Een replica van een Holocaust-veewagen is te zien op Times Square ter ere van Yom Hashoah, 
A replica of a Holocaust cattle car is on view in Times Square in honor of Yom Hashoah,
April 18, 2023. (Julian Voloj)

Nederlands + English

Times Square is misschien het best bekend om zijn flitsende billboards, zwervende bands van knock-off Elmos en hordes gapende toeristen. Maar op dinsdag, holocaust herdenkingsdag, konden bezoekers van het “kruispunt van de wereld” ook een replica zien van het soort veewagen dat miljoenen Joden naar hun dood vervoerde in door de nazi’s gerunde concentratiekampen.

Door: New York Jewish WeekJulia Gergely

De veewagen stond geparkeerd op de kruising van 46ste en Broadway, tegenover een Forever 21 en het TKTS-ticketvenster, waar nieuwsgierige bezoekers naar binnen konden stappen en een film konden zien, geprojecteerd op de vier muren, met details over de verschrikkingen van de Holocaust.

De tentoonstelling “Cattle Car: Stepping In and Out of Darkness” werd in 2020 ontwikkeld door ShadowLight, een in Toronto gevestigde non-profitorganisatie voor Holocaust-onderwijs, en Southern NCSY, de Florida-tak van de jongerengroep van de Orthodox Union. NCSY’s “Hate Ends Now” -tour reist door het land met een missie om Holocaust-educatie te promoten en antisemitisme te bestrijden.

“Deze tentoonstelling is een van de meest innovatieve Holocaust-educatietools van het land, en vandaag hebben we het naar het kruispunt van de wereld gebracht,” zei Todd Cohn, uitvoerend directeur van Southern NCSY. “Als je de wereld bewust wilt maken van een zaak, is dit de plek om het te doen.”

Op dinsdagochtend, terwijl veel mensen langsliepen zonder op te kijken, zoals velen in New York gewoon zijn te doen, stopten verschillenden om rond te kijken, wat foto’s te maken en de QR-code te scannen om meer te weten te komen over de veewagen en de Holocaust. Anderen namen selfies en één vroeg of de tentoonstelling een viering van Pesach was, die Cohn aangreep als een gelegenheid om les te geven over het jodendom en de herinnering aan de Holocaust.

“Dit is geweldig om te zien,” zei Yael Shimoni-Degani, een Israëlische toerist die door Times Square liep tijdens een bezoek aan haar dochter die in New York City woont. Het tweetal stond te wachten om naar binnen te gaan. “Het is heel belangrijk om mensen eraan te herinneren wat er is gebeurd,” zei Shimoni-Degani.

De veewagen zal tot dinsdag 9.00 uur op Times Square worden geparkeerd, of tot Yom Hashoah, die door Israël en Joden wereldwijd wordt gemarkeerd als Holocaust Remembrance Day. Wisselende groepen van joodse middelbare scholen in de omgeving werden uitgenodigd om de hele dag door dit evenement te bezoeken. Een evenement vanaf 7.00 uur, open voor het publiek, was om overlevenden van de Holocaust, veteranen van het Amerikaanse leger die betrokken waren bij de bevrijding van de kampen, Israëlische afgezanten en lokale politici in de schijnwerpers te zetten. De menigte zal worden uitgenodigd om gebeden te zingen en kaarsjes aan te steken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust.

Een groep studenten van The Ramaz School verlaat de tentoonstelling “Cattle Car: Stepping In and Out of Darkness” op Times Square, 18 april 2023. (Julia Gergely)

Aanwezigen werden opgesloten in de veewagen – een poging om de ervaring van slachtoffers en overlevenden tastbaar te maken. De 20 minuten durende video bood een tijdlijn van de Holocaust en bevatte getuigenissen van overlevenden Hedy Bohm en Nate Leipciger. De video eindigde met het aansporen van kijkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, met vragen als: “Hoe heeft de wereld dit laten gebeuren?” en “Hoe kun je je stem verheffen?” Statistieken over toenemend antisemitisme, racisme en geweld tegen andersdenkende werden getoond.

“Onze kernmissie is de toekomst van het Joodse volk maar het gaat net zo goed het bestaande publiek van vandaag aan,” zei Cohn, wijzend op de “universele boodschap” van de tentoonstelling. Een van de doelen van “Hate Ends Now” is om “ervoor te zorgen dat haat niet ongecontroleerd blijft”, zei Cohn, vooral in een tijd van toenemend antisemitisme. De tentoonstelling heeft de hoofdstad van de staat Florida bezocht en zal volgende week naar universiteitscampussen in Boston verhuizen

Er was een grote veiligheids- en politieaanwezigheid in de buurt en een agent in de tentoonstelling.

Dini Hass, een onderwijzeres aan de Ramaz School die een groep studenten had meegenomen om de tentoonstelling te bezoeken, vertelde de New York Jewish Week dat een bezoek aan de veewagen een ongelooflijke ervaring was en een kans om als de kleindochter van vier overlevenden van de Holocaust het verhaal van haar familie te delen. “Om dit midden op Times Square te hebben, is een van de gekste dingen die ik ooit heb gezien,” zei ze bewonderend.

Schrijver Dara Horn was echter sceptisch dat tentoonstellingen als deze – vooral die in zo’n openbare ruimte als Times Square – daadwerkelijk de kracht zouden hebben om het tij van antisemitisme te keren, ondanks hun goedbedoelde intentie.

“Ik kwam tot de verontrustende conclusie dat holocaustonderwijs niet in staat is om hedendaags antisemitisme aan te pakken,” zei Horn, die onlangs door het land toerde om de balans op te maken van verschillende holocaust-onderwijsinitiatieven. “Daar zijn een heleboel redenen voor. Een daarvan is dat het is gebruikt zoals deze casestudy buiten de geschiedenis om en het wordt gebruikt voor openbare morele opvoeding. Ik kan geen enkele andere gebeurtenis in de geschiedenis bedenken dat we geïsoleerd hebben van elke vorm van context. Het is een gruweldaad geworden die we moeten universaliseren. ”

Horn merkte op dat haar opmerkingen niet specifiek waren voor de tentoonstelling “Hate Ends Now”, eerder voor de bredere inspanning van Holocaust-educatie en het bestrijden van antisemitisme onder het algemene, niet-Joodse publiek. Ze gaf ook toe dat, voor Joodse gemeenschappen, Jom Hashoah en Holocaust-onderwijstentoonstellingen belangrijk zijn omdat ze een moment bieden om te rouwen en de doden te eren.

“En toch’” zei ze: “wordt dit het enige dat mensen weten over Joden – dat ze werden vermoord in de Holocaust. Nu is het er om ons iets over de mensheid te leren,” voegde ze eraan toe. “Er is een enorm probleem omdat het grote publiek wordt onderwezen over de Holocaust en absoluut niets weet over Joden die vandaag leven, of over de levens en inhoud van de Joodse beschaving in Europa die verloren is gegaan.”

Als iemand die goed op de hoogte is van de Holocaust, zei onderwijzeres Dini Hass dat ze vaak geschokt is door hoe weinig zowel Joden als niet-Joden weten over de Holocaust. “Als zoiets zelfs maar één persoon een seconde doet stoppen om na te denken over de Holocaust en erover wil leren, dan doet het zijn werk,” zei ze.

*******************************************

ENGLISH

Times Square may be best known for its flashy billboards, roving bands of knock-off Elmos and hordes of gawking tourists. But on Tuesday, Holocaust Remembrance Day, visitors to the “crossroads of the world” could also see a replica of the kind of cattle car that transported millions of Jews to their deaths in Nazi-run concentration camps. 

By: New York Jewish WeekJulia Gergely

The cattle car was parked at the intersection of 46th and Broadway, across from a Forever 21 and the TKTS Ticket window, where curious visitors could step inside and see a film, projected on its four walls, detailing the horrors of the Holocaust.

The “Cattle Car: Stepping In and Out of Darkness” exhibit was developed in 2020 by ShadowLight, a Toronto-based Holocaust education nonprofit, and Southern NCSY, the Florida branch of the Orthodox Union youth group. NCSY’s “Hate Ends Now” tour is traveling the country with a mission to promote Holocaust education and combat antisemitism.

“This exhibit is one of the country’s most innovative Holocaust education tools, and today we’ve brought it to the crossroads of the world,” said Todd Cohn, executive director of Southern NCSY. “If you want to make the world aware of a cause, this is the place to do it.”

On Tuesday morning, while lots of people walked by without looking up, as many in New York are wont to do, several stopped in their tracks to take a look around, snap some pictures and scan the QR code to learn more about the cattle car and the Holocaust. Others took selfies and one asked if the exhibit was a celebration of Passover, which Cohn took as an opportunity to teach about Judaism and the memory of the Holocaust.

“This is amazing to see,” said Yael Shimoni-Degani, an Israeli tourist who was walking through Times Square while visiting her daughter who lives in New York City. The pair was waiting to go inside. “It’s very important to remind people what happened,” Shimoni-Degani said.

The cattle car will be parked in Times Square until 9:00 p.m. on Tuesday, or Yom Hashoah, which is marked as Holocaust Remembrance Day by Israel and Jews worldwide. Rotating groups from area Jewish high schools were invited to visit throughout the day. An event scheduled for 7:00 p.m., open to the public, was to feature Holocaust survivors, U.S. Army veterans who were involved in liberating the camps, Israeli emissaries and local politicians. The crowd will be invited to sing prayers and light yahrzeit candles in memory of victims of the Holocaust.

 

A group of students from The Ramaz School exits the “Cattle Car: Stepping In and Out of Darkness” exhibit in Times Square, April 18, 2023. (Julia Gergely)

Attendees are closed inside the cattle car — an effort to make tangible the experience of victims and survivors. The 20-minute video provides a timeline of the Holocaust and and includes testimonies from survivors Hedy Bohm and Nate Leipciger. The video concludes by urging viewers to take responsibility for their actions, asking questions like, “How did the world let this happen?” and “How can you raise your voice?” Statistics on rising antisemitism, racism and violence against other-thinking are displayed.

“While inspiring the Jewish future is our core mission, the general public is just as much our intended audience today,” Cohn said, noting the “universal message” of the exhibit. One of the goals of “Hate Ends Now,” which has toured the Florida state capitol and will move onto college campuses in Boston next week, is to “make sure hate doesn’t go unchecked,” Cohn said, especially in a time of rising antisemitism.

There was a large security and police presence nearby, and an officer inside the exhibit.

Dini Hass, an educator at the Ramaz School who had brought a group of students to tour the exhibit, told the New York Jewish Week that visiting the cattle car was an incredible experience and an opportunity to share her family’s story as the granddaughter of four Holocaust survivors. “To have this in the middle of Times Square is one of the craziest things I’ve ever seen,” she said, admiringly.

Writer Dara Horn, however, was skeptical that exhibits like this — especially those mounted in such a public space like Times Square — actually have the power to turn the tide of antisemitism, despite their well-meaning intentions.

“I came to the disturbing conclusion that Holocaust education is incapable of addressing contemporary antisemitism,” said Horn, who recently toured the country taking stock of different Holocaust education initiatives. “There’s a bunch of reasons for that. One is that it’s been used as this case study outside of history and it’s used for public moral education. I can’t think of any other event in history where we isolate it from any kind of context and it’s become an atrocity that we are required to universalize.”

Horn noted that her comments were not specific to the “Hate Ends Now” exhibit, rather to the broader effort of Holocaust education and combating antisemitism among the general, non-Jewish public. She also conceded that, for Jewish communities, Yom Hashoah and Holocaust education exhibits are important in that they offer a moment to mourn and honor the dead.

And yet, she said, “This becomes the one thing people know about Jews — that they were murdered in the Holocaust — and now it is there to teach us something about humanity,” she added. “There’s a huge problem where the general public is taught about the Holocaust, and knows absolutely nothing about Jews who are alive today, or about the lives and contents of Jewish civilization in Europe that was lost.”

As someone who is well-informed about the Holocaust, educator Dini Hass said that she is often shocked by how little both Jews and non-Jews know about the Holocaust. “If something like this makes even one person stop for a second to think about the Holocaust and want to learn about it, then it’s doing its job,” she said.