Leden van Stamford Hill’s Joodse gemeenschap. Foto: Simon/Flickr.
Members of Stamford Hill’s Jewish community. Photo: Simon/Flickr.

Nederlands + English

Een nieuwe golf van antisemitische haatmisdrijven heeft de orthodox-joodse gemeenschap van Londen op scherp gezet, volgens meerdere rapporten van buurtwachtgroep Shomrim Stamford Hill.

Bron: The Algemeiner

Deze week meldde de groep dat iemand de hoed van een 16-jarige Joodse jongen van zijn hoofd sloeg “in een volledig onuitgelokt incident” nabij het treinstation van Stoke Newington, en dat een lange man met een oranje capuchon opzettelijk tegen een orthodoxe man botste toen hij hem op straat passeerde. Een andere man, die is gearresteerd en beschuldigd van het plegen van een haatmisdrijf, schreeuwde “Heil Hitler, I love Hitler” naar Joodse gelovigen die op Purim de synagoge verlieten. Volgens Shomrim was hij gewapend met een mes.

In Londen zijn in 2023 al drieënnegentig antisemitische haatmisdrijven gepleegd, volgens gegevens die de Metropolitan Police Service (MPS) eerder deze maand bekendmaakte. Een aanzienlijk aantal daarvan is gericht tegen leden van de orthodox-joodse gemeenschap in Londen, een van de grootste in Europa. MPS registreerde in december 44 van dergelijke incidenten in de Britse hoofdstad. In november waren dat er 43, wat het totaal voor 2022 op 575 brengt.

Sinds 2018 zijn in Londen in totaal 3.211 antisemitische haatmisdrijven geregistreerd, met een piek in 2021, toen er 853 incidenten waren.
12 maart 2023 3:44 pm

In januari kwam een man een Joodse bakkerij binnen en probeerde een Joodse vrouw aan te vallen na de vraag: “Ben je Joods?”. Diezelfde maand werden een joodse man en zijn zoontje aangevallen tijdens een wandeling in Stamford Hill, een wijk in Noord-Londen waar grote concentraties orthodoxe joden wonen. De vader werd neergeslagen. Later werd een vrouw in Stamford Hill gestalkt en aangevallen door een onbekende dader.

Dergelijke misdrijven waren hardnekkig gedurende een groot deel van 2022. In augustus benaderde een vrouw met een houten stok een Joodse vrouw in de buurt van Seven Sisters en verklaarde “Ik doe dit omdat je Jood bent”, terwijl ze haar op het hoofd sloeg en een vloeistof over haar heen goot. De volgende dag achtervolgde dezelfde vrouw – door een ooggetuige omschreven als een “seriële racist” – een moeder en haar baby met een houten stok nadat ze een vloeistof over de baby had gespoten, en diezelfde week vielen drie mensen een Joodse tiener aan en sloegen zijn hoed van zijn hoofd terwijl ze “f****** Jood” riepen.

De aanhoudende aanvallen vonden plaats naast een soortgelijke antisemitische misdaadgolf in New York City.

Hasidische en orthodoxe Joden in New York City zijn de minderheidsgroep die het meest slachtoffer is van haatmisdrijven in de stad, volgens een rapport van 28 dec. van Americans Against Antisemitism (AAA), een Amerikaanse groep die in 2019 is opgericht om het bewustzijn van het toenemende antisemitisme te vergroten.

Antisemitische haatmisdrijven zijn in heel New York City in 2022 met 41 procent toegenomen, op basis van een analyse van misdaadgegevens uitgevoerd door The Algemeiner.

Er waren 293 totale antisemitische incidenten in 2022, tegenover 207 in 2021. Opmerkelijke aanvallen waren onder meer het neerschieten van een Joodse man en zijn zevenjarige zoon met een BB gun buiten een koosjere markt in Staten Island, een aanval op drie yeshiva-studenten die naar huis liepen in de wijk Midwood in Brooklyn, en een reeks schietpartijen met gelpistolen op orthodoxe Joden in Williamsburg.

Vergelijkingen van de gegevens van de NYPD van maand tot maand tonen een toename van antisemitische haatmisdrijven in elke maand in 2022, behalve in april, mei en december. Februari en november, met elk 56 en 45 incidenten, zagen het meest.

Het probleem is niet alleen gelokaliseerd in New York. Antisemitische incidenten in de VS in 2021 deden zich voor in de hoogste aantallen ooit geregistreerd, volgens de laatste jaarlijkse audit van de Anti-Defamation League (ADL), uitgevoerd in april, die in 1979 begon met het verzamelen van gegevens daarover. Er werd een aanzienlijke toename van fysieke aanvallen geregistreerd, evenals meer dan 1.500 incidenten van intimidatie en vandalisme.

***************************************

ENGLISH

A new wave of antisemitic hate crimes has London’s Orthodox Jewish community on edge, according to multiple reports by neighborhood watch group Shomrim Stamford Hill.

Source: The Algemeiner

This week, the group reported that someone knocked a 16 year old Jewish boy’s hat off his head “in a completely unprovoked incident” near Stoke Newington Railway Station, and that a tall man wearing an orange hoodie intentionally bumped into an Orthodox man while passing him on the street. Another man, who has been arrested and charged with committing a hate crime, shouted “Heil Hitler, I love Hitler” at Jewish worshipers leaving synagogue on Purim. He was, Shomrim said, armed with a knife.

Ninety-three antisemitic hate crimes have already occurred in London in 2023, according to data released by the Metropolitan Police Service (MPS) earlier this month. A substantial number are committed against members of the Orthodox Jewish community in London, one of the largest in Europe. MPS recorded 44 such incidents in the British capital in December. There were 43 in November, bringing the total for 2022 to 575.

A total of 3,211 antisemitic hate crimes have been recorded in London since 2018, with incidents peaking in 2021, when there were 853.

In January, a man entered a Jewish bakery and attempted to assault a Jewish woman after asking, “Are you Jewish?” That same month, a Jewish man and his infant son were assaulted while taking a walk in the Stamford Hill, which is a neighborhood of North London where large concentrations of Orthodox Jews live. The father was slashed. Later, a woman in Stamford Hill was stalked and assaulted by an unknown perpetrator.

Such crimes were persistent during much of 2022. In August, a woman wielding a wooden stick approached a Jewish woman near the Seven Sisters area and declared “I am doing it because you are Jew,” while striking her over the head and pouring liquid on her.The next day, the same woman — described by an eyewitness as a “serial racist” — chased a mother and her baby with a wooden stick after spraying a liquid on the baby, and that same week, three people accosted a Jewish teenager and knocked his hat off his head while yelling “f****** Jew.”

The ongoing attacks have occurred alongside a similar antisemitic crime wave in New York City.

Hasidic and Orthodox Jews in New York City are the minority group most victimized by hate crimes in the city, according to a Dec. 28 report by Americans Against Antisemitism (AAA), a US based group founded in 2019 to raise awareness of rising antisemitism.

Antisemitic hate crimes throughout New York City increased by 41 percent in 2022, based on an analysis of crime data conducted by The Algemeiner.

There were 293 total antisemitic incidents in 2022, rising from 207 overall in 2021. Notable attacks included the shooting of a Jewish man and his seven year old son with a BB gun outside a kosher market in Staten Island, an attack on three yeshiva students who were walking home in the Midwood section of Brooklyn, and a spree of shootings with gel guns on Orthodox Jews in Williamsburg.

Month to month comparisons of NYPD data show increases in antisemitic hate crimes for every month in 2022 except for April, May, and December. February and November, with 56 and 45 incidents each, saw the most.

The problem is not just localized to New York. Antisemitic incidents in the US in 2021 occurred at the highest numbers ever recorded, according to the latest annual audit by the Anti-Defamation League (ADL) carried out in April, which began collecting data on them in 1979. Substantial increases in physical assaults were recorded, as well as over 1,500 incidents of harassment and vandalism.