Installatie van het verdeelstuk in het Karish-veld voor de kust van Israël (Foto: Screenshot)
Manifold installation at the Karish field off the coast of Israel (Photo: Screenshot)

Nederlands + English

De terreurorganisatie heeft Israël gewaarschuwd tegen het boren naar gas op de Karish-locatie; de Libanese president noemt het “een provocatie en een vijandige daad”

Bron Allisrael News

Israël bereidt zich voor om zijn nieuwe gasboorplatform te beschermen tegen aanvallen van de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah, meldde het Israëlische Kan News op zondag.

Het nieuwe Karish-gasplatform, voor Israëls Middellandse Zeekust, arriveerde zondag en zal naar verwachting al in de komende maanden in gebruik worden genomen. Israël is van plan om de site te beschermen met marineschepen, waaronder onderzeeërs en een marineversie van het Iron Dome raketafweersysteem.

De terreurorganisatie heeft Israël gewaarschuwd tegen het zoeken en boren naar gas in de regio bij gebrek aan een formele overeenkomst met Libanon over de kwestie. Hezbollah heeft gedreigd militair geweld te gebruiken om Libanon’s zakelijke rechten te beschermen. De Libanese regering beschouwt het 330 vierkante mijl grote gebied – dat grote voorraden aardgas bevat – als betwist.

In het afgelopen jaar hebben Israël en Libanon gesprekken gevoerd over het betwiste gebied, volgens een kaart die in 2011 bij de Verenigde Naties is geregistreerd. Libanon heeft echter sinds 2020 geëist dat een extra 552 vierkante mijl, die zich uitstrekt tot in het Karish gasveld, deel uitmaakt van de onderhandelingen.

Volgens ramingen van het Israëlische ministerie van Energie zal de Karish-gaslocatie vermoedelijk voorzien in de helft van Israëls aardgasbehoefte en de uitvoer van meer aardgas naar Egypte en Jordanië vergemakkelijken.

Op zondag waarschuwde de Libanese president Michel Aoun Israël om niet te boren in Karish.

“Elke actie of activiteit in het betwiste gebied is een provocatie en een vijandige daad,” verklaarde het kabinet van de president. Libanon’s premier Najib Mikati beschuldigde Israël van “het binnendringen van Libanon’s maritieme rijkdom, en het opleggen van een fait accompli in een betwist gebied,” terwijl hij de acties van Israël “extreem gevaarlijk” noemde.

Volgens de Times of Israel zei het Kabinet van de Libanese president ook dat Libanon de VN in februari heeft geïnformeerd dat Karish deel uitmaakt van het betwiste gebied en dat de VN-Veiligheidsraad moet voorkomen dat Israël daar gaat boren om “stappen te voorkomen die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale vrede en veiligheid.”

In antwoord daarop zei Israël dat het gasveld niet in betwist gebied ligt en dat Libanon terug moet keren naar indirecte onderhandelingen met Israël, met de VS als bemiddelaar.

“Het ligt niet eens (boven) de zuidelijke lijn die Libanon aan de Verenigde Naties heeft voorgelegd. Zelfs volgens de Verenigde Naties ligt het niet in Libanon,” betoogde de Israëlische minister van Energie Karine Elharrar.

Op maandag nodigde Libanon Amos Hochstein, een hoge energie- en veiligheidsadviseur bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken – die een bemiddelende rol heeft gespeeld tussen Libanon en Israël – uit om terug te keren naar Beiroet voor besprekingen en “te werken aan een zo spoedig mogelijke afronding daarvan om elke escalatie te voorkomen die de stabiliteit die de regio momenteel kent, niet ten goede zal komen.”

Het is niet verrassend dat Hezbollah ongelukkig is met de Amerikaanse bemiddeling in het conflict. In mei heeft het terreurregime Hochstein “bekritiseerd”, waarbij antisemitische termen werden gebruikt om aan te geven dat “Joodse afgevaardigden” niet gewenst waren, aldus de Jerusalem Post.

De waarschuwingen van de Libanese president aan Israël, en de dreigementen van Hezbollah, gaan volgens Seth Frantzman van The Jerusalem Post niet zozeer over het betwiste gebied en aardgas, maar veeleer over een slecht verhulde poging om aan de macht te blijven nadat Hezbollah’s bondgenoten aanzienlijk terrein verloren bij de laatste Libanese verkiezingen. President Michel Aoun is een bondgenoot van Hezbollah.

“Het echte doel van zijn autoriteiten, nadat ze hebben gezien hoe Hezbollah’s bondgenoten slecht hebben gepresteerd in de laatste verkiezingen, is om zich vast te klampen aan de macht door te dreigen met een conflict met Israël,” schreef Frantzman op maandag.

“Dit maakt deel uit van hun populistisch complot, en het wordt waarschijnlijk aangemoedigd door Iran om een casus belli (= aanleiding tot oorlog) te creëren, dat wil zeggen een excuus voor een conflict dat Hezbollah in staat zal stellen om te beweren dat het zich ‘verzet’ tegen Israël. Dit is onderdeel van het verhaal dat Iran al jaren gebruikt: Hezbollah valse excuses laten maken voor de noodzaak om door Iran geleverde wapens te blijven hamsteren.”

 

ENGLISH:

The terror organization has warned Israel against drilling for gas at the Karish site; Lebanese president calls it “a provocation and a hostile act”

Source Allisrael News

Israel is preparing to protect its new gas-drilling platform from attacks by the Iranian-backed terror group Hezbollah, Israel’s Kan News reported on Sunday.

The new Karish gas rig, off Israel’s Mediterranean coast, arrived on Sunday and is already expected to start operating within the next few months. Israel plans to protect the site with Navy vessels, including submarines and a naval version of the Iron Dome missile defense system.

The terror organization has warned Israel against searching and drilling for gas in the region in the absence of any formal agreement with Lebanon on the matter. Hezbollah threatened to use military force to protect Lebanon’s business rights. The Lebanese government considers the 330-square-mile-wide area – containing large deposits of natural gas – to be disputed.

In the past year, Israel and Lebanon have held talks about the disputed area, according to a map registered with the United Nations in 2011. Lebanon, however, since 2020, has demanded that an additional 552 square miles, which extends into the Karish gas field, be part of the negotiations.

According to estimates from Israel’s Ministry of Energy, the Karish gas site will presumably provide half of Israel’s natural gas needs and will facilitate the export of more natural gas to Egypt and Jordan.

On Sunday, Lebanese President Michel Aoun warned Israel against drilling at Karish.

“Any action or activity in the disputed area represents a provocation and a hostile act,” the president’s office stated. Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati accused Israel of “encroaching on Lebanon’s maritime wealth, and imposing a fait accompli in a disputed area,” while calling Israel’s actions “extremely dangerous.”

According to the Times of Israel, the Lebanese president’s office also said that Lebanon informed the UN in February that Karish is part of the disputed area and that the UN Security Council should prevent Israel from drilling there in order “to avoid steps that could form a threat to international peace and security.”

In response, Israel said that the gas field is not in disputed territory and that Lebanon should return to indirect negotiations with Israel, with the U.S. as a mediator.

“It’s not even (above) the southern line that Lebanon submitted to the United Nations. Even according to the United Nations, it’s not in Lebanon,” Israel’s Energy Minister Karine Elharrar argued.

On Monday, Lebanon invited Amos Hochstein, a senior energy and security advisor at the U.S. State Department – who has been an intermediary between Lebanon and Israel – to return to Beirut for talks and “to work on concluding them as soon as possible in order to prevent any escalation that will not serve the stability that the region is currently witnessing.”

Not surprisingly, Hezbollah is unhappy with U.S. mediation of the conflict. In May, the terrorist regime “slammed” Hochstein, using anti-Semitic terms to convey that “Jewish envoys” were not wanted, according to the Jerusalem Post.

The Lebanese president’s warnings to Israel, and Hezbollah’s threats, are not so much about the disputed territory and natural gas, according to The Jerusalem Post’s Seth Frantzman, but rather an ill-disguised attempt at clinging to power after Hezbollah’s allies lost significant ground in the last Lebanese elections. President Michel Aoun is an ally of Hezbollah.

“The real goal of its authorities, after seeing how Hezbollah’s allies performed badly in the last elections, is to cling to power through threats of conflict with Israel,” Frantzman wrote on Monday.

“This is part of their populist plot, and it is likely being encouraged by Iran to create a casus belli, meaning an excuse for conflict that will enable Hezbollah to claim it is ‘resisting’ Israel. This is part of the narrative that Iran has used for years: getting Hezbollah to create fake excuses for the need to keep stockpiling Iranian-supplied weapons.”