Een terrorist uit Gaza rijdt door Gaza Stad met het lichaam van een Israëliër die door Hamas is vermoord in een kibboets bij de Gazastrook, zaterdag 7 oktober 2023. (AP Foto/Abed Abu Reash)
Gaza terrorist rides through Gaza City with the body of an Israeli murdered by Hamas in a kibbutz near the Gaza Strip, Saturday, Oct. 7, 2023. (AP Photo/Abed Abu Reash)

Nederlands + English

Ten minste 1000 Israëli’s zijn nu dood gemeld door de Hamas invasie en raketaanvallen, met meer dan 2500 gewonden en 100 ontvoerden.

Door David Rosenberg, World Israel News

Israël heeft maandagmiddag een grimmige mijlpaal bereikt, want het dodental van de massale invasie van Hamas en andere terroristische groeperingen uit Gaza in het zuiden van het land is de 1000 gepasseerd, terwijl de gevechten aan de grens tussen Gaza en Israël doorgaan.

Het aantal gewonden staat nu op meer dan 2.500 en ten minste 100 Israëlische burgers en soldaten zijn gevangen genomen in Gaza.

Militaire experts hebben vastgesteld dat Israël met een daadwerkelijke “existentiële dreiging” zal worden geconfronteerd als Hezbollah, gevestigd in Libanon, zich bij de aanval aansluit, samen met andere Iraanse milities en Palestijnse terroristen uit Judea en Samaria.

Hamas beweerde 163 mensen te hebben ontvoerd, terwijl de Islamitische Jihad ook beweerde verschillende Israëli’s te hebben meegenomen naar de Gazastrook.

De Israëlische ambassade in de VS zei zondag dat er vermoedelijk 100 Israëlische gevangenen in Gaza zijn.

Sinds het begin van de invasie rond 6.40 uur zaterdagochtend zijn er duizenden raketten afgevuurd op het zuiden en midden van Israël. Hamas beweert dat er 6.000 projectielen zijn afgevuurd, terwijl de IDF heeft bevestigd dat er ongeveer 3.500 raketten zijn gedetecteerd.

Onmiddellijk na het begin van de raketbeschietingen staken terroristen met geïmproviseerde ultralichte vliegtuigen Israëlisch grondgebied binnen, terwijl andere terroristische cellen door het veiligheidshek en over zee infiltreerden.

In totaal vielen ongeveer 1.000 terroristen Israël binnen vanuit de Gazastrook, waarbij ze de grensovergang Erez in de noordelijke Gazastrook en de legerbasis Re’im ten zuiden van centraal Gaza overvielen.

De IDF-troepen die langs de grens en in de Re’im-basis gestationeerd waren, werden gedood of gevangen genomen.

Toen de Israëlische troepen aan de grens waren weggevaagd, doorbraken terroristen in Gaza het grenshek met explosieven en een bulldozer, waardoor nog meer terroristen Israël binnen konden stromen.

Rijdend in Toyota pick-up trucks, namen terroristen de controle over van zes Israëlische grenssteden en namen ze delen van andere gemeenschappen in het omhullende gebied van Gaza over. In totaal werden 22 plaatsen geheel of gedeeltelijk ingenomen door de terroristische invasiemacht tijdens het hoogtepunt van de aanval.

Terroristen doorzochten huizen, gijzelden en vermoordden in sommige gevallen bewoners.

Op beelden die de terroristen op sociale media plaatsten, waren ook een aantal Israëlische burgers te zien die gegijzeld werden, zowel op het natuurfestival dat duizenden Israëlische feestgangers had getrokken, als in de onder de voet gelopen steden.

Oproepen om hulp van de lokale bevolking bleven onbeantwoord, omdat de lokale politie overweldigd was en het leger traag reageerde.

Tijdens de invasie namen terroristen de controle over van een politiebureau in Sderot, waar ze minstens twintig politieagenten afslachtten.

De terroristen werden gedood toen het gebouw ’s nachts door Israëlische veiligheidstroepen werd gesloopt.

Na langdurige vuurgevechten werden ongeveer 50 gijzelaars bevrijd in de stad Be’eri en nog meer gijzelaars werden gered uit een huis in Ofakim.

Raketbeschietingen gingen de hele dag en nacht door, met slechts een pauze van anderhalf uur voordat ze zondag vlak voor zonsopgang hervat werden.

Er werden talrijke voltreffers gemeld van de raketaanvallen, waaronder zwaardere, meer gesofisticeerde projectielen dan de Qassem-raketten die Hamas in het verleden gewoonlijk gebruikte.

Israël vergeldde met luchtaanvallen op terroristische posities in de Gazastrook zaterdagmiddag en gedurende de nacht, waarbij ongeveer 313 Gazanen omkwamen en 1.990 gewond raakten, beweerde Hamas.

Premier Netanyahu riep vannacht het Veiligheidskabinet bijeen om plannen op te stellen voor de “vernietiging van de militaire en bestuurlijke capaciteiten van Hamas en de Islamitische Jihad”, aldus het kabinet van de premier.

Het kabinet stemde voor het stopzetten van brandstoftransporten naar en de levering van elektriciteit aan Gaza.

“We beginnen aan een lange en moeilijke oorlog die ons werd opgedrongen door een moorddadige aanval van Hamas,” zei Netanyahu.

“De eerste fase eindigt op dit moment met de vernietiging van de overgrote meerderheid van de vijandelijke troepen die ons grondgebied zijn binnengedrongen. Tegelijkertijd zijn we begonnen met de offensieve fase, die zonder beperkingen of uitstel zal doorgaan totdat de doelen zijn bereikt.

“We zullen de veiligheid van de burgers van Israël herstellen en we zullen winnen.”

*****************************

David Friedman, voormalig ambassadeur van de Trump-regering in Israël, hekelt de Biden-regering voor ‘appeasing, facilitating’ en beschuldigt de versoepeling van het beleid ten aanzien van Iran van het versterken van de proxy van Teheran, Hamas.

Former Trump administration ambassador to Israel, David Friedman, slams Biden administration for ‘appeasing, facilitating,’ blaming softening of policies on Iran for empowering Tehran’s proxy, Hamas.

*****************************

ENGLISH

At least 1000 Israelis now reported dead from Hamas invasion and rocket attacks, with more than 2,500 more wounded and 100 abducted.

By David Rosenberg, World Israel News

Israel marked a grim milestone Monday afternoon, as the death toll from the massive invasion by Hamas and other Gaza terrorist groups into the country’s south surpassed 1000, with fighting continuing along the Gaza-Israel frontier.

The number of wounded now stands at over 2,500, with at least 100 Israeli civilians and soldiers taken into captivity in Gaza.

Military experts have assessed that Israel will face an actual “existential threat” if Hezbollah, based in Lebanon, joins the attack, along with other Iranian militias and Palestinian terrorists from Judea and Samaria.

Hamas had claimed that it abducted 163, with Islamic Jihad also claiming to have taken several Israelis to the Gaza Strip.

The Israeli embassy in the U.S. said Sunday that there are believed to be 100 Israeli captives in Gaza.

Thousands of rockets have been launched towards southern and central Israel since the invasion began at around 6:40 a.m. Saturday, with Hamas claiming 6,000 projectiles have been fired, while the IDF has confirmed some 3,500 rockets detected.

Immediately after the rocket barrages began, terrorists flying make-shift ultra-light aircraft crossed over into Israeli territory while additional terrorist cells infiltrated through the security fence and by sea.

In total, roughly 1,000 terrorists invaded Israel from the Gaza Strip, overrunning the Erez crossing in the northern Gaza Strip and the Re’im army base south of central Gaza.

The IDF forces stationed along the border and in the Re’im base were killed or captured.

Once Israeli forces on the border were wiped out, terrorists inside Gaza breached the border fence using explosives and a bulldozer, allowing additional terrorists to flood into Israel.

Driving Toyota pickup trucks, terrorists seized control of six Israeli border towns, and took control over parts of additional communities in the Gaza envelope region. A total of 22 localities were totally or partially taken over by the terrorist invasion force during the height of the onslaught.

Terrorists rampaged through homes, took hostages and in some cases massacred residents.

Footage posted by the terrorists to social media also showed a number of Israeli civilians taken hostage both from the nature festival which had drawn thousands of Israeli partygoers, and from the overrun towns.

Calls for help by locals went unanswered, as local police found themselves overwhelmed and the army slow in responding.

During the invasion, terrorists seized control of a police department in Sderot, slaughtering at least twenty police officers.

The terrorists were killed when the building was demolished by Israeli security forces overnight.

After lengthy gun battles, some 50 hostages were freed in the town of Be’eri, and additional hostages rescued from a home in Ofakim.

Rocket fire continued through the day and into the night, pausing only for an hour-and-a-half before resuming just before dawn Sunday.

Numerous direct hits were reported from the rocket attacks, which included heavier, more sophisticated projectiles than the Qassem rockets typically used by Hamas in the past.

Israel retaliated with airstrikes targeting terrorist positions across the Gaza Strip Saturday afternoon and during the night, killing some 313 Gazans and injuring 1,990, Hamas claimed.

Prime Minister Netanyahu convened the Security Cabinet overnight to draw up plans for the “destruction of the military and governing capabilities of Hamas and Islamic Jihad,” the Prime Minister’s Office said.

The cabinet voted to halt fuel shipments to and the supply of electricity for Gaza.

“We are embarking on a long and difficult war that was forced on us by a murderous Hamas attack,” said Netanyahu.

“The first stage is ending at this time by the destruction of the vast majority of the enemy forces that infiltrated our territory. At the same time, we have begun the offensive phase, which will continue with neither limitations nor respite until the objectives are achieved.

“We will restore security to the citizens of Israel and we will win.”