Operationele beelden van IAF-luchtaanvallen op militaire doelen in Syrië in 2020.
Operational footage of IAF airstrikes on military targets in Syria in 2020.
(Twitter/IDF/Screenshot)

Nederlands + English

Rusland vuurt op IAF-straaljagers die bombardement uitvoeren in Syrië, waardoor het eerdere beleid wordt gewijzigd.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Rusland gebruikte geavanceerde luchtafweerraketten om Israëlische jets te vernietigen die luchtaanvallen uitvoeren in Syrië, wat een belangrijke afwijking betekent van een eerder beleid waarbij de Israëlische luchtmacht in wezen vrij spel had om in het gebied te opereren, volgens een verslag van Channel 13 News.

Hoewel Israël de luchtaanvallen nooit officieel heeft bevestigd of ontkend, heeft het de afgelopen jaren talrijke Iraanse activa en doelen in Syrië gebombardeerd.

Rusland, dat heeft samengewerkt met de Syrische president Bashar al-Assad, heeft de facto controle over het Syrische luchtruim en heeft zich tot nu toe niet bemoeid met IAF bombardementen.

Volgens het rapport richtte de IAF afgelopen vrijdagavond op een aantal locaties in het noordwesten van Syrië.

In een verklaring na de luchtaanval zeiden de Syrische strijdkrachten dat zij tientallen luchtafweerraketten op Israëlische vliegtuigen hadden afgevuurd. Deze raketten zijn niet geavanceerd genoeg om een risico te vormen voor de IAF.

Maar, zo merkte Channel 13 op, S-300 batterijen vuurden ook op Israëlische jets. De geavanceerde S-300 luchtafweerraketten zijn door Moskou aan Syrië geschonken en worden uitsluitend door Russische militairen bediend.

Hoewel het systeem niet in staat was om de IAF jets te raken en de vliegtuigen niet in ernstig gevaar waren om geraakt te worden, kan de stap een serieuze verschuiving betekenen in het Russische beleid ten aanzien van de Israëlische activiteiten in Syrië.

In februari 2022 sprak de woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zich uit tegen de luchtaanvallen van de IAF in Syrië in een nooit eerder afgelegde publieke verklaring waarin ze Israël veroordeelde.

“De voortdurende aanvallen van Israël op doelen in Syrië zijn zeer zorgwekkend. Ze zijn een grove schending van de Syrische soevereiniteit en kunnen een sterke escalatie van de spanningen veroorzaken,” zei ze.

In januari 2022 zei de aan Hezbollah gelieerde Libanese krant Al-Akhbar dat Syrië en zijn bondgenoten, waaronder Iran, hun diepe onvrede met de Russen hebben geuit en van Rusland eisen dat het stopt met het toestaan van IAF-luchtaanvallen op Syrisch grondgebied.

Syrië en zijn bondgenoten zouden “gedwongen worden om te reageren op de luchtaanvallen als het Israël niet tegenhoudt,” waarschuwden ze Rusland.

Premier Naftali Bennett en andere Israëlische functionarissen hebben herhaaldelijk gewezen op het strategisch belang van het onderhouden van sterke banden met Rusland.

Israëlische commentatoren en analisten hebben gezegd dat het beleid van Moskou om IAF-raids in Syrië toe te staan een van de redenen is waarom de Joodse staat terughoudend is geweest om Oekraïne formeel te steunen of militaire hulp aan het land over te dragen.

 

ENGLISH

Russia reportedly fires at IAF jets carrying out bombing raid in Syria, marking shift from previous policy.

By Lauren Marcus, World Israel News

Russia used advanced anti-aircraft missiles to target Israeli jets carrying out airstrikes in Syria, marking a major departure from a previous policy of essentially allowing the Israeli Air Force free reign to operate in the area, according to a report from Channel 13 News.

While never officially confirming nor denying the air strikes, Israel has bombed numerous Iranian assets and targets in Syria in recent years.

Russia, which has partnered with embattled Syrian president Bashar al-Assad, has de facto control over Syrian airspace and until now has not interfered in IAF bombing missions.

According to the report, the IAF targeted a number of sites in northwestern Syria last Friday evening.

In a statement after the air raid, Syrian military forces said they launched dozens of anti-aircraft missiles at Israeli aircraft. Those missiles are not advanced enough to pose a risk to the IAF.

But, Channel 13 noted, S-300 batteries also fired on Israeli jets. The advanced anti-aircraft S-300 were donated to Syria by Moscow and are operated strictly by Russian military personnel.

Although the system was unable to lock onto the IAF jets and the aircraft were not in serious danger of being hit, the move may signal a serious shift in Russian policy regarding Israeli activity in Syria.

In February 2022, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova spoke out against IAF airstrikes in Syria in an unprecedented public statement denouncing Israel.

“Israel’s continuing strikes against targets inside Syria cause deep concern. They are a crude violation of Syria’s sovereignty and may trigger a sharp escalation of tensions,” she said.

In January 2022, Hezbollah-affiliated Lebansese newspaper Al-Akhbar newspaper said that Syria and its allies, including Iran, expressed deep dissatisfaction with the Russians, demanding that Russia stop allowing IAF air strikes in Syrian territory.

Syria and its allies would “be forced to react to the airstrikes if it doesn’t restrain Israel,” they reportedly warned Russia.

Prime Minister Naftali Bennett and other Israeli officials have repeatedly referenced the strategic importance of maintaining strong ties with Russia.

Israeli commentators and analysts have said that Moscow’s policy of permitting IAF raids in Syria is one reason why the Jewish state has been reticent to formally support Ukraine or transfer military aid to the country.