De uitgebrande resten van een gezinswoning in Kibboets Kfar Aza in het zuiden van Israël.
The burned out remains of a family home in Kibbutz Kfar Aza in southern Israel.
Chaim Goldberg/Flash90

Nederlands + English

Israël’s Shin Bet interne beveiliging heeft woensdag een video vrijgegeven van een Hamas terrorist, van zijn Nukhba speciale strijdkrachten, die vertelt over de gebeurtenissen van het bloedbad van 7 oktober en de missie om ‘iedereen’ op zicht te doden.

Bron: i24News

“De missie was simpelweg om te doden. We werden niet geacht te ontvoeren, alleen te doden. Om elke persoon die we zien te doden en terug te komen,” vertelde de Hamas terrorist Omar Sami Marzuk Abu Rusha aan de Shin Bet.

“We gingen het eerste huis binnen. We controleerden het en er was niemand. Hamzeh A-Zarad stak de buitenkamer in brand. Toen kwam iemand aan de achterkant van het huis iemand naar buiten de tuin in met een waterslang – Abu Ahmed en Hamzeh zagen hem, schoten hem dood neer” herinnerde Abu Rusha zich de acties van zijn Nukhba ploeg.

“We gingen naar het tweede huis. We schoten op de ramen en vernielden alle ruiten. We gingen naar het huis, controleerden het en vonden geen mensen binnen. Ik stak de slaapkamer in brand. Ik stak het in brand,” ging hij verder.

“We gingen naar het derde huis. Er was een vrouw binnen. Hamza vermoordde haar, hij schoot haar neer. We gingen het huis niet in,” zei de terrorist.

“Daarna gingen we een huis binnen dat vlak bij ons stond, we gingen door het raam naar binnen. We controleerden het huis en hoorden de geluiden van jonge kinderen in de beveiligde ruimte. We schoten op de schuilkamer … totdat we geen geluid meer hoorden,” gaf Abu Rusha toe.

Op de vraag of het doden van kinderen logisch was in de moslimreligie, gaf de Hamas terrorist ook toe, “nee,” eraan toevoegend dat “kinderen er niet bij betrokken zijn.”

Gebaseerd op wat hij zag, gaf de Hamas terrorist toe dat er geen verschil was tussen wat er werd gedaan in het bloedbad van 7 oktober en ISIS, concluderend dat het nog erger was.

***********************************

***********************************

ENGLISH

Israel’s Shin Bet internal security releases a video of a Nukhba terrorist recounting the events of the massacre and the mission to kill ‘every person’

Source: i24News

Israel’s Shin Bet internal security released on Wednesday a video of a Hamas terrorist, from its Nukhba special forces, recounting the events of the October 7 massacre and the mission to kill ‘whoever’ on sight.

“The mission was simply to kill. We were not supposed to kidnap, only to kill. To kill every person we see and come back,” the Hamas terrorist Omar Sami Marzuk Abu Rusha told the Shin Bet.

“We moved in the first house. We checked it and there was nothing there. Hamzeh A-Zarad burned the exterior room, set it on fire. Then someone came out towards the garden in the back with a water hose – Abu Ahmed and Hamzeh saw him, shot at him and killed him,” Abu Rusha recalled the actions of his Nukhba squad.

“We went to the second house. We fired at the windows and broke all the glass. We got to the house, checked it, we didn’t find any people inside. I set fire to the bedroom. I set it on fire,” he continued.

“We moved to the third house. There was a woman inside. Hamza killed her, he shot her. We didn’t go into the house,” the terrorist said.

“Afterwards, we entered a house that was near us, we entered through the window. We checked the house and heard the sounds of young children in the safe room. We shot at the safe room … until we didn’t hear noise anymore,” Abu Rusha admitted.

When asked if killing children was logical in the Muslim religion, the Hamas terrorist also admitted, “no,” adding “children are not involved.”

Based on what he saw, the Hamas terrorist admitted there was no difference between what was done in the October 7 massacre and ISIS, concluding it was even worse.