Israëlische soldaten verwijderen lichamen van Israëlische burgers die door Hamas zijn vermoord in Kibboets Kfar Aza, vlakbij de grens tussen Israël en Gaza, 10 oktober 2023. (Foto: Chaim Goldberg/Flash90)
Israeli soldiers remove bodies of of Israeli civilians murdered by Hamas in Kibbutz Kfar Aza, near the Israeli-Gaza border, Oct. 10, 2023. (Photo: Chaim Goldberg/Flash90)

Nederlands + English

Israël ontdekt Hamas-dossiers met richtlijnen voor productie cyanidewapen

Door All Israel News

Israël heeft verontrustend bewijs ontdekt dat Hamas ambities heeft om een dodelijk cyanidewapen te bemachtigen, meldde Axios.

Het rapport van de nieuwsuitgever is gebaseerd op informatie van twee niet bij naam genoemde Israëlische functionarissen en een kopie van een geheime e-mail van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld “Hamas intention of using chemical weapons”.

“Deze bevinding wijst op een voornemen van Hamas om chemische wapens te gebruiken als onderdeel van zijn terreuraanval tegen burgers,” aldus het rapport.

Het Israëlische leger ontdekte een USB-stick op het lichaam van een Hamas-terrorist die deelnam aan de massamoord op Israëlische mannen, vrouwen en kinderen op 7 oktober. De USB-stick bevatte instructies voor het maken van een ” verspreidingsmiddel met cyanide “.

Het is momenteel onduidelijk of Hamas cyanide heeft geproduceerd of een operationeel plan heeft voor de productie van zelfgemaakte chemische wapens.

Het geheime bericht van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken werd wereldwijd verspreid naar de ambassades van het land, waaronder de Amerikaanse hoofdstad Washington. Israëlische diplomaten ontvingen instructies om hun internationale partners te informeren dat Hamas probeert “aanvallen uit te voeren op een vergelijkbare manier als ISIS probeerde te doen”.

In een recent interview met CNN toonde de Israëlische president Isaac Herzog haar kijkers een kopie van “The Warrior’s Guide – Jihad Version”, een boekje dat werd gevonden op de lichamen van de terroristen die werden gedood in de Joodse staat nadat ze hadden deelgenomen aan het bloedbad van 7 oktober. Het boekje instrueert de Hamas-agenten hoe aangrenzende Israëlische gemeenschappen aan te vallen, inclusief hoe Israëlische burgers te martelen en gevangen te nemen.

“Dit werd gevonden op het lichaam van een van de terroristen, dit boekje is een instructiegids, hoe in te breken in een civiel gebouw, in een kibboets, een stad, een moshav, hoe in te breken,” zei Herzog.

“En als eerste, wat doe je als je de burgers vindt? Je martelt ze. Dit is het boekje – er staat precies in hoe je ze moet martelen, hoe je ze moet oppakken, hoe je ze moet ontvoeren,” voegde de Israëlische president eraan toe.

Uit topgeheime documenten van Hamas blijkt dat de terreurgroep bewust van plan was om Israëlische kinderen aan te vallen in basisscholen en een jeugdcentrum in een Israëlische gemeenschap dicht bij de Gazastrook.

“Ik zag vermoorde baby’s. Ik zag vermoorde kinderen. Ik zag moeders en kinderen samen vermoord worden,” herinnerde Yossi Landau zich, een commandant van ZAKA, een Israëlische first responder organisatie.

Israëlische autoriteiten ontdekten Captagon, een zeer verslavende drug in de zakken van Hamas-terroristen die op 7 oktober een bloedbad aanrichtten onder Israëlische burgers.

Captagon vermindert de behoefte aan slaap en creëert emoties van euforie, waarvan wordt aangenomen dat het de Hamas-terroristen heeft geholpen bij het afslachten van Israëlische vrouwen, kinderen en ouderen.

 

*****************************

ENGLISH

Israel discovers Hamas files with directives for manufacturing of cyanide weapon

By All Israel News

Israel uncovered unsettling evidence that Hamas has ambitions to acquire a lethal cyanide weapon, Axios reported.

The news outlet’s report is based on information from two unnamed Israeli officials and a copy of a secret Israel Foreign Ministry cable titled “Hamas intention of using chemical weapons.”

“This finding points to an intention by Hamas to use chemical weapons as part of its terror attack against civilians,” stated the report.

The Israeli military uncovered a USB key on the body of a Hamas terrorist who took part in the Oct. 7 massacre of Israeli men, women and children. The USB contained instructions for manufacturing a “cyanide dispersion device.”

It is currently unclear whether Hamas has produced cyanide or has an operation plan for producing homemade chemical weapons.

The secret Israeli Foreign Ministry cable was disseminated to the country’s embassies worldwide, including the U.S. capital in Washington. Israeli diplomats reportedly received instructions to inform their international counterparts that Hamas seeks “to conduct attacks in a similar way that ISIS tried to do.”

In a recent interview with CNN, Israeli President Isaac Herzog showed international viewers a copy of “The Warrior’s Guide – Jihad Version,” a booklet found on the bodies of the terrorists who were killed inside the Jewish state after participating in the Oct. 7 massacre. The booklet reportedly instructs the Hamas operatives how to attack adjacent Israeli communities, including how to torture and capture Israeli civilians.

“This was found on the body of one of the terrorists, this booklet is an instruction guide, how to go into a civilian premises, into a kibbutz, a city, a moshav, how to break in,” Herzog said

“And first thing, what do you do when you find the citizens? You torture them. This is the booklet – it says exactly how to torture them, how to abduct them, how to kidnap them,” added the Israeli president.

Top-secret Hamas documents reveal the terror group had deliberately planned to attack Israeli children in elementary schools and a youth center in an Israeli community close to the Gaza Strip.

“I saw murdered babies. I saw murdered children. I saw mothers and children murdered together,” Yossi Landau recalled, a commander of ZAKA, an Israeli first responder organization.

Israeli authorities discovered  Captagon, a highly addictive drug in the pockets of Hamas terrorists who perpetrated the massacres of Israeli civilians on Oct. 7.

Captagon reportedly reduces the need for sleep and creates emotions of euphoria, which is believed to have facilitated the Hamas terrorists’ slaughter of Israeli women, children and elderly.