Blinding laser warfare (Youtube/Illustrativ
e)

Nederlands + English

De grensoverschrijdende pesterijen gericht tegen bewoners van Metullah zijn al weken aan de gang.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Hezbollah-activisten hebben de afgelopen weken bewoners van de noordelijke stad Metullah van over de grens lastiggevallen met behulp van krachtige lasers, meldde Channel 11 maandagavond.

Staande op een heuvel in Libanon die misschien 180 meter van de stad verwijderd is, schijnen zij een verblindend groen licht in Joodse huizen, op voetgangers, en misschien wel het gevaarlijkst, in de ogen van Israëlische automobilisten.

Dit soort laser kan onherstelbare schade toebrengen aan de ogen van mensen, inclusief permanente blindheid, aldus het rapport.

De IDF heeft nog geen oplossing voor het probleem gevonden.

In een poging om de langeafstandsstalkers weg te houden van hun verzamelplaats, werd gedurende enkele dagen een grote schijnwerper geplaatst op het meest direct betrokken gebied, de populaire promenade van de stad, om een verblindende lichtbundel naar de stalkers te schijnen. Dit heeft Hezbollah niet ontmoedigd, en het is enkele dagen geleden weggehaald.

Het Northern Command heeft zich gewend tot de UNIFIL-troepen die sinds 1978 aan de grens zijn gestationeerd en wier formele mandaat erin bestaat de Libanese regering te helpen haar effectieve gezag in het grensgebied terug te krijgen in plaats van Hezbollah, een Iraanse handlanger, de leiding te laten nemen.

Dit was een van de voorwaarden die Israël stelde voor het beëindigen van de Tweede Libanonoorlog van 2006 tegen de Hezbollah-troepen die de zuidelijke regio van het land controleerden, maar daaraan is nog niet voldaan. In dat geval zou het waarschijnlijk geen verschil maken, aangezien Hezbollah deel uitmaakt van de regering in Beiroet en veel van zijn eigen manschappen in de Libanese strijdkrachten heeft geïnfiltreerd.

De VN heeft beloofd in te grijpen, maar tot dusver is er niets gebeurd.

Een legerwoordvoerder heeft blijkbaar geprobeerd een positieve draai te geven aan de inspanningen van het leger: “De IDF staat in nauw contact met de bewoners van de sector en werkt voortdurend met hen samen om het veiligheidsgevoel in het gebied zo goed mogelijk te versterken.”

Hezbollah probeert ook andere acties van de IDF in het gebied te dwarsbomen. Terwijl de terreurgroep het kennelijk heeft opgegeven om aanvalstunnels naar Israël te graven, plaatst Hezbollah, parallel met de huidige bouw door het leger van 15 meter hoge muren om infiltratie over land te voorkomen, eenvoudige maar nog hogere torens aan zijn kant van de grens, zodat de terroristen de Israëlische activiteiten kunnen blijven observeren.

 

****************************************

ENGLISH

The cross-border harassment aimed at Metullah residents has been going on for weeks.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Hezbollah activists have been harassing residents of the northern town of Metullah from across the border for the last several weeks by using powerful lasers, Channel 11 reported Monday evening.

Standing on a hill in Lebanon that is perhaps 180 meters from the town, they shine a blinding green light into Jewish homes, at pedestrians, and perhaps most hazardously, into the eyes of Israeli drivers.

This kind of laser can cause irreparable damage to people’s eyes, including permanent blindness, the report said.

The IDF has not yet found a solution to the problem.

In an effort keep the long-distance stalkers away from their gathering spot, a large floodlight was placed for several days at the most directly affected area, the town’s popular promenade, to shine a revealing beam at them. This has not discouraged Hezbollah, and it was taken away a few days ago.

The Northern Command has turned to the UNIFIL forces that have been stationed on the border since 1978 and whose formal mandate includes assisting the Lebanese government to return its effective authority in the border area rather than leaving Hezbollah, an Iranian proxy, in charge.

This was one of the conditions Israel set down for ending the 2006 Second Lebanon War against Hezbollah forces that controlled the southern region of the country, but it has yet to be fulfilled. In the event, it would most likely make no difference, as Hezbollah is part of the government in Beirut and has infiltrated many of its own men into the Lebanese armed forces.

The UN has promised to intervene, but nothing has been done to date.

An army spokesperson apparently tried to put a positive spin on the military’s efforts, saying, “The IDF is in close contact with the residents of the sector and works in cooperation with them continuously to strengthen the sense of security in the area in the best possible way.”

Hezbollah is also trying to stymie other IDF moves in the area. While the terror group has seemingly given up on digging attack tunnels through to Israel, in parallel to the army’s current construction of 15-meter-high walls to prevent overland infiltration, Hezbollah is putting up simple but even taller towers on its side of the border so that the terrorists can continue to observe Israeli activity.