Uitzicht op de Joodse buitenpost van Mitzpe Kramim, 5 juni 2012.
View of the Jewish outpost of Mitzpe Kramim, June 5, 2012.
(Noam Moskowitz/Flash90)

Nederlands + English

Gerechtshof oordeelt dat land in ‘goed vertrouwen’ was toegewezen aan kolonisten, die niet wisten dat het toebehoorde aan bewoners van nabijgelegen dorp; juridische procedure kan worden toegepast op duizenden andere huizen

Door – Times of Israel

Het Hooggerechtshof van Justitie oordeelde woensdag dat de buitenpost van de nederzetting Mitzpe Kramim, gebouwd op particulier Palestijns grondgebied, en komt terug op de beslissing van twee jaar geleden om de kolonisten die op de heuveltop wonen te ontruimen.

Het hof zei dat de wilde buitenpost niet ontruimd hoefde te worden omdat het land door de regering in goed vertrouwen aan de kolonisten was toegewezen.

Het besluit bepaalt dat compensatie moet worden aangeboden aan de geregistreerde landeigenaren of aan degenen die kunnen bewijzen dat zij eigenaar zijn van het land.

De precedentwerking van de uitspraak, die een beslissing van het Hooggerechtshof uit 2020 van een kleinere groep rechters tenietdoet, zou in theorie de weg kunnen vrijmaken voor de legalisatie van nog eens duizenden huizen die juridisch worden aangevochten vanwege Palestijnse aanspraken op het land.


Shiri Gur Aryeh, een van de oprichters van de nederzetting, beschreef de feestelijkheden bij het horen van
het nieuws woensdagochtend: “Een van de bewoners rende spontaan om vlees te kopen,
er was een barbecue en muziek in de straten, en een gevoel van grote pret en vreugde.”
(Gur Aryeh – Photo: Ohad Zwigenberg)

Rechtse politici en organisaties verwelkomden de uitspraak, waaronder oppositieleider en Likud-leider MK Benjamin Netanyahu, hoewel sommigen betoogden dat de uitspraak niet ver genoeg ging in het legaliseren van nederzettingen die gebouwd zijn op particulier Palestijns eigendom.

Netanyahu prees de uitspraak en feliciteerde daarmee de kolonisten van Mitzpe Kramim. Hij voegde eraan toe dat hij de nederzetting formeel zou legaliseren en zou werken aan de legalisering en het succes van “voorposten en nederzettingen in het hele land” als hij na de komende verkiezingen een nieuwe rechtse regering zou kunnen vormen.


Oppositieleider Benjamin Netanyahu gezien tijdens een inwijdingsceremonie van een nieuwe wijk in Beit El,
op de Westelijke Jordaanoever,
12 juli 2022. (Sraya Diamant/Flash90)

‘Peace Now’ veroordeelde de uitspraak, verklarend dat het “de weinige bescherming overbleef voor Palestijnse eigendommen” op de Westelijke Jordaanoever en zei dat het de legalisatie met terugwerkende kracht van “kolonisten landbeslag” mogelijk zou maken.

In zijn 2020-uitspraak over Mitzpe Kramim oordeelde het Hooggerechtshof dat een rechtsmiddel, dat werd gesteund door de toenmalige procureur-generaal Avichai Mandelblit, bekend als “marktregulering”, in theorie kan worden gebruikt om huizen in nederzettingen en buitenposten te beschermen tegen afbraak.

Het principe van “marktregulering” houdt in dat huizen in nederzettingen die op Palestijns grondgebied zijn gebouwd met terugwerkende kracht kunnen worden gelegaliseerd, mits zij “te goeder trouw” zijn gebouwd.

Maar het twee tegen één besluit legde de lat voor “goede trouw” behoorlijk hoog en oordeelde dat Mitzpe Kramim niet aan die lat voldeed en daarom moet worden afgebroken.

In beroep bij een uitgebreid panel van zeven rechters van het Hooggerechtshof voerden wettelijke vertegenwoordigers van Mitzpe Kramim aan dat zij het land in 1999 wel degelijk te goeder trouw hadden gekregen van de Settlement Division van de World Zionist Organization, een quasi-gouvernementele groep die Israëlisch land op de West Bank beheert.

In die tijd trof de regering van voormalig premier Ehud Barak een regeling met de Yesha Settlement Council voor de ontruiming en afbraak van enkele illegale voorposten van nederzettingen, waaronder de oorspronkelijke locatie van Mitzpe Kramim.Ehud Barak, hoofd van de Israëlische Democratische Partij gezien tijdens een bezoek in Ariel,

op de Westelijke Jordaanoever, 16 juli 2019. (Roy Alima/Flash90)

De regering, via de Beheerder van Regeringseigendommen in de Gebieden van het Ministerie van Defensie, wees een nieuw stuk grond toe voor de buitenpost ten noordoosten van Ramallah, niet wetende dat er een claim lag op de grond door het nabijgelegen Palestijnse dorp Deir Jarir.

In 2011 diende een groep Palestijnen uit Deir Jarir, die het eigendomsrecht opeisten van het land waarop de buitenpost is gevestigd, een verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof om de gemeenschap van ongeveer 40 gezinnen te laten verwijderen.

Bewoners van Mitzpe Kramim dienden vervolgens hun eigen verzoekschrift in bij de districtsrechtbank van Jeruzalem, met als argument dat het ministerie van Defensie verantwoordelijk was geweest voor de vestiging van hen op die specifieke heuveltop in het midden van de Westelijke Jordaanoever, nadat hun oorspronkelijke locatie illegaal was geacht.

In augustus 2018 aanvaardde de districtsrechtbank de petitie, maar deed geen uitspraak over de eigendomskwestie. Twee jaar later oordeelde de rechtbank in het nadeel van Mitzpe Kramim, maar drie maanden later stemde de rechtbank ermee in de zaak opnieuw te behandelen met een uitgebreide rechtbank.

In een beslissing van vier tegen drie heeft het Hooggerechtshof woensdag Mitzpe Kramim in het gelijk gesteld en de toepassing van het principe van “marktregulering” toegestaan.

Rechter Noam Sohlberg schreef in zijn advies, ten gunste van de toepassing van de “marktregulering” op de buitenpost, dat hij niet geloofde dat “de interpretatienorm die wij moeten aannemen, streng en strak moet zijn”.

Hij voegde eraan toe dat “beide partijen bij deze overeenkomsten in een eerlijke en ware overtuiging – en wat het belangrijkste is, te goeder trouw – geloofden dat dit gebied deel uitmaakt van het gebied dat door militaire inbeslagneming in bezit is genomen,” dat door de WZO voor de nederzetting was toegewezen.

In dat geval moet het beginsel van marktregulering worden toegepast, schreef Sohlberg.


Zicht op de Joodse van de buitenpost Mitzpe Kramim in de Westelijke Jordaanoever

(Gideon Mermelstein)

Omdat de uitspraak de lat van ” te goeder trouw” verlaagt, denken, zowel nederzettingenorganisaties als groepen die tegen de nederzettingen zijn, nu dat het marktreguleringsprincipe in de toekomst breder kan worden toegepast op soortgelijke gevallen op de Westelijke Jordaanoever.

De overkoepelende organisatie Yesha Council, die de lokale autoriteiten in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever vertegenwoordigt, verwelkomde de uitspraak en zei dat de beslissing van het hof bevestigde wat zij al sinds 2011 bepleitte en uitte scherpe kritiek op wat zij noemde “jaren van juridische marteling, jaren van linkse organisaties die de middelen van de staat verspillen”.

MK Simcha Rothman van de extreem-rechtse Religieus Zionisme partij bekritiseerde de uitspraak echter, en zei dat hoewel het een oplossing bood voor Mitzpe Kramim het “duizenden huizen in Judea en Samaria [de West Bank] zonder oplossing” liet.

Hij voegde eraan toe dat “alleen een grondige ingreep in het rechtssysteem” deze situatie zou kunnen veranderen.

‘Peace Now’ veroordeelde het besluit voor het wegnemen van juridische bescherming van Palestijnen met geldige claims op eigendomsrechten.

“Het besluit maakt legalisatie met terugwerkende kracht mogelijk van vele gevallen waarin kolonisten de controle over particulier Palestijns land in beslag namen. Het is betreurenswaardig dat de criminaliteit en de dieverij vandaag een ruggensteuntje hebben gekregen van niemand minder dan het Hoge Gerechtshof,” aldus de organisatie ‘Peace Now’

 

 

ENGLISH

Court finds land was allocated in ‘good faith’ to settlers, who did not know that it belonged to residents of nearby village; legal tactic could be applied to thousands more homes

By – Times of Israel

The High Court of Justice ruled Wednesday that the Mitzpe Kramim settlement outpost built on private Palestinian land can remain in place, backtracking two years after ordering the state to remove settlers living on the hilltop.

The court said that the wildcat outpost did not need to be evacuated because the land was allocated by the government to the settlers in good faith.

The decision stipulates that compensation be provided to the registered land owners or those who can prove their ownership of the land.

The precedent-setting ruling, which overturns a High Court decision from 2020 made with a smaller panel of justices, could theoretically pave the way for the legalization of thousands more homes facing legal challenges due to Palestinian claims on the land.


Shiri Gur Aryeh, een van de oprichters van de nederzetting, beschreef de feestelijkheden bij het horen
van het nieuws woensdagochtend: “Een van de bewoners rende spontaan om vlees te kopen,
er was een barbecue en muziek in de straten, en een gevoel van grote pret en vreugde.

(Gur Aryeh – Photo: Ohad Zwigenberg)

Right-wing politicians and organizations welcomed the ruling, including opposition leader and Likud leader MK Benjamin Netanyahu, although some argued that the ruling did not go far enough in legalizing settlements built on private Palestinian property.

Netanyahu warmly praised the ruling and the settlers of Mitzpe Kramim, adding that he would formally legalize the settlement and work towards the legalization and success of “settlement outposts and settlements all over the country” if he is able to establish a new right-wing government after the coming elections.


Head of opposition Benjamin Netanyahu seen during an inauguration ceremony of

a new neighborhood in Beit El, in the West Bank, July 12, 2022. (Sraya Diamant/Flash90)

‘Peace Now’ decried the ruling, saying it “tramples on the little protection that remained for Palestinian property” in the West Bank and said it would allow for the retroactive legalization of “settler land seizures.”

In its 2020 ruling on Mitzpe Kramim, the High Court ruled that a legal tool endorsed by then-attorney general Avichai Mandelblit known as “market regulation” could in theory be used to protect settlement and outpost homes from being demolished.

The “market regulation” principle grants retroactive legalization to settlement homes built on Palestinian land so long as they were constructed in “good faith.”

But the two-to-one decision established a relatively high bar for “good faith” and ruled that Mitzpe Kramim did not reach that bar, and should therefore be demolished.

In an appeal to an expanded seven-justice panel of the High Court, legal representatives for Mitzpe Kramim argued that they had indeed received the land in 1999 in good faith from the Settlement Division of the World Zionist Organization, a quasi-governmental group that administers Israeli land in the West Bank.

At the time, the government of former prime minister Ehud Barak came to an arrangement with the Yesha Settlement Council for the evacuation and demolition of some illegal settlement outposts, including the original site of Mitzpe Kramim.


Ehud Barak, Head of the Israel Democratic Party seen during a visit in Ariel, in the West Bank,

July 16, 2019. (Roy Alima/Flash90)

The government, through the Defense Ministry’s Custodian of Government Property in the Territories, allocated a new plot of land for the outpost northeast of Ramallah, apparently unaware that there was a claim to the land by the nearby Palestinian village of Deir Jarir.

In 2011, a group of Palestinians from Deir Jarir, claiming ownership over the land on which the outpost sits, submitted a petition to the High Court of Justice to have the community of some 40 families removed.

Mitzpe Kramim residents then issued their own petition to the Jerusalem District Court, claiming the Defense Ministry had been responsible for settling them on that particular central West Bank hilltop after their original site had been deemed illegal.

In August 2018, the district court accepted the petition but did not rule on the issue of property ownership. Two years later, the court ruled against Mitzpe Kramim, but three months later agreed to re-hear the case with an expanded bench.

In a four-to-three decision, the High Court on Wednesday ruled in favor of Mitzpe Kramim and allowed the “market regulation” principle to be applied.

Justice Noam Sohlberg wrote in his opinion in favor of applying the “market regulation” to the outpost that he did not believe “the interpretative standard that we must adopt, is required to be narrow and tight.”

He added that “both parties to these agreements believed in an honest and true belief — and most importantly, in good faith — that this area is part of the area seized by military seizure,” which was allocated for the settlement by the WZO.

This being the case, the principle of market regulation should be applied, wrote Sohlberg.


View of the Jewish of the outpost Mitzpe Kramim in the West Bank
(Gideon Mermelstein)

Since the ruling lowers the bar of “good faith” both settlement organizations and groups opposed to the settlements now believe that the market regulation principle could be more broadly applied in the future to similar cases in the West Bank.

The Yesha Council umbrella organization, representing local authorities in the West Bank settlements, welcomed the ruling saying the court’s decision upheld what it had argued since 2011 and strongly criticized what it said was “years of judicial torture, years of left-wing organizations wasting the state’s resources.”

MK Simcha Rothman of the far-right Religious Zionism party slammed the ruling, however, saying that although it provided a solution for Mitzpe Kramim it left “thousands of homes across Judea and Samaria [the West Bank] without a solution.”

He added that “only root treatment of the justice system” could change this situation.

Peace Now condemned the decision for removing legal protections from Palestinians with valid property rights claims.

“The decision will enable retrospective legalization of many cases in which settlers seized control of private Palestinian lands. It’s unfortunate that the criminality and thievery received a tailwind today from none other than the High Court of Justice,” the organization said.