Ayal Margolin/Flash90Smok en lichtkogels tijdens een vuurgevecht tussen de IDF en terroristen van de Hezbollah-organisatie op de grens tussen Israël en Libanon.
Ayal Margolin/Flash90Smoke and flares during an exchange of fire between the IDF and terrorists from the Hezbollah organization on the border between Israel and Lebanon.

Nederlands + English

De Libanese terreurorganisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een toenemend aantal aanvallen op Israëlisch grondgebied.

Bron: i24News

Ondertussen hebben gevechtsvliegtuigen van de Israel Defense Forces (IDF) verschillende terreurdoelen van Hezbollah in Libanon getroffen, “waaronder terroristische infrastructuur, een wapenopslagplaats en een militaire structuur”, aldus een verklaring.

Een geïdentificeerde terroristische cel in Libanon, grenzend aan Arab al-Aramshe, werd geraakt volgens de laatste IDF verklaring op vrijdagochtend.

Aan de andere kant dreigde een hoge functionaris van de terroristische organisatie Hezbollah dat “de ondermijning van Israël zal doorgaan en zelfs zal escaleren – zolang de gevechten in Gaza doorgaan, zoals Nasrallah zei,” waarmee ze hun voortdurende strategie tegen het IDF voortzetten.

De Libanese terreurorganisatie Hezbollah heeft vrijdagochtend de verantwoordelijkheid opgeëist voor ten minste vier aanvallen op Israël, terwijl de kritiek op de door Iran gesteunde sjiitische groep in Libanon groeit.

“De doelen die [Hezbollah secretaris-generaal Hassan] Nasrallah heeft gesteld voor Libanon zijn gevaarlijk,” schreef de krant Asharq Al-Awsat, die zei dat het conflict een “Gaza 2” dreigde te worden.

“De dreiging die uitgaat van Zuid-Libanon zal heel Libanon treffen – met een aanzienlijke toename van het risico dat het overslaat in een grootschalige oorlog,” voegde de in Londen gevestigde krant eraan toe, “Deze nieuwe situatie is in strijd met VN-resolutie 1701, dankzij welke het zuiden zich in een periode van stabiliteit bevond.”

Sommige Libanese parlementsleden spraken ook hun bezorgdheid uit, in een verslag van al-Jumhuriya, waarin ze zeiden: “Hezbollah offert Libanon op en we kunnen zeker niet accepteren dat het het Gazamodel wordt.”

De krant al-Akhbar, die dicht bij Hezbollah staat, toonde zijn steun door de Libanese critici te vragen: “Kent iemand van jullie de operationele vereisten voor elke militaire operatie, of het nu gaat om raketbeschietingen, mortierbeschietingen of beschietingen?”.

“Kent iemand van jullie de aard van de oorlog die zal uitbreken als het front zich maximaal uitbreidt, of denken jullie dat dit een spel is dat gebouwd is op een paneel met knoppen waar de commandant live op drukt?”

“Wie heeft jullie verteld dat wat het verzet doet Israël niet boos maakt en zijn beweging beperkt,” benadrukte hoofdredacteur van al-Akhbar, Ibrahim Al Amin.

 

**********************************

******************************************

ENGLISH

The Lebanese terrorist organization has claimed responsibility for an increasing amount of attacks on Israeli territory

Source: i24News

In the meanwhile, Israel Defense Forces (IDF) fighter jets struck several Hezbollah terror targets in Lebanon, “including terrorist infrastructure, a weapons storage facility and a military structure,” according to a statement.

A terrorist cell identified in Lebanon, adjacent to Arab al-Aramshe, was hit per the latest IDF statement on Friday morning.

On the other hand, a senior official in the terrorist organization Hezbollah threatened that “the undermining of Israel will continue and even escalate – as long as the fighting in Gaza continues, as Nasrallah said,” continuing their ongoing strategy against the IDF.

The Lebanese terrorist organization Hezbollah claimed responsibility for at least four attacks against Israel on Friday morning, meanwhile criticism against the Iranian-backed Shi’ite group grows in Lebanon.

“The goals that [Hezbollah Secretary-General Hassan] Nasrallah set for Lebanon are dangerous,” wrote the Asharq Al-Awsat newspaper, saying the conflict risked becoming a “Gaza 2

“The threat posed to southern Lebanon will affect all of Lebanon – with a considerable increase in the risk that it will spill over into a large-scale war,” the London-based newspaper added, “This new situation violated UN Resolution 1701, thanks to which the South was in a period of stability.”

Some Lebanese members of parliament also voiced their concerns, in a report by al-Jumhuriya, saying “Hezbollah is sacrificing Lebanon and we certainly cannot accept that it will become the Gaza model.”

The al-Akhbar newspaper, which is close to Hezbollah, showed its support by asking the Lebanese critics, “Do any of you know the operational requirements for any military operation, whether it is a rocket fire, a mortar or shelling?”

“Do any of you know the nature of the war that will break out if the front expands to the maximum level, or do you think that this is a game built on a panel of buttons that the commander presses live?”

“Who told you that what the resistance does does not anger Israel and restrict its movement,” editor-in-chief of al-Akhbar, Ibrahim Al Amin, stressed.