Hitlers toespraak in Oostenrijkse trein shockeert passagiers Adolf Hitler
Hitler speech broadcast on Austrian train shocks passengersAdolf Hitler
(Everett Historical/Shutterstock)

Nederlands + English

Een overlevende van een concentratiekamp huilde toen een geluidsopname werd afgespeeld, inclusief kreten van “Sieg Heil!”.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Een geluidsopname van een Hitler toespraak die zondag in een Oostenrijkse trein werd uitgezonden via de intercom, schokte en beangstigde de passagiers.

De opname van ongeveer 30 seconden waarin de Duitse leider tekeer gaat en mensen verschillende keren de Hitlergroet “Sieg Heil!” roepen, begon af te spelen kort voordat de trein Wenen bereikte.

David Stoegmueller, een parlementslid van de Groene Partij die in een van de coupés zat, vertelde de BBC dat dezelfde opname twee keer werd afgespeeld en dat het treinpersoneel de opname niet kon stoppen of mededelingen kon doen terwijl deze werd afgespeeld.

Hij voegde eraan toe dat een medepassagier hem e-mailde dat een overlevende van een concentratiekamp huilde toen zij de stemmen luidkeels door de trein hoorde klinken.

Rabbijn Schlomo Hofmeister, de opperrabbijn van Wenen, zat ook in de trein. Hij vertelde CNN op maandag dat er aanvankelijk “vreemde muziek was, flarden van gesprekken en gelach die plotseling overgingen in een Hitlertoespraak die steeds luider werd afgespeeld.” Eerst dacht hij dat het een vergissing was, toen een vreselijke grap, maar toen “voelde hij zich misselijk” omdat de gedachte bij hem opkwam dat de trein gekaapt was, zei hij.

Sommige mensen raakten in paniek terwijl anderen lachten, voegde hij eraan toe.

Wat vooral “verontrustend” was, schreef hij op Twitter na het incident, was dat de verantwoordelijken in de trein “geen enkele uitleg of geruststelling gaven” en gewoon “negeerden” wat er was gebeurd.

Een derde passagier, journaliste Colette Schmidt, sloot zich aan bij de woede en schrik van de rabbijn en vertelde CNN dat “geen conducteur, niemand kwam, er was niemand te zien. We waren alleen met deze waanzin. ‘Wie bestuurt deze trein nu?’ vroeg ik mezelf op …. Het was heel erg eng.

“Nog afgezien van het feit dat ik en andere Oostenrijkers volledig geschokt waren: wat denkt een gast uit het buitenland ervan als in onze treinen Hitler toespraken over de intercom luidsprekers worden afgespeeld? Het zou van ‘de techniek’ komen. Wat?!” Schmidt tweette.

“We distantiëren ons duidelijk van de inhoud”, zei de exploitant van de trein, de Oostenrijkse Federale Spoorwegen (ÖBB), in een verklaring die naar de BBC werd gestuurd. “We kunnen momenteel aannemen dat de afgespeeld geluidsbanden door personen direct in de trein via intercoms zijn afgespeeld. We hebben de zaak bij de politie gemeld.”

De autoriteiten arresteerden later twee mensen, geïdentificeerd via de bewakingscamera’s van de trein, omdat ze blijkbaar de intercom hadden opengemaakt met een dubbele sleutel om de opname af te spelen.

“Het is absoluut duidelijk dat elk misbruik moet worden bestraft, vooral het illegale gebruik van nazisymbolen is absoluut onaanvaardbaar,” vertelde een woordvoerder van de ÖBB aan CNN.

De National Socialism Prohibition Act van 1947 legt gevangenisstraffen op aan degenen die het nazisme proberen te doen herleven of te verheerlijken. Afhankelijk van de misdaad kan iemand tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

******************************

ENGLISH

A concentration camp survivor cried as the looped clip played, including shouts of “Sieg Heil!”

By Batya Jerenberg, World Israel News

A looped clip of a Hitler speech broadcast on an Austrian train shocked and frightened passengers Sunday.

The recording of some 30 seconds of the German leader ranting and people shouting the Nazi salute “Sieg Heil!” several times started playing shortly before the train reached Vienna.

David Stoegmueller, a Green Party MP who was in one of the compartments, told the BBC that the same recording was played twice, with train operators unable to stop it or make announcements while it played.

He added that a fellow passenger emailed him that a concentration camp survivor cried when she heard the voices play loudly throughout the train.

Rabbi Schlomo Hofmeister, the chief rabbi of Vienna, was also on the train. He told CNN on Monday that initially there was “strange music, snippets of conversation and laughter which suddenly turned into a Hitler speech played louder and louder.” At first he thought it was an error, then a terrible joke, but then he “felt queasy” because the thought occurred to him that the train had been hijacked, he said.

Some people panicked while others laughed, he added.

What was mostly “disturbing,” he wrote on Twitter following the incident, was that those in charge on the train “didn’t provide any explanation or reassurance,” simply “ignoring” what had happened.

A third passenger, journalist Colette Schmidt, echoed the rabbi’s anger and fright, telling CNN that “no conductor, no one came, there was no one to see. We were alone with this madness. ‘Who is driving this train now?’ I asked myself…. It was very, very scary.”

“Quite apart from the fact that I and other Austrians were completely shocked: what does a guest from abroad think when Hitler speeches are played over loudspeakers in our trains? Supposedly it came from ‘the technology.’ What?!” Schmidt tweeted.

“We clearly distance ourselves from the content,” the train’s operator, Austrian Federal Railways (ÖBB), said in a statement sent to the BBC. “We can currently assume that the announcements were made by people directly on the train via intercoms. We have reported the matter to the police.”

The authorities later arrested two people, identified through the train’s surveillance cameras, for apparently opening the intercom with a duplicate key to play the recording.

“It is absolutely clear that any abuse should be punished, especially the illegal use of Nazi symbols is absolutely unacceptable,” an ÖBB spokesperson told CNN.

The National Socialism Prohibition Act of 1947 mandates prison sentences for those attempting to revive or glorify Nazism. Depending on the crime, a person could serve up to 20 years in prison.