NEDERLANDS + ENGLISH
BREDE MUUR:
De Brede Muur (Hebreeuws: החומה הרחבה HaChoma HaRechava) is een oude verdedigingsmuur in de Oude Stad van Jeruzalem in de Joodse wijk. De muur werd in de jaren 1970 opgegraven door de Israëlische archeoloog Nahman Avigad en dateert uit de regeerperiode van koning Hizkia (eind achtste eeuw v.Chr.). De Brede Muur is een massieve verdedigingsstructuur, zeven meter dik. De ononderbroken lengte van de muur die door Avigad’s opgraving werd blootgelegd, is 65 meter (71,1 yd) lang en is op sommige plaatsen bewaard gebleven tot een hoogte van 3,3 meter (3,6 yd).

HIZKIATUNNEL:
De Siloamtunnel (נִקְבַּת השילוח, Nikbat HaShiloah), ook wel de Hizkiatunnel genoemd, is een tunnel die in de oudheid onder Jeruzalem was gegraven. Mogelijk is de tunnel door de Judeese koning Hizkia gegraven omstreeks het einde van de 8e en het begin van de 7e eeuw v.Chr. Volgens het verslag in de Bijbel doorzag koning Hizkia de plannen van de Assyriërs om Jeruzalem te belegeren en blokkeerde hij daarom de “bovenste bron van de wateren van Gihon”, waarop hij het water via de betreffende tunnel naar de Vijver van Siloam geleidde, in het westen van de stad. Op deze manier waren de inwoners van Jeruzalem verzekerd van water, terwijl het Assyrische leger, onder leiding van koning Sanherib, het zonder moest stellen. Een inscriptie in de tunnel, de Siloaminscriptie genoemd, verhaalt hoe twee werkploegen de tunnel aan weerskanten uitgroeven om elkaar vervolgens in het midden te treffen. Helaas is een groot deel van de inscriptie onleesbaar en bevatte het meer details over de aanleg van de tunnel. De tunnel zelf laat zien dat er enkele fouten werden gemaakt bij het bepalen van de richting. Mogelijk groeven de bouwploegen op aanwijzing van twee bovengrondse teams die door middel van klopgeluiden de richting aangaven. De tunnel is 533 meter lang en heeft een hoogteverschil van 30 centimeter. Archeologen vonden de Siloam-inscriptie in de tunnel op ongeveer zes meter van de vijver van Siloam. De inscriptie wordt gewoonlijk gedateerd rond 700 v. Chr., wat inderdaad ongeveer de tijd van de regering van koning Hizkia was. Onderzoek door Frunkin, Shimron, en Rosenbaum naar de C14 datering van plantenresten in het pleisterwerk op de tunnelwand bevestigt deze datering in grote lijnen. Reich en Shukron stellen echter dat de tunnel enkele tientallen jaren ouder is en dus iets vóór de tijd van Hizkia moet zijn aangelegd.

**********************************
ENGLISH:
BROADWAL:;
The Broad Wall (Hebrew: החומה הרחבה HaChoma HaRechava) is an ancient defensive wall in the Old City of Jerusalem’s Jewish Quarter. The wall was unearthed in the 1970s by Israeli archaeologist Nahman Avigad and dated to the reign of King Hezekiah (late eighth century BCE). The Broad Wall is a massive defensive structure, seven meters thick. The unbroken length of wall uncovered by Avigad’s dig runs 65 metres (71.1 yd) long and is preserved in places to a height of 3.3 metres (3.6 yd).

SILOAMTUNNEL:
The Siloam Tunnel (נִקְבַּת השילוח, Nikbat HaShiloah), also called the Hizkia Tunnel, is a tunnel that was dug under Jerusalem in ancient times. It is possible that the tunnel was dug by the Judean king Hezekiah around the end of the 8th and the beginning of the 7th century BCE. History. According to the account in the Bible, King Hezekiah saw through the plans of the Assyrians to besiege Jerusalem and therefore blocked the “upper source of the waters of Gihon”, upon which he directed the water through the tunnel in question to the Pond of Siloam, in the west of the city.[1] In this way, the inhabitants of Jerusalem were assured of water, while the Assyrian army, led by King Sanherib, had to do without. An inscription in the tunnel, called the Siloamin inscription, recounts how two work crews dug out the tunnel on either side only to meet in the middle. Unfortunately, much of the inscription is illegible and contained more details about the construction of the tunnel. The tunnel itself shows that some mistakes were made in determining the direction, possibly the construction crews dug at the direction of two overhead teams who indicated the direction by means of knocking sounds. The tunnel is 533 meters long and has an elevation change of 30 centimeters. Archaeologists found the Siloam inscription in the tunnel about six meters from the Pond of Siloam. The inscription is usually dated to around 700 B.C., which was indeed about the time of King Hezekiah’s reign. Research by Frunkin, Shimron, and Rosenbaum on the C14 dating of plant remains in the plaster on the tunnel wall broadly confirms this dating. However, Reich and Shukron argue that the tunnel is several decades older and thus must have been constructed slightly before the time of Hezekiah.