Nederlands + English

De tv-verslaggeefster die het nu virale verhaal bracht over Israëlische baby’s die vermoord werden – sommigen zouden onthoofd zijn – door de handen van Hamas-terroristen, blijft bij haar verslag en onthult andere daden van onvoorstelbaar bloedvergieten.

Door: Israël Achter Het Nieuws

Nicole Zedeck, een verslaggeefster van i24News die ter plaatse was in Israël sinds het begin van de oorlog afgelopen zaterdag, vertelde CBN Digital dat een man die verantwoordelijk was voor het opruimen van de lichamen van de slachtoffers nog een ander afschuwelijk verhaal vertelde.

“We horen meer horrorverhalen,” zei ze. “Hij zei dat hij een zwangere vrouw had gevonden die in haar hoofd was geschoten, haar buik opengesneden, de baby nog aan de navelstreng.”

Zedeck vervolgde: “En de baby was met een mes gestoken.”

Dit verhaal werd gedeeld nadat de journaliste een nu-virale reportage had gemaakt over de vermeende slachting van 40 baby’s en jonge kinderen in Kfar Azza, een kibboets vlakbij de grens met Gaza.

Zedeck zei tijdens haar eerste reportage dat soldaten haar vertelden dat sommige baby’s onthoofd waren, wat een schokgolf door de internationale gemeenschap veroorzaakte. Ondanks twijfels over deze beweringen, blijft de journaliste bij haar werk en beschrijft ze de schrijnende situaties waarvan ze de afgelopen week getuige was.

“Hoe moeilijk het ook is voor [journalisten] om de nasleep van deze scènes te zien, er zijn families, burgers, inwoners en soldaten die het uit de eerste hand hebben meegemaakt – en het hebben gezien terwijl het gebeurde,” vertelde ze aan CBN Digital. “Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie zou komen, waarin ik verslag doe op een paar meter afstand van de dood, maar ik denk dat het gedaan moet worden en dat mensen de beelden moeten zien.”

Ze arriveerde in Kfar Azza enkele uren nadat de terreur van Hamas eindigde, terwijl arbeiders nog steeds bezig waren met het opruimen van lichamen en het evalueren van alles wat zich had afgespeeld.

“Als je door deze gemeenschappen loopt, zie je overal verwoesting,” zei Zedeck. “[Ik] zag een kinderwagen die besmeurd was met bloed, een wieg die omvergeworpen op zijn kant voor de deur stond.”

Gezien alles wat Zedeck heeft gezien en wat soldaten hebben overgebracht, is ze verontrust dat mensen “twijfelen” aan sommige van deze beweringen. Als het gaat om de baby’s die gedood werden, merkte ze op dat Israël enkele van de verontrustende beelden heeft vrijgegeven om het bredere bloedbad te bevestigen.

Wat betreft de vragen over de onthoofding, gaf Zedeck een openhartige en belangrijke herinnering: de methode van doden is niet belangrijk; het feit dat deze baby’s werden afgeslacht is de ware horror.

“Als later blijkt dat deze soldaten, waar ze getuige van waren – [dat] ze zich vergist hebben, en het blijkt dat het hoofd van de baby er niet onthoofd was, maar dat het eraf geschoten was – dan hebben we het over een onthoofd kind,” zei ze. “Dus het leven is verloren gegaan en dat is waar mensen zich op moeten richten.” :

Wat betreft de soldaten van de Israël Defense Forces die de gruwelijke scènes hebben overgebracht die ze naar verluidt zijn tegengekomen, waaronder de onthoofdingen, zei ze dat ze “erg emotioneel en in shock” waren toen ze hun verhalen aan haar vertelden.

Zedeck zei dat ze verbijsterd was door alles wat ze had gehoord en gezien.

“Dit zijn nooit woorden waarvan ik dacht dat ze uit mijn mond zouden komen, het zijn nooit woorden waarvan ik dacht dat ik ze zou horen,” zei ze. “Omdat dit daden zijn waarvan ik niet wist dat ze menselijkerwijs mogelijk waren – dat iemand menselijkerwijs in staat was om ze te plegen.”

 

******************************************************

******************************************************

ENGLISH

The TV reporter who broke the now-viral story about Israeli babies murdered — some purportedly beheaded — at the hands of Hamas terrorists is standing by her coverage and revealing other acts of unimaginable carnage.

By: Israel Behind The News

Nicole Zedeck, a reporter with i24News who has been on the ground in Israel since the war began last Saturday, told CBN Digital a man responsible for clearing victims’ bodies recounted yet another dreadful story.

“We’re hearing more horror stories,” she said. “He said he found a pregnant woman who was shot in the head, her stomach sliced open, the baby still attached [to] the umbilical cord.”

Zedeck continued, “And the baby was stabbed with a knife.”

This story was shared after the journalist delivered a now-viral report detailing the alleged slaughter of 40 babies and young kids in Kfar Azza, a kibbutz near the Gaza border.

Zedeck said during her initial report soldiers told her some of the babies were decapitated, sending shockwaves through the international community. Despite some doubts over these claims, the reporter is standing by her work and detailing the harrowing situations she’s witnessed over the past week.

“As difficult as it is for [journalists] to see the aftermath of these scenes, there are families, and citizens, and residents, and soldiers that witnessed it firsthand — and witnessed it as it was happening,” she told CBN Digital. “I never thought I would be in this position, where I’m reporting mere feet away from death, but I think it needs to be done and people need to see the images.”

She arrived in Kfar Azza just hours after Hamas’ terror ended, as workers were still clearing bodies and assessing all that unfolded.

“As you’re walking through these communities, you see destruction everywhere,” Zedeck said. “[I] saw a stroller that was stained with blood, a crib overturned on its side taken outside of the door.”

Considering all Zedeck has seen and what soldiers have conveyed, she expressed alarm people are “doubting” some of these claims. When it comes to the babies who were killed, she noted Israel has released some of the disturbing images to corroborate the broader carnage.

As for questions surrounding the decapitation detail, Zedeck offered a candid and important reminder: the method of death isn’t important; the fact these babies were slaughtered is the true horror.

“If later it comes out that these soldiers, what they witnessed — [that] they misspoke, and it turns out the baby’s head wasn’t cut off, it was shot off — this is a dismembered child we’re talking about,” she said. “So the life is lost, and that’s what people need to focus on.”:

As for the Israel Defense Forces soldiers who conveyed the horrific scenes they reportedly encountered, including the decapitations, she said they were “very emotional and in shock” as they conveyed their stories to her.

Zedeck said she’s been stunned by all she’s heard and seen.

“These are never words that I thought would come out of my mouth, they’re never words I thought I would hear,” she said. “Because these are acts I didn’t know were humanly capable — that someone was humanly capable of committing.”