Een Arabische man valt een zwerfhond aan met een stok in Hebron (Twitter)
An Arab man attacks a stray dog with a stick in Hebron (Twitter)

Nederlands + English

“Deze bloedige campagne resulteerde in het doden van veel honden, door schieten, ophangen, mishandelen, overrijden met auto’s,” verklaarde de Animal and Environment Association in Bethlehem.

Door Adina Katz, World Israel News

De burgemeester van Hebron heeft cash beloningen aangeboden aan inwoners van de stad die bereid zijn om zwerfhonden te doden, wat leidde tot de slachting van honden in de straten en verontwaardiging van Palestijnse dierenrechten groeperingen.

“Wie een zwerfhond doodt of een gedode zwerfhond bij ons aflevert, zijn wij bereid te belonen met 20 shekels ($5,50) of elke [levende] hond die bij ons wordt afgeleverd,” vertelde Tayseer Abu Sneineh afgelopen woensdag aan een Arabisch-talig radiostation.

Abu Sneineh, die sinds 2017 burgemeester van Hebron is, werd veroordeeld voor terrorisme vanwege zijn betrokkenheid bij een dodelijke aanval op een Yeshiva waarbij zes doden vielen, waaronder twee Amerikaanse en drie Canadese burgers. Hij bracht slechts drie jaar door in een Israëlische gevangenis voordat hij werd vrijgelaten in een gevangenenruil in 1983.

Beelden op sociale media lieten zien hoe inwoners van Hebron onmiddellijk gehoor gaven aan de oproep van Abu Sneineh, door zwerfhonden op te jagen en te doden voor de geldbeloning.

LET OP: Onderstaande twitter beelden zijn gruwelijk en een waarschuwing is op zijn plaats.
Kijk niet als u niet tegen dierenleed kan.

De Animal and Environment Association in Bethlehem, die het enige dierenasiel is in de door de PA gecontroleerde gebieden van Judea en Samaria, gaf een verklaring vrij op hun Facebookpagina waarin ze het aanbod van Abu Sneineh veroordeelden.

“Deze bloedige campagne resulteerde in het doden van veel honden, [door] schieten, ophangen, mishandelen, overrijden met auto’s,” schreven ze. “Wat vandaag is gebeurd gaat de menselijkheid en ethiek te boven. Geen enkele religie zou zulke barbaarse acties jegens onschuldige dieren accepteren.”

Ondanks de kritiek verdubbelde Abu Sneineh zijn initiatief in een radio-interview op vrijdag.

Abu Sneineh vergeleek de zwerfhonden met verwilderde varkens in Jordanië en benadrukte dat een gemeentelijk initiatief dat inwoners beloont voor het elimineren van een bedreiging voor de openbare veiligheid legitiem is.

“Er zijn kinderen bij mij thuis gebracht nadat zij door zwerfhonden waren gebeten en hun toestand was uiterst kritiek…dit is een echt probleem dat een oplossing nodig heeft,” zei hij.

Pro-Israël voorstander en Arabisch-Israëlische IDF veteraan Yoseph Haddad sprak zich op Twitter uit over het programma.

“Wat er in Hebron gebeurt is gewoonweg schokkend,” schreef hij.

“Tientallen honden worden brutaal afgeslacht en mishandeld, en waarom? Omdat de burgemeester van Hebron 20 shekels bood voor elke gedode hond. Dit is een cultuur van moorddadig geweld tegen hulpeloze dieren.”

 

ENGLISH

“This bloody campaign resulted in killing many dogs, [by] shooting, hanging, abusing, running over them by cars,” the Animal and Environment Association in Bethlehem stated.

By Adina Katz, World Israel News

The mayor of Hebron offered cash incentives towards residents of the city who are willing to slay stray dogs, leading to the slaughter of canines in the streets and outrage from Palestinian animal rights groups.

“Whoever kills a stray dog or delivers to us a stray dog that’s been killed, we are willing to reward him with 20 shekels ($5.50) or each dog delivered to us,” Tayseer Abu Sneineh told an Arabic-language radio station last Wednesday.

Abu Sneineh, who has been mayor of Hebron since 2017, was convicted of terrorism due to his involvement in a deadly attack on a yeshiva which killed six, including two American and three Canadian citizens. He spent just three years in an Israeli prison before being released in a 1983 prisoner exchange.

Social media footage showed Hebron residents immediately heeding Abu Sneineh’s call, by chasing down stray dogs and killing them for the cash reward.

CAUTION. The twitter images below are gruesome and a warning is in order.
                      Do not watch if you cannot stand animal suffering.

The Animal and Environment Association in Bethlehem, which is the only animal shelter in PA-controlled areas of Judea and Samaria, released a statement on their Facebook page condemning Abu Sneineh’s offer.

“This bloody campaign resulted in killing many dogs, [by] shooting, hanging, abusing, running over them by cars,” they wrote. “What happened today is beyond humanity and ethics. No religion would accept such barbaric actions toward innocent animals.”

Despite the criticism, Abu Sneineh doubled down on the initiative in a subsequent radio interview on Friday.

Comparing the stray dogs to feral pigs in Jordan, Abu Sneineh insisted that a municipal initiative which rewards locals for eliminating a threat to public safety is legitimate

“I’ve had children brought to my home after having been bitten by stray dogs and their condition was extremely critical…this is a real problem that needs a solution,” he said.

Pro-Israel advocate and Arab-Israeli IDF veteran Yoseph Haddad spoke out about the program on Twitter.

“What is happening in Hebron is simply shocking,” he wrote.

“Dozens of dogs are being brutally abused and mistreated, and why? Because the mayor of Hebron offered 20 shekels for every dog ​​killed. This is a culture of murderous violence towards helpless animals.”