Nederlands + English

‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.’ (Jesaja 40:1)

In Israël leven op dit moment nog ongeveer honderdvijfentachtigduizend Holocaust overlevenden. Hun gemiddelde leeftijd is 83,3 jaar. Volgens Israëlische gegevens sterven elke maand gemiddeld duizend van deze ouderen. Zeg maar dertig mensen per dag. Het is aannemelijk dat over 15 jaar nauwelijks nog eerste generatie Holocaust overlevenden in Israël leven.

Yad L’Ami komt regelmatig in contact met tweede generatie overlevenden, kinderen van Holocaust overlevenden die enorm veel geleden hebben onder de verschrikkingen die hun ouders zijn aangedaan.

Yad L’Ami probeert op verschillende manieren de vaak zware en depressieve levenssituatie te verlichten door:

  • STRUCTURELE FINANCIËLE HULP BETER LEVENSONDERHOUD
  • FINANCIERING KACHELS, DEKENS TIJDENS KOUDE WINTERMAANDEN
  • FINANCIËLE TEGEMOETKOMING, TANDARTSKOSTEN, MEDICIJNEN, AANSCHAF BRIL, HOORTOESTEL ETC.
  • REGELMATIG HUISBEZOEK, OOK MET VERJAARDAGEN
  • ORGANISEREN WORKSHOPS
  • ORGANISEREN UITSTAPJES

Ondersteun Yad L’Ami met gebed en donaties.

****************************
ENGLISH:

‘Comfort, comfort my people, says your God.’ (Isaiah 40:1)

About one hundred and eighty-five thousand Holocaust survivors are still living in Israel today. Their average age is 83.3 years. According to Israeli data, an average of one thousand of these elderly people die every month. Say thirty people a day. It is likely that in 15 years hardly any first generation Holocaust survivors will be living in Israel.

Yad L’Ami regularly comes into contact with second generation survivors, children of Holocaust survivors who have suffered enormously from the horrors inflicted on their parents.

Yad L’Ami tries in various ways to alleviate the often heavy and depressing life situation by:

STRUCTURAL FINANCIAL AID BETTER LIVELIHOOD
FINANCING STOVES, BLANKETS DURING COLD WINTER MONTHS
FINANCIAL COMPENSATION, DENTAL COSTS, MEDICINES, GLASSES, HEARING AID, ETC.
REGULAR HOME VISITS, INCLUDING BIRTHDAYS
ORGANIZE WORKSHOPS
ORGANIZING TRIPS

Support Yad L’Ami with prayer and donations.