Minister van Defensie Benny Gantz (l) en premier Yair Lapid (2-l) bekijken de situatie aan de grens met Libanon, 19 juli 2022
.
Defense Minister Benny Gantz (l) and PM Yair Lapid (2-l) review the situation at the Lebanon border, July 19, 2022. (Youtube/Screenshot)

Nederlands + English

Dit is de eerste keer dat een Israëlische regering grondgebied weggeeft zonder de steun van de Knesset, en de eerste keer dat een minderheidsregering dit doet,” zegt een juridisch deskundige, die eraan toevoegt dat “dit de eis van Hezbollah is om een oorlog te voorkomen.”

Door World Israel News

In een aankondiging dinsdagochtend zei premier Yair dat Israël en Libanon een “historische” overeenkomst hebben gesloten die “miljarden zal injecteren in de Israëlische economie” en een langdurig maritiem grensgeschil zal oplossen.

Hij zei dat het definitieve ontwerp van de door de VS bemiddelde overeenkomst aan de Israëlische eisen voldoet.

Minister van Defensie Benny Gantz verklaarde dinsdagmiddag: “We hebben geen enkel compromis gesloten en zullen geen enkel compromis sluiten over de millimeter die cruciaal is voor onze veiligheid. Het akkoord vordert ondanks dreigementen van Hezbollah, die heeft geprobeerd het proces te vernietigen.”

Toen Lapid vorige week de oorspronkelijke overeenkomst aankondigde, maakten onder meer oppositieleider Benjamin Netanyahu en Texaans senator Ted Cruz bezwaar, omdat de premier zou toegeven aan de eisen van de in Libanon gevestigde en door Iran gefinancierde terreurorganisatie Hezbollah.

Eugene Kontorovich, expert in internationaal zeerecht en directeur internationaal recht bij het in Jeruzalem gevestigde Kohelet Policy Forum, dat bij het Israëlische Hooggerechtshof een verzoekschrift indiende tegen de oorspronkelijke overeenkomst, merkte op dat “dit de eerste keer is dat Israël grondgebied afstaat waarover het soevereiniteit heeft verklaard – in tegenstelling tot de Sinaï, Gaza, enz. Dit is de eerste keer dat een Israëlische regering grondgebied weggeeft zonder de steun van de Knesset, en de eerste keer dat een minderheidsregering dit doet.”

Verder zei hij: “Het overdragen van enig nationaal grondgebied vereist goedkeuring van de Knesset in de Israëlische wet, evenals volgens de grondwetten van landen van de VS tot Egypte. De reden waarom de regering beweert dat zij dit nu moet doen, vóór verkiezingen of een stemming in de Knesset, is dat dit de eis van Hezbollah is om oorlog te voorkomen. Dit betekent dat Hezbollah nu de democratie van Israël terzijde schuift.”

“Dit is geen historische overeenkomst, dit is een historische overgave,” rekende oppositieleider Benjamin Netanyahu voor.

Ondanks de aankondiging van Lapid is het onduidelijk of de overeenkomst vóór de deadline van 20 oktober zal worden ondertekend, vanwege een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof dat de demissionaire regering van Lapid moet reageren op een verzoekschrift om een stemming in de Knesset over de overeenkomst, omdat een interim-regering deze niet kan goedkeuren tijdens een verkiezingsperiode.

Biden dringt aan op overeenkomst met “vijandige staat

In een opiniestuk van JNS, waarin al voor de aankondiging van dinsdag tegen de overeenkomst werd gepleit, schreef Caroline Glick:

“Het is bijna onmogelijk om het gevaar van Israëls huidige moment te bevatten. Een maand voor de verkiezingen voor de Knesset gaat de demissionaire regering onder leiding van premier Yair Lapid en minister van Defensie Benny Gantz op volle kracht vooruit met een maritieme overeenkomst met een vijandelijke staat die Israël voor eeuwig verplicht.”

Over de rol van de regering Biden zei Glick dat tijdens het bezoek van de Amerikaanse president aan Israël in juli, “slechts enkele dagen na de drone-aanvallen van Hezbollah op Karish, Biden de Amerikaanse druk op Israël opvoerde om een overeenkomst met Libanon te sluiten en zo de door Hezbollah gecontroleerde Libanese regering in staat te stellen miljarden dollars aan gasinkomsten uit het Qana-veld binnen te halen. De druk van de VS is sindsdien alleen maar toegenomen.”

Volgens Glick: “In plaats van op te staan tegen de regering en zich te verzetten tegen een deal die Hezbollah zowel economisch als strategisch sterker maakt ten koste van Israël, gaf de regering Lapid-Gantz toe.

President Biden feliciteerde Lapid dinsdagavond in een telefoongesprek en zei tegen de Israëlische premier: “U schrijft geschiedenis.” Lapid bedankte op zijn beurt Biden voor zijn bemiddeling bij het akkoord.

 

ENGLISH

This is the first time an Israeli government gives away territory without the support of the Knesset, and the first time a minority government does so,” says legal expert, adding that “this is Hezbollah’s demand to prevent war.”

By World Israel News Staff

In an announcement Tuesday morning, Prime Minister Yair said Israel and Lebanon had settled a “historic” deal that will “inject billions into Israel’s economy” and resolve a long-running maritime border dispute.

He said that the final draft of the U.S.-brokered agreement met Israeli demands.

Defense Minister Benny Gantz issued a statement Tuesday afternoon, saying, “We have not compromised and will not compromise on a single ‘millimeter’ that is critical to our security. The agreement is progressing despite threats by Hezbollah, which attempted to destroy the process.”

When Lapid announced the original agreement last week, Opposition leader Benjamin Netanyahu and Texas Senator Ted Cruz, among others, objected, saying the prime minister was caving to the demands of the Lebanon-based, Iran-funded Hezbollah terror organization.

Commenting on the revised agreement, Eugene Kontorovich, an expert on International Maritime Law and director of International Law at the Jerusalem-based Kohelet Policy Forum, which petitioned the Israeli Supreme Court against the original deal, noted that “this is the first time Israel has ceded territory over which it has declared sovereignty — unlike Sinai, Gaza, etc. This is the first time an Israeli government gives away territory without the support of the Knesset, and the first time a minority government does so.”

Furthermore, he said, “Transferring any national territory requires Knesset approval in Israeli law, as well as the constitutions of countries from the U.S. to Egypt. The reason the government claims it must do this now, before elections or a Knesset vote, is that this is Hezbollah’s demand to prevent war. This means Hezbollah now overrides Israel’s democracy.”

“This is not a historical agreement, this is a historical surrender,” Opposition leader Benjamin Netanyahu charged.

Notwithstanding Lapid’s announcement, it is unclear if the deal will be signed by the October 20 deadline because of an earlier High Court of Justice ruling that Lapid’s caretaker government must respond to a petition calling for a Knesset vote on the deal on the basis that an interim government cannot approve it during an election period.

Biden pressed for agreement with ‘enemy state’

In a JNS op-ed arguing against the deal even before Tuesday’s announcement, prominent analyst Caroline Glick wrote:

“It is almost impossible to grasp the danger of Israel’s present moment. A month before the Knesset elections, the caretaker government led by Prime Minister Yair Lapid and Defense Minister Benny Gantz is moving full speed ahead with a maritime agreement with an enemy state that it insists will obligate Israel in perpetuity.”

Noting the Biden administration’s role, Glick said that during the U.S. president’s visit to Israel in July, “just days after Hezbollah’s drone attacks on Karish, Biden upped U.S. pressure on Israel to conclude a deal with Lebanon and so enable the Hezbollah-controlled Lebanese government to begin raking in billions of dollars in gas revenues from the Qana field. U.S. pressure only increased since then.”

According to Glick, “Rather than stand up to the administration and oppose a deal that empowers Hezbollah both economically and strategically at Israel’s expense, the Lapid-Gantz government caved.

President Biden congratulated Lapid in a telephone conversation Tuesday evening, telling the Israeli premier, “You are making history.” Lapid, in turn, expressed gratitude to Biden for mediating the agreement.