Mahmoud Abbas met zijn dissertatie.

De omslag laat zien hoe ‘de zionisten’ een complot zouden hebben met de nazi’s.
Mahmoud Abbas with his dissertation.
The cover shows how ’the Zionists’ would have a conspiracy with the Nazis.

Nederlands + English

Afgelopen dinsdag weigerde de Palestijnse president Mahmoud Abbas om de Palestijnse terreuraanslag op de Olympische Spelen van 1972 in München te veroordelen.

Door Likoed Nederland

Bij de aanslag werden elf Israëlische Olympische atleten door Palestijnse terroristen vermoord. Eén atleet werd daarvoor nog gecastreerd.

Zo komt vrede met Israël uiteraard niet dichterbij.Zoals Bild – het grootste dagblad van Duitsland en Europa – schrijft:

“Abbas is allesbehalve een man van vrede.
Integendeel: hij dankt zijn carrière aan de ontkenning van de Holocaust en de verheerlijking van terreur.”

Terreur
De weigering van de verontschuldigingen hoeft echter geen verwondering te wekken. 
Mahmoud Abbas was zelf degene die de financiering van die aanslag in München organiseerde.
Van zijn terroristisch verleden neemt hij geen afstand. Integendeel, de terreur wordt door de media van Mahmoud Abbas nog altijd aangemoedigd en verheerlijkt. Zo had de aanslag in München “spectaculaire aspecten van trots en glorie” gegeven aan de Palestijnen,volgens een verslaggever in 2021 op de officiële Palestijnse televisie. Ook nieuwe terreur wordt aangemoedigd, zoals te zien is op de Palestijnse televisie (zie de voorbeelden op onze website).

Antisemitisme
Zijn onzinnige bewering dat “de vijftig Holocausts door Israël op de Palestijnen” erger waren dan de eigenlijke Holocaust snijdt de Joden door de ziel. Zes miljoen van hun onschuldige familieleden zijn vanwege Jodenhaat vermoord.

Deze bagatellisering van de Holocaust en bijbehorende Jodenhaat is trouwens ook bepaald niet nieuw. Mahmoud Abbas promoveerde op een proefschrift dat de Holocaust bagatelliseerde– het zou het gevolg zijn van een zionistisch complot en het aantal slachtoffers was waanzinnig overdreven. Mahmoud Abbas heeft zich vaker antisemitisch uitgelaten. Zo noemde hij in 2018 de Holocaust “de eigen schuld van de Joden”.

De vicevoorzitter van de Duitse CDU-partij Karin Prien zegt daarom terecht in hetzelfde artikel in Bild:

“De Palestijnse Autoriteit heeft sinds 2005 geen democratische verkiezingen meer gehad. Beloningen voor de families van zelfmoordterroristen zijn aan de orde van de dag. Abbas en zijn handlangers houden zich meer bezig met de strijd tegen Israël dan met de welvaart en ontwikkeling van hun eigen volk. Het optreden van Abbas in Berlijn liet duidelijk zien dat hij geen partner van ons kan zijn.”

Dat geldt feitelijk voor iedereen en zeker voor Israël.

ENGLISH:

Last Tuesday, Palestinian President Mahmoud Abbas refused to condemn the Palestinian terror attack at the 1972 Munich Olympics.

By Likoed Netherlands

In the attack, eleven Israeli Olympic athletes were murdered by Palestinian terrorists. One athlete was castrated before that.

This, of course, does not bring peace with Israel any closer. As Bild – the largest daily newspaper in Germany and Europe – writes:

“Abbas is anything but a man of peace.
On the contrary: he owes his career to the denial of the Holocaust and the glorification of terror.”

Terror
The refusal of the apology, however, should come as no surprise. Mahmoud Abbas himself was the one who organized the financing of that attack in Munich. He does not distance himself from his terrorist past. On the contrary, terror continues to be encouraged and glorified by Mahmoud Abbas’ media. For example, the Munich attack had given “spectacular aspects of pride and glory” to Palestinians, according to a reporter in 2021 on official Palestinian television. New terror is also encouraged, as seen on Palestinian television (see examples on our website).

Anti-Semitism
His nonsensical claim that “the fifty Holocausts by Israel on the Palestinians” were worse than the actual Holocaust cuts through the Jews’ soul. Six million of their innocent relatives were murdered because of Jew-hatred.

This trivialization of the Holocaust and associated Jew-hatred is by no means new, either. Mahmoud Abbas received his PhD on a thesis that trivialized the Holocaust – it was said to be the result of a Zionist plot and the number of victims was insanely exaggerated. Mahmoud Abbas has spoken out anti-Semitically more often than not. For example, in 2018 he called the Holocaust “the Jews’ own fault.”

German CDU party vice president Karin Prien therefore rightly says in the same article in Bild:

“The Palestinian Authority has not had a democratic election since 2005. Rewards for the families of suicide bombers are the order of the day. Abbas and his cronies are more concerned with the struggle against Israel than with the prosperity and development of their own people. Abbas’ performance in Berlin clearly showed that he cannot be a partner with us.”

This is actually true for everyone and certainly true for Israel.