Nederlands + English

Een van de sponsors van de Olympische Spelen in Peking en van de atleten van Team USA is een verzekeringsmaatschappij met een geschiedenis van nazi-samenwerking die bij het Congres gelobbyd heeft tegen het uitbetalen van polissen aan families van Joden die in de Holocaust omgekomen zijn.

Door Chuck Ross, Washington Free Beacon – United With Israel

Allianz of America, een dochteronderneming van de Duitse verzekeringsgigant, sponsort een langlaufer van Team USA en een curlingteam dat zal deelnemen aan de spelen in Peking. Het Duitse moederbedrijf, Allianz SE, verzekerde Auschwitz, Dachau en andere vernietigingskampen van de Nazi’s, terwijl het verzekeringspolissen verkocht aan Joden.

Allianz of America heeft sinds 2019 200.000 dollar betaald aan de firma Brownstein Hyatt Farber Schreck om te lobbyen over de kwestie van de verzekeringsuitkeringen uit het Tweede Wereldoorlog-tijdperk. De firma gebruikt haar in-house lobbyteam om zich te verzetten tegen de Holocaust Insurance Accountability Act, een wetsvoorstel dat de begunstigden van verzekeringspolissen verkocht tijdens het Holocaust-tijdperk in staat zou stellen om Europese verzekeraars aan te klagen in de federale rechtbank van de VS.

Allianz’ geschiedenis van samenwerking met het Derde Rijk trekt parallellen met de Olympische Spelen in Beijing, die de bijnaam “Genocidespelen” hebben gekregen vanwege de voortdurende wreedheden van de Chinese regering tegen Oeigoeren in West-China. Mensenrechtengroeperingen zoals het World Uyghur Congress hebben Allianz en andere sponsors opgeroepen zich terug te trekken uit de Spelen, of de Chinese autoriteiten publiekelijk te berispen voor de genocide op de Oeigoeren.

Groeperingen van overlevenden van de Holocaust zeggen dat Allianz miljarden dollars verschuldigd is aan overlevenden en de families van vermoorde Joden.

“Het is beschamend dat het Olympisch Comité van de Verenigde Staten sponsoring van Allianz accepteert, en beschamend dat de Olympische Spelen zelf deelnemen aan het verdoezelen van de ware geschiedenis van Allianz en haar huidige niet nagekomen verplichtingen,” zei David Schaecter, voorzitter van de Holocaust Survivors Foundation USA, een nationale coalitie van Holocaust overlevenden en overlevendengroepen.

Schaecter, een Holocaustslachtoffer van 105 familieleden die door de Nazi’s zijn vermoord, zegt dat Allianz is uitgegroeid tot het internationale conglomeraat dat het nu is, dankzij de $3 miljard die van Joden is gestolen.

“In plaats van de verzekeringspolissen na te komen die aan Joodse families verkocht zijn, sponsort Allianz zogenaamde liefdadigheidsevenementen en spektakels zoals de Olympische Spelen,” vertelde Schaecter aan de Washington Free Beacon.

Allianz en andere Olympische sponsors betalen naar verluidt $2 miljard aan het Internationaal Olympisch Comité om de spelen te sponsoren, die beginnen op 4 februari. Alle bedrijven staan vermeld als wereldwijde partners van Team USA. Eén sponsor, Airbnb, betaalde het Internationaal Olympisch Comité naar verluidt 500 miljoen dollar om tot 2028 als sponsor te fungeren. Coca-Cola en Intel behoren tot de Amerikaanse bedrijven die de spelen sponsoren.

Allianz Life Insurance Company of North America kondigde eerder deze maand aan dat het de gouden medaillewinnaar in het langlaufen Jessie Diggins en een gouden medaillewinnaar in het curlingteam onder leiding van John Shuster sponsort. Allianz zei dat de atleten een voorbeeld zijn van de waarden van het bedrijf: “integriteit, zorgzaamheid, uitmuntendheid en respect”.
Allianz’ nazi-verleden torpedeerde andere sponsoring

De sportsponsoring van Allianz in het verleden is stukgelopen op het naziverleden.

In 2008 trok het bedrijf zich terug uit een deal om de naamrechten te kopen voor het New York Jets en New York Giants football stadion na protesten over de banden met het Derde Rijk. Het bedrijf liet zijn sponsoring van een gouden PGA-toernooi in 2017 vallen na jaren van protest van de Holocaust Survivors Foundation USA. Allianz kwam enkele jaren geleden onder vuur te liggen nadat het bedrijf oproepen negeerde om de banden met Iran te verbreken vanwege de ontkenning van de Holocaust door het regime.

Allianz heeft zijn behandeling van verzekeringsclaims uit het Holocaust-tijdperk verdedigd. De maatschappij heeft de oprichting van de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims aangeprezen en zegt meer dan 300 miljoen dollar te hebben betaald om 48.000 claims te regelen.

Groeperingen van overlevenden zeggen dat de betalingen van de commissie slechts een fractie zijn van de miljarden dollars die nog steeds verschuldigd zijn aan slachtoffers van de Holocaust en hun families.

“Het publiek moet weten dat de nazi’s en hun collaborateurs ook een massale diefstal hebben gepleegd tegen het Joodse volk, en Allianz was een van de ergste overtreders,” vertelde Schaecter, 92, aan de Free Beacon.

Allianz en Allianz of America reageerden niet op een verzoek voor commentaar. Team USA heeft ook niet gereageerd op een verzoek voor commentaar.

 

ENGLISH

One of the sponsors of the Beijing Olympics and Team USA athletes is an insurance company with a history of Nazi collaboration that has lobbied Congress against paying out policies to families of Jews killed in the Holocaust.

By Chuck Ross, Washington Free Beacon – United withIsrael

Allianz of America, a subsidiary of the German insurance giant, is sponsoring a Team USA cross country skier and a curling team that will take part in the Beijing games. Its German parent company, Allianz SE, insured Auschwitz, Dachau, and other Nazi death camps while selling insurance policies to Jews.

Allianz of America has paid $200,000 to the firm Brownstein Hyatt Farber Schreck since 2019 lobbying on the issue of World War II-era insurance payments. The firm uses its in-house lobbying team to oppose the Holocaust Insurance Accountability Act, a bill that would allow the beneficiaries of insurance policies sold during the Holocaust era to sue European insurers in U.S. federal court.

Allianz’s history of collaborating with the Third Reich draws parallels to the Beijing Olympics, which have been dubbed the “Genocide Games” because of the Chinese government’s ongoing atrocities against Uyghurs in western China. Human rights groups such as the World Uyghur Congress have called on Allianz and other sponsors to pull out of the games, or to publicly rebuke Chinese authorities for the Uyghur genocide.

Holocaust survivor groups say Allianz owes billions of dollars to survivors and the families of murdered Jews.

“It is shameful for the United States Olympic Committee to accept sponsorship from Allianz, and shameful for the Olympics itself to participate in this cover-up of Allianz’s true history and its current unmet obligations,” said David Schaecter, president of the Holocaust Survivors Foundation USA, a national coalition of Holocaust survivors and survivor groups.

Schaecter, a Holocaust victim who had 105 family members murdered by the Nazis, said Allianz has grown into the international conglomerate it is today because of $3 billion stolen from Jews.

“Instead of honoring the insurance policies it sold to Jewish families, Allianz is sponsoring so-called charity events and spectacles like the Olympics,” Schaecter told the Washington Free Beacon.

Allianz and other Olympic sponsors are reportedly paying $2 billion to the International Olympic Committee to sponsor the games, which start on Feb. 4. All of the companies are listed as worldwide partners of Team USA. One sponsor, Airbnb, reportedly paid the International Olympic Committee $500 million to serve as a sponsor through 2028. Coca-Cola and Intel are among the American companies sponsoring the games.

Allianz Life Insurance Company of North America announced earlier this month it is sponsoring gold medalist cross-country skier Jessie Diggins and a gold medalist curling team led by John Shuster. Allianz said the athletes exemplify the company’s values of “integrity, caring, excellence, and respect.”
Allianz’s Nazi History Torpedoed Other Sponsorships

Allianz’s past sports sponsorships have fallen apart because of its Nazi past.

The company pulled out of a deal to purchase naming rights for the New York Jets and New York Giants football stadium in 2008 following protests over its ties to the Third Reich. The company dropped its sponsorship of a PGA gold tournament in 2017 after years of protest from the Holocaust Survivors Foundation USA. Allianz came under fire several years ago after the company ignored calls to cut ties with Iran over the regime’s denial of the Holocaust.

Allianz has defended its handling of Holocaust-era insurance claims. The company has touted its role forming the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims and says it has paid more than $300 million to settle 48,000 claims.

Survivor groups say the commission’s payments are a tiny fraction of the billions of dollars still owed to Holocaust victims and their families.

“The public should know that the Nazis and their collaborators also perpetrated a massive theft against the Jewish people, and Allianz was one of the worst offenders,” Schaecter, 92, told the Free Beacon.

Allianz and Allianz of America did not respond to requests for comment. Team USA also did not respond to a request for comment.