. (Met dank: Screenshot)
Hezbollah rockets in Lebanon. (Credit: Screenshot)

Nederlands +English

Jij die zetelt op de Libanon, in cederbomen nestelt, wat zul je zuchten en kreunen, zoals een vrouw in barensnood. (Jeremia 22:23 NBV)

Bron Israel365 News

Het Alma Research and Education Center, een Israëlische denktank die gespecialiseerd is in veiligheidsdreigingen aan de noordelijke grens, bracht deze week een rapport uit waarin de ware omvang van Hamas’ militaire activiteiten in Libanon worden geschetst, en waarin wordt aangegeven dat de terroristische heersers in Gaza een tweede front aan het bouwen zijn van waaruit ze Israël kunnen aanvallen.

In het rapport worden de belangrijkste politieke en militaire Hamas-leiders die actief zijn op Libanees grondgebied, de talrijke militaire projecten en de werkplannen van de organisatie genoemd. Ook de locaties van enkele van de belangrijkste militaire terreinen van Hamas in Libanon zijn geïdentificeerd.

Het rapport analyseerde ook de complexe relatie van Hamas met de door Iran geleide radicale Sjiitische as.

In het rapport wordt gedetailleerd beschreven hoe de twee operationele eenheden van Hamas in Libanon – El-Shimali en Khaled Ali – leden rekruteren, hen trainen in gespecialiseerde gevechtsvaardigheden zoals sluipschutters, anti-tank raketaanvallen, het bedienen van drones, en meer. De eenheden ontwikkelen en produceren ook hun eigen wapens, raketten, offensieve drones, en kleine onbemande onderwatervoertuigen. En ze zetten operationele cellen op terwijl ze aanvalsplannen tegen Israël voorbereiden.

De twee takken worden geleid door het “constructiebureau” van Hamas, dat gevestigd is in Libanon en Turkije en invloed uitoefent op de activiteiten van Hamas in Gaza, Libanon en Judea en Samaria. Het constructiebureau opereert heimelijk vanuit Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon, verborgen voor zowel Hezbollah als de Libanese regering. Volgens het rapport ontwikkelen en vervaardigen de twee eenheden wapens in Libanon, waaronder raketten, drones en kleine onbemande onderzeeërs. Voorts rekruteren en leiden de twee afdelingen van het constructiebureau potentiële terroristen op in gespecialiseerde cursussen zoals sluipschutters, het bedienen van antitankraketlanceerinrichtingen, droneoperators, stadsoorlogsvoering, luchtvaart, maritiem duiken en het tactisch verzamelen van inlichtingen.

Er wordt aangenomen dat Saleh al-Arouri, het plaatsvervangend hoofd van het politieke bureau van Hamas in Libanon, achter de ontvoering en moord op drie Israëlische tieners in 2014 zat, die voorafging aan de IDF-inval in Gaza. Hij is ook verantwoordelijk  voor terreuraanslagen in Judea en Samaria,

Een van de leiders van Hamas in Libanon.

De activiteiten van Hamas in Libanon worden uiteindelijk aangestuurd door de Iraanse Quds-troepenmacht. Dit schept een brede dreiging, aangezien Hezbollah is opgericht als onderdeel van een Iraanse inspanning, via financiering en het zenden van een kerngroep van instructeurs van de Islamitische Revolutionaire Garde (pasdaran), als een anti-Israëlische entiteit aan de noordgrens van Israël. Iran steunt ook het regime van de Syrische president Bashar al Assad in zijn burgeroorlog.

Het bewijs van de activiteit van Hamas in Libanon kwam in de vorm van vijf incidenten met Grad-raketten die tussen mei en augustus vanuit Libanon op Israël werden afgevuurd. Volgens het rapport werden ten minste enkele van de raketaanvallen gelanceerd zonder medeweten of toestemming van Hezbollah, een terroristische organisatie die een derde van het Libanese parlement vertegenwoordigt. In het Alma-rapport wordt geconcludeerd dat dit wijst op een groeiende kloof tussen Hamas en Hezbollah. Het rapport beweerde dat als reactie op het feit dat Hamas vanuit Libanon raketten afvuurde op Israël, Hezbollah gedwongen was dit voorbeeld te volgen.

“Dit dwong Hezbollah in feite om mee te doen met de raketbeschietingen en naar onze inschatting doet Hezbollah dit zonder dit echt te willen”, staat in het rapport te lezen. “Dit kan Hezbollah voor een bijzonder moeilijke uitdaging stellen. Hamas streeft zijn eigen belangen na in Libanon, waaronder het niet van tevoren informeren van Hezbollah wanneer Hamas raketten op Israël afvuurt, een patroon dat Hezbollah in een oorlog met Israël zou kunnen slepen, tegen Hezbollah ‘s eigen belangen in.”

Alma merkte op dat Hezbollah zichzelf ziet als de dominante kracht in Libanon en Hamas tolereert als “gasten”. “Gebaseerd op de intensivering en onafhankelijke militaire operaties die Hamas vanuit Libanon uitvoert, lijkt Hamas zichzelf niet te zien als ‘slechts een gast’ in Libanon, concludeerde het rapport.

“De voortdurende troepenopbouw van Hamas in Libanon heeft het potentieel om Hezbollah voor een uiterst moeilijke uitdaging te stellen. Hamas streeft zijn eigen belangen in Libanon na, waaronder het niet van tevoren informeren van Hezbollah wanneer Hamas raketten op Israël afvuurt, een patroon dat Hezbollah in een oorlog met Israël zou kunnen slepen, tegen Hezbollahs eigen belangen in,” aldus het rapport. “Voor Israël is de tijd gekomen om Hamas niet langer te zien als afzonderlijke Gazaanse en Libanese entiteiten, maar om de organisatie te zien als één enkel retouradres voor alle noodzakelijke toekomstige vergeldingsacties tegen Hamas-agressie. Een nauwkeurig Israëlisch optreden tegen Hamas in Libanon komt in feite overeen met de belangen van Hezbollah.”

Het rapport kwam tot een krachtige conclusie, waarin een koers werd aanbevolen voor het Israëlische defensieapparaat:

“Israël moet ‘buiten het kader denken’ en openlijk optreden tegen Hamas-doelen in Libanon als Hamas aanvalt vanuit de Gazastrook en vice versa.”

 

**************************
ENGLISH

You who dwell in Lebanon, Nestled among the cedars, How much grace will you have When pains come upon you, Travail as in childbirth! Jeremiah 22:23 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 NEws

The Alma Research and Education Center, an Israeli think tank that specializes in security threats on the northern border, released a report this week outlining the true scope of Hamas’s military activities in Lebanon, indicating that the terrorist rulers in Gaza are building a second front from which to attack Israel.

The report identified the principal senior political and military Hamas leaders active on Lebanese territory, the organization’s multiple military projects, and working plans. It also identified the locations of some of Hamas’s key Lebanese military sites.

The report also analyzed Hamas’s complex relationship with the Iranian-led radical Shi’ite axis.

The report detailed how Hamas’s two operational units in Lebanon – El-Shimali and Khaled Ali recruit members, train them in specialized combat skills such as sniping, anti-tank missile attacks, operating drones, and more. The units also develop and produce their own weapons – rockets, offensive drones, and small unmanned underwater vehicles. And they set up operational cells while preparing attack plans against Israel.

The two branches are guided by Hamas’s ‘Construction Bureau,’ based in Lebanon and Turkey, which influences Hamas activity in Gaza, Lebanon, and Judea and Samaria. the Construction Bureau operates covertly out of Palestinian refugee camps in Lebanon, concealed from both Hezbollah and the Lebanese government. According to the report, the two units develop and manufacture weapons in Lebanon including rockets, drones, and small unmanned submarines. In addition, the two sections of the Construction Bureau recruit and train would-be terrorists in specialized courses such as sniping, operating anti-tank missile launchers, drone operators, urban warfare, aeronautics, naval diving, and tactical intelligence collection.

It is believed that Saleh al-Arouri , the deputy head of the Hamas’ political bureau In Lebanon who is responsible for terror attacks in Judea and Samaria was behind the kidnapping and killing of three Israeli teenagers in 2014, which preceded the IDF incursion into Gaza.

One of Hamas’ leaders in Lebanon.

Hamas activity in Lebanon is ultimately directed by the Iranian Quds force. This creates a broad threat as Hezbollah was established as part of an Iranian effort, through funding and the dispatch of a core group of Islamic Revolutionary Guard Corps (pasdaran) instructors, as an anti-Israel entity on Israel’s northern border. Iran also supports the regime of Syrian President Bashar al Assad in his civil war.

Proof of Hamas activity in Lebanon came in the form of five incidents of Grad rockets fired from Lebanon against Israel between May and August. According to the report, at least some of the rocket attacks were launched without the knowledge or consent of Hezbollah, a terrorist organization that represents fully one-third of the Lebanese Parliament. The Alma report concluded that this indicated a developing rift between Hamas and Hezbollah. The report claimed that as a response to Hamas firing rockets at Israel from Lebanon, Hezbollah was forced to follow suit.

“[This] actually forced Hezbollah to join the rocket fire and in our assessment doing so without genuinely desiring to,” read the report. “[This] has the potential of creating a severely difficult challenge for Hezbollah. Hamas pursues its own interests in Lebanon, including not informing Hezbollah ahead of time when Hamas fires rockets into Israel – a pattern that could drag Hezbollah into a war with Israel, against Hezbollah’s own interests.”

Alma noted that Hezbollah views itself as the dominant force in Lebanon and tolerates Hamas as “guests”. “Based on the intensification and independent military operations carried out by Hamas from Lebanon, Hamas does not appear to see itself as ‘just a guest’ in Lebanon,” the report concluded.

“Hamas’s constant force build-up in Lebanon has the potential of creating a severely difficult challenge for Hezbollah. Hamas pursues its own interests in Lebanon, including not informing Hezbollah ahead of time when the Hamas fires rockets into Israel – a pattern that could drag Hezbollah into a war with Israel, against Hezbollah own interests,” the report stated. “For Israel, the time has come to stop viewing Hamas as separate Gazan and Lebanese entities and to view the organization as a single return address for any necessary future retaliation for Hamas aggression. Precise Israeli action against Hamas in Lebanon actually matches Hezbollah’s interests.”

The report came to a powerful conclusion, recommending a course of action for the Israeli defense establishment:

“Israel should ‘think outside the box’ and act openly against Hamas targets in Lebanon if Hamas attacks from the Gaza Strip and vice versa.”