Generaal-majoor Gholam Ali Rashid, hoofd van het centrale hoofdkwartier van de Iraanse Khatam al-Anbiyah. Credit: Tehran Times.
Maj. Gen. Gholam Ali Rashid, the head of Iran’s Khatam al-Anbiyah Central Headquarters. Credit: Tehran Times.

Teheran heeft zes legers gecreëerd in een corridor die zich uitstrekt tot de kusten van de Middellandse Zee, en schrikt Israël en de VS af, zegt het hoofd van Iran’s Khatam al-Anbiyah Centraal Hoofdkwartier.

Bron JNS

Het hoofd van Iran’s Khatam al-Anbiyah Centraal Hoofdkwartier zei in een recent interview dat Iran zes legers buiten de landsgrenzen heeft gecreëerd, in een “corridor” die zich uitstrekt van Iran helemaal tot aan de Middellandse Zee.

Tijdens een herdenkingsplechtigheid van de oorlog tussen Iran en Irak, die op 25 september op de Iraanse IRINN-televisie werd uitgezonden, zei generaal-majoor Gholam Ali Rashid dat deze legers, waaronder Hamas en Hezbollah, de vijanden van de Islamitische Republiek, in het bijzonder de Verenigde Staten en Israël, afschrikken.

Rashid, die eerder diende als plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de Iraanse strijdkrachten, zei dat Iran in de jaren tachtig geen defensie-allianties had met andere landen, “We hebben dit nu veranderd door ons te verbinden met andere naties en sommige regeringen, waardoor populaire, religieus toegewijde regionale krachten zijn ontstaan.”

Volgens Rashid had Maj. Gen. Qassem Soleimani, commandant van de Quds Force van de Islamitische Revolutionaire Garde, drie maanden voordat hij in Irak door de Verenigde Staten werd gedood, een vergadering bijgewoond van het Khatam al-Alanbiya HQ met de commandanten van de strijdkrachten.

Tijdens die bijeenkomst, zei Rashid, had Soleimani tegen de commandanten gezegd: “Mijn beste [kameraden], met de steun van het IRGC-commando, het legercommando, het algemeen commando van de strijdkrachten en van het ministerie van Defensie, heb ik voor jullie zes legers buiten het Iraanse grondgebied bijeengebracht, en ik heb een corridor gecreëerd, 1.500 kilometer [932 mijl] lang en 1.000 kilometer [621 mijl] breed, helemaal tot aan de oevers van de Middellandse Zee.”

In deze corridor, zei Rashid, “zijn er zes religieus devote en populaire divisies. Elke vijand die besluit te vechten tegen de Islamitische Revolutie, en tegen het heilige regime van de Islamitische Republiek Iran, zal door deze zes legers moeten gaan. Het zal niet mogelijk zijn om dat te doen.”

Een van deze legers bevindt zich in Libanon, zei Rashid, en heet Hezbollah.

“Een ander leger is in Palestina, en heet Hamas en de Islamitische Jihad. Eén leger bevindt zich in Syrië. Een ander leger is in Irak, en heet de PMU [Popular Mobilization Units], en een ander leger is in Jemen, en heet Ansar Allah [de Houthi’s],” voegde hij eraan toe.

De woede van de Verenigde Staten en “het Zionistische regime” ten opzichte van Iran komt voort uit hun besef dat de Islamitische Republiek niet alleen een “krachtige” conventionele gewapende macht bezit, die bereid is het land van binnenuit te verdedigen, maar ook deze “regionale macht” buiten het Iraanse grondgebied.

 

********************************
ENGLISH

Tehran has created six armies in a corridor stretching to the shores of the Mediterranean, deterring Israel and the U.S., says the head of Iran’s Khatam al-Anbiyah Central Headquarters.

Source: JNS

The head of Iran’s Khatam al-Anbiyah Central Headquarters said in a recent interview that Iran had created six armies outside the country’s borders, in a “corridor” stretching from Iran all the way to the Mediterranean Sea.

Speaking at a ceremony commemorating the Iran-Iraq war that aired on Iran’s IRINN television on Sept. 25, Maj. Gen. Gholam Ali Rashid said that these armies, among them Hamas and Hezbollah, deterred the enemies of the Islamic Republic, in particular the United States and Israel.

Rashid, who previously served as the deputy chief of the Iranian armed forces’ General Staff, said that while in the 1980s Iran had lacked defense alliances with other countries, “We have changed this now by connecting with other nations and some governments, thus creating popular, religiously devout regional forces.”

According to Rashid, three months before being killed in Iraq by the United States, Maj. Gen. Qassem Soleimani, commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ Quds Force, had attended a meeting of the Khatam al-Alanbiya HQ with the commanders of the armed forces.

At that meeting, said Rashid, Soleimani had told the commanders: “My dear [comrades], with the backing of the IRGC command, the army command, the general command of the armed forces and of the Defense Ministry, I have assembled for you six armies outside of Iran’s territory, and I have created a corridor, 1,500 kilometers [932 miles] long and 1,000 kilometers [621 miles] wide, all the way to the shores of the Mediterranean Sea.”

In this corridor, said Rashid, “there are six religiously devout and popular divisions. Any enemy that decides to fight against the Islamic Revolution, and against the sacred regime of the Islamic Republic of Iran, will have to go through these six armies. It won’t be able to do so.”

One of these armies is in Lebanon, said Rashid, and is called Hezbollah.

“Another army is in Palestine, and it is called Hamas and the Islamic Jihad. One army is in Syria. Another army is in Iraq, and is called the PMU [Popular Mobilization Units], and another army is in Yemen, and is called Ansar Allah [the Houthis],” he added.

The anger of the United States and “the Zionist regime” with regard to Iran stemmed from their realization that the Islamic Republic possesses not only a “powerful” conventional armed force, prepared to defend the country from within, but also this “regional force” outside Iranian territory.