Palestijnse leden van de terreurgroep Islamitische Jihad, die gesteund wordt door Iran. (AP Foto/Hatem Moussa, Dossier)
Palestinian members of the Islamic Jihad terror group, which is backed by Iran. (AP Photo/Hatem Moussa, File)

NEDERLANDS + ENGLISH

Hoewel de daders van twee recente dodelijke aanslagen in Israël trouw hebben gezworen aan ISIS, geloven sommige deskundigen dat andere terreurorganisaties de gruweldaden aansturen.

Door United with Israel

Op zondag werden twee 19-jarige leden van de Israëlische grenspolitie in koelen bloede gedood in Hadera door terroristen die onlangs trouw hebben gezworen aan de Islamitische Staat (ISIS), een wrede terreurorganisatie die bekend staat om het plegen van gruwelijke wreedheden in het hele Midden-Oosten.

De moordenaars pleegden hun dodelijke aanslag enkele dagen nadat een andere terrorist vier Israëli’s had gedood in Beersheba. Ook deze terrorist identificeerde zich als een aanhanger van ISIS.

Bij beide aanslagen werden de terroristen onmiddellijk neergeschoten – in Beersheba, door een paar moedige burgers die hun eigen handwapens gebruikten om de aanvallers neer te schieten.

Hoewel de terroristen bij beide aanslagen beweerden banden te hebben met ISIS, hebben veiligheidsexperts gesteld dat andere terreurorganisaties de ultieme opdrachtgevers van de gruweldaden zouden kunnen zijn.

Op maandag meldde TPS dat Orit Perlov van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies (INSS) aan de Universiteit van Tel Aviv het idee verwierp dat de ISIS-aanslagen van maart 2022 in Israël “copycat of individuele gebeurtenissen” waren, en in plaats daarvan stelde dat “sociale netwerken” in de Arabische wereld erop duiden “dat de gebeurtenissen worden geleid en gefinancierd door Hamas.”

“De sociale media campagnes om terrorisme te promoten begonnen twee en een halve maand geleden en waren gericht op Israëlische Arabieren die bekend staan als ‘al-Palestine al-Dahal’ (de Palestijnen in het binnenland) in de aanloop naar Land Day, gemarkeerd dit weekend, en de islamitische maand Ramadan,” meldde TPS, parafraserend de opmerkingen van Perlov.

Hamas van zijn kant juichte de aanval in Hadera toe en noemde het een “heldendaad die een natuurlijke reactie vormt op de misdaden van de zionistische vijand”.

Alleen al in maart hebben moslimterroristen negen aanslagen gepleegd, waarbij zes Israëli’s om het leven kwamen en nog eens 25 gewond raakten.

Perlov ziet Hamas als de kracht achter deze aanslagen, maar deskundigen die door de Britse Jewish Chronicle (JC) werden geciteerd, merkten op dat Iran de drijvende kracht is achter de recente piek in jihadpropaganda op het internet, waarin wordt opgeroepen tot brute aanvallen van het “verzet” op Israëli’s.

Een van de bewijzen die in het JC-rapport worden gepresenteerd, is het feit dat Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah door een Iraanse groep werden opgeleid om sociale media te manipuleren om Jodenhaat te bevorderen.

Het rapport identificeerde ook connecties tussen een Palestijns netwerk genaamd de Islamic Radio and Television Union (IRTVU) en het Iraanse Islamic Culture and Guidance Bureau, dat een propagandakanaal is van de Quds Force, een arm van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde.

Ondertussen heeft de waakhond Palestinian Media Watch (PMW) de Palestijnse Autoriteit zelf aangewezen als de “drijvende kracht achter de recente golf van steekaanvallen sinds begin maart in Israël,” wijzend op de herhaalde oproepen van PA-hoofd Mahmoud Abbas’ Fatah-partij tot “volksverzet,” wat “de PA-term is voor terreur met messen en auto-rammen.”

“Om hun steun voor terreur te tonen, veroordeelde de PA niet alleen geen enkele van de vorige aanvallen – het publiceerde onvoorwaardelijke steun voor de terroristen, en veroordeelde Israël voor het doden van hen om de aanvallen te stoppen,” verklaarde een rapport van PMW.

Israël blijft op zijn hoede voor toekomstige ISIS-gerelateerde aanslagen, naast de voorbereiding op de sterke jaarlijkse stijging van terreuraanslagen die gepaard gaan met de islamitische heilige maand Ramadan.

 

ENGLISH

While the perpetrators of two recent deadly attacks in Israel pledged allegiance to ISIS, certain experts believe different terror organizations are directing the atrocities.

By United with Israel

On Sunday, two 19-year-old members of Israel’s Border Police were killed in cold blood in Hadera by terrorists who recently pledged allegiance to the Islamic State (ISIS), a brutal terror organization known for committing horrific atrocities throughout the Middle East.

The murderers launched their deadly attack just days after another terrorist killed four Israelis in Beersheba. This terrorist also identified himself as a devotee of ISIS.

In both attacks, the terrorists were eliminated immediately – in Beersheba, by a pair of brave civilians who used their own handguns to shoot the attackers.

While the terrorists in both attacks had claimed affiliation with ISIS, security experts have posited that other terror organizations could be the ultimate puppet-masters orchestrating the atrocities.

On Monday, TPS reported that Orit Perlov of the Institute for National Security Studies (INSS) at Tel Aviv University rejected the notion that the March 2022 ISIS attacks in Israel were “copycat or individual events,” arguing instead that “social networks and discourse” in the Arab world indicates “that the events are directed and funded by Hamas.”

“The social media campaigns to promote terrorism began two and a half months ago and were aimed at Israeli Arabs known as ‘al-Palestine al-Dahal’ (the Palestinians inside) ahead of Land Day, marked this weekend, and the Muslim month of Ramadan,” reported TPS, paraphrasing Perlov’s comments.

Hamas, for its part, cheered the Hadera attack, calling it a “heroic act that constitutes a natural response to the crimes of the Zionist enemy.”

In March alone, Muslim terrorists have committed nine attacks, killing six Israelis and injuring 25 more.

While Perlov sees Hamas as the force behind these attacks, experts cited by the UK’s Jewish Chronicle (JC) commented that Iran is driving the recent spike in jihad propaganda online demanding brutal “resistance” attacks on Israelis.

Among the evidence presented in the JC report is the fact that Hamas, Palestinian Islamic Jihad and Hezbollah were trained by an Iranian group to manipulate social media to promote Jew-hatred.

The report also identified connections between a Palestinian outlet called the Islamic Radio and Television Union (IRTVU) and Iran’s Islamic Culture and Guidance Bureau, which is a propaganda outlet of the Quds Force, an arm of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps.

Meanwhile, watchdog Palestinian Media Watch (PMW) has identified the Palestinian Authority itself as the “driving force behind the recent wave of stabbing attacks since the start of March in Israel,” pointing to the repeated calls by PA head Mahmoud Abbas’s Fatah Party for “popular resistance,” which is “the PA term for knife and car-ramming terror.”

“To show their support for terror, not only didn’t the PA condemn any of the previous attacks – it publicized unqualified support for the terrorists, and condemned Israel for killing them to stop the attacks,” stated a report from PMW.

Israel remains on high alert for future ISIS-related attacks, in addition to bracing for the sharp annual rise in terror attacks that accompany the Muslim holy month of Ramadan.