Holocaust Survivor Day ceremonie in Krakau (Foto: JCC Krakau)

Nederlands  + English

Holocaustoverlevenden staan “als een levend voorbeeld van veerkracht, en laten de wereld elke dag zien wat het betekent om echt te leven,” zei Gideon Taylor, voorzitter van de Claims Conference.

Door Allisrael News – Maayan Hoffman

Taylor sprak zondagavond op een ceremonie in Tel Aviv ter gelegenheid van wat bekend is geworden als “Holocaust Survivor Day”. Het evenement in Israël, waar ongeveer 1.000 overlevenden aanwezig waren, was een van de vele over de hele wereld – van de Verenigde Staten tot Australië en zelfs Polen.

Vandaag zijn er volgens de Claims Conference nog maar ongeveer 400.000 overlevenden van de Holocaust.

De Dag van de Holocaustoverlevenden werd vorig jaar door het Joods Gemeenschapscentrum (JCC) van Krakau in het leven geroepen om de bijdragen te erkennen die deze overlevenden aan de samenleving hebben geleverd en om hun nalatenschap te eren. Terwijl de Internationale Holocaust Herdenkingsdag en Yom HaShoah de nadruk leggen op het leven van diegenen die zijn omgekomen, viert de Dag van de Holocaustoverlevenden de verwezenlijkingen van diegenen die hebben overleefd.

“De overlevenden van de Holocaust hebben het ergste van het menselijk handelen doorstaan en zijn er toch in geslaagd om hun eigen menselijkheid te behouden en een zinvol, productief leven te leiden,” zegt Jonathan Ornstein, CEO van JCC Krakow. “Hun kracht en veerkracht moet een les zijn voor ons allemaal, vooral nu we worstelen met een heropleving van het antisemitisme wereldwijd. Zij verdienen onze lof en ons respect en zij verdienen zeker hun eigen dag.”

De evenementen van dit jaar werden gepland als onderdeel van een samenwerking tussen de JCC, de World Zionist Organization, Seed the Dream Foundation en de Jewish Federations of North America, samen met 60 kleinere organisatorische partners.


Holocaust Survivor Day ceremonie in Krakau (Foto: JCC Krakau)

HET LEVEN VIEREN

Roald Hoffmann is een 84-jarige overlevende.

Geboren in het zuidoosten van Polen in 1937, was hij één van de slechts 200 mensen uit zijn stad die de oorlog overleefden. Hij verloor zijn vader en drie van zijn grootouders.

“Er zijn overlevenden zoals ik over de hele wereld, waar mensen huizen hebben gevonden en levens hebben opgebouwd,” vertelde Hoffmann aan ALL ISRAEL NEWS. “We hebben gedenktekens gemaakt voor de mensen die zijn omgekomen. Natuurlijk moeten we onthouden en erkennen wat er is gebeurd, zodat we kunnen voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

“Maar we hebben onze interesse verlegd,” vervolgde hij, “naar het creëren van een beeld van het bruisende Joodse leven in onze stad voor de oorlog en het vieren van ons leven vandaag.”

Hoffmann verhuisde naar Brooklyn en ging naar de openbare lagere school, waar hij topcijfers haalde. Hij zei dat “niemand me hoefde te vertellen dat ik moest studeren ter nagedachtenis aan de mensen die werden vermoord – dit is gewoon iets wat we weten te doen als overlevenden, om de continuïteit van het Joodse leven te vieren.”


Roald Hoffmann (Foto: Eric Törnblom)

Hoffmann werd later chemicus. Hij geeft al 55 jaar les aan de Cornell Universiteit in Ithaca, New York. Hij is ook dichter.

“Ik heb in de VS de kans gekregen om mijn dromen waar te maken en iets te bereiken, en ik ben erg gelukkig,” merkte hij op. “Ik zie Holocaust Survivor Day als een positieve bevestiging van de menselijke neiging om koste wat kost te overleven.

ANTISEMITISME STIJGT TOT ONGEKENDE HOOGTE

Ronald Lauder, voorzitter van het Joods Wereldcongres, sprak tijdens zijn toespraak soortgelijke gevoelens uit en prees de overlevenden die zich richten op “leven” en “gerechtigheid” en “fatsoen”, en die Joodse gezinnen hebben gesticht en hebben geholpen bij de opbouw van de staat Israël.

“Jullie hebben gediend als rolmodellen voor ons allemaal,” zei Lauder via een video tijdens de Israëlische ceremonie.

Maar hij benadrukte ook hoe “77 jaar na het einde van jullie nachtmerrie, we overal om ons heen dezelfde manifestaties en haat zien.”

Uit een eerder dit jaar gepubliceerd rapport van de Universiteit van Tel Aviv bleek dat er in 2021 een aanzienlijke stijging was van antisemitische incidenten in bijna alle Amerikaanse staten en landen met een omvangrijke Joodse bevolking. Zo was het aantal geregistreerde anti-joodse haatmisdrijven in zowel New York als Los Angeles bijna twee keer zo hoog als het jaar ervoor.

Canada bereikte volgens het rapport een recordaantal incidenten sinds 40 jaar. En in Frankrijk en Duitsland, bijvoorbeeld, was er meer dan een stijging van 75% in antisemitische incidenten en/of fysiek geweld tegen Joden.

“Antisemitisme is iets waar we in het verleden mee te maken hebben gehad en waar we nu mee te maken hebben,” zei Holocaust-overlevende Fred Terna. “Ik vecht ertegen, voor zover ik kan.”


Holocaust Survivor Day ceremonie in Krakau (Foto: JCC Krakau)

De 99-jarige kunstenaar, die in 1945 in de buurt van Landsberg in Beieren werd bevrijd, woont in New York en maakt deel uit van een sprekersbureau via hetwelk hij zijn Holocaustgeschiedenis deelt.

Hij vertelde ALL ISRAEL NEWS dat “Amerika is veranderd” en dat wat volgens hem vroeger een “vrij ruimdenkende, liberale wereld was, steeds meer beperkt wordt.

“Hoewel ik geloof dat vroeg of laat het gezond verstand en fatsoen zullen zegevieren.”

Hij zei dat hij niet gelooft dat de ervaringen die mensen tijdens de Holocaust hebben opgedaan, werkelijk kunnen worden overgedragen. Maar hij zei dat herinneringen kunnen en moeten worden gedeeld, zodat er een band blijft bestaan en dat degenen die zijn omgekomen niet zullen worden vergeten.

“Holocaustoverlevenden leren ons elke dag lief te hebben, te volharden, ons uit te spreken tegen onrecht,” zei Eric Fingerhut, voorzitter en CEO van de Joodse Federaties van Noord-Amerika. “Het is onze plicht als Joodse gemeenschap om onze overlevenden in staat te stellen een waardig leven te leiden, en wij zijn zo bevoorrecht om elke dag bij dit heilige werk betrokken te zijn.”

 

 

****************************************************


Holocaust Survivor Day ceremony in Krakow (Photo: JCC Krakow)

ENGLISH:

Holocaust survivors stand “as a living example of resilience, showing the world every day what it means to truly live,” said Gideon Taylor, president of the Claims Conference.

By Allisrael News – Maayan Hoffman

Taylor spoke Sunday evening at a ceremony in Tel Aviv marking what has become known as “Holocaust Survivor Day.” The event in Israel, which hosted around 1,000 survivors, was one of several across the world – from the United States to Australia and even Poland.

Today, there are only around 400,000 Holocaust survivors, according to the Claims Conference.

Holocaust Survivor Day was founded by the Jewish Community Center (JCC) of Krakow last year to recognize the contributions that these survivors have made to society and to honor their legacies. If International Holocaust Remembrance Day and Yom HaShoah focus on the lives of those who perished, Holocaust Survivor Day celebrates the accomplishments of those who survived.

“Holocaust survivors endured the worst of human behavior and still managed to maintain their own humanity and to live meaningful, productive lives,” said JCC Krakow CEO Jonathan Ornstein. “Their strength and resilience must be a lesson to us all, especially as we struggle with a resurgence of antisemitism worldwide. They deserve our praise and our respect and they certainly deserve their own day.”

This year’s events were planned as part of a collaboration between the JCC, the World Zionist Organization, Seed the Dream Foundation and the Jewish Federations of North America, along with 60 smaller organizational partners.Holocaust Survivor Day ceremony in Krakow (Photo: JCC Krakow)

CELEBRATING LIFE

Roald Hoffmann is an 84-year-old survivor.

Born in southeast Poland in 1937, he was one of only 200 people from his town who survived the war. He lost his father and three of his grandparents.

“There are survivors like me all around the world where people found homes and built lives,” Hoffmann told ALL ISRAEL NEWS. “We have created memorials to the people who died. Of course, we have to remember and recognize what happened so we can prevent it from happening again.

“But we have shifted our interest,” he continued, “to creating a picture of the vibrant Jewish life in our town before the war and celebrating our lives today.”

Hoffmann moved to Brooklyn and attended public elementary school, where he achieved top marks. He said that “no one had to tell me to study for the memory of the people who were killed – this is just something we know to do as survivors, to celebrate the continuity of Jewish life.”


Roald Hoffmann (Photo: Eric Törnblom)

Hoffmann went on to become a chemist. He has taught at Cornell University in Ithaca, New York for 55 years. He is also a poet.

“I have gotten in the U.S. the opportunity to live out my dreams and achieve, and I am very happy,” he noted. “I look to Holocaust Survivor Day as a positive affirmation of the human tendency to survive at all cost.”

ANTI-SEMITISM SPIKING AT UNPRECEDENTED RATES

During his talk, Ronald Lauder, president of the World Jewish Congress, expressed similar sentiments, lauding those survivors who focus on “life” and “justice” and “decency,” and who created Jewish families and helped build the State of Israel.

“You have served as role models for all of us,” Lauder said via video during the Israeli ceremony.

But he also highlighted how “77 years after the end of your nightmare, we are seeing some of the same manifestations and hatred all around us.”

A report published earlier this year by Tel Aviv University found that in 2021 there was a significant rise in anti-Semitic incidents in nearly all U.S. states and countries with sizeable Jewish populations. For example, the number of anti-Jewish hate crimes recorded in both New York and Los Angeles were almost twice that of the previous year.

Canada hit a 40-year record high number of incidents, according to the report. And in France and Germany, for example, there was more than a 75% increase in anti-Semitic incidents and/or physical assaults against Jews.

“Anti-Semitism is something that we had to deal with in the past and we have to deal with now,” said Holocaust survivor Fred Terna. “I am fighting it to whatever extent I can.”


Holocaust Survivor Day ceremony in Krakow (Photo: JCC Krakow)

The 99-year-old artist, who was liberated near Landsberg in Bavaria in 1945, lives in New York and is part of a speakers’ bureau through which he shares his Holocaust history.

He told ALL ISRAEL NEWS that “America has changed” and that what he felt used to be a “fairly open-minded, liberal world is becoming increasingly restricted.

“Though I believe that sooner or later, common sense and decency will prevail.”

He said he does not believe that the experiences individuals had in the Holocaust can truly be transmitted. But he said that memories can and should be shared so that a connection remains and that those who perished will not be forgotten.

“Holocaust survivors teach us every day to love, to persevere, to speak out against injustice,” said President and CEO of Jewish Federations of North America Eric Fingerhut. “It is our duty as a Jewish community to empower our survivors so that they can live in dignity, and we are so privileged to be involved in this sacred work every day.”