Foto door Zoltan Tasi op Unsplash

Nederlands + English

In een wedstrijd voor de beste koning van Israël zou David zeker winnen. Hoewel niet zonder gebreken, was hij een ongelooflijke leider en een zeer indrukwekkende man. God had hem echter door een slopend proces geleid om hem voor te bereiden om koning te worden. Niet zomaar een koning, maar een koning die het waard is om een ​​voorafschaduwing van de Messias te worden.

God sprak een woord door de profeet Samuël, waarin hij de bestemming van David aankondigde. En toen leek hij David doelbewust achteruit te trekken, weg van dat doel. Er ontstond grote spanning toen de kloof tussen de gesproken belofte en de schijnbare werkelijkheid groter en groter leek te worden…
Lees deze woorden nog eens en je zult zien dat ik een boogschutter beschrijf, zijn pijlen terugtrekkend, klaar om verder te schieten, harder, en met meer kracht wanneer het het doel raakt.

God, de meester-boogschutter, had vastgesteld dat het Davids lot was ooit op de troon te zitten, maar trok hem jarenlang terug in de tegenovergestelde richting. In plaats van banketten, goud en luxe, overleefde David in de wildernis met een stel buitenbeentjes, en veinsde zelfs waanzin om zijn eigen huid te redden. In plaats van eer en prestige werd hij opgejaagd als een hond. De Psalmen geven ons een kijkje in de ellende die hij doorstond, de grote hoeveelheid tranen  hij vergoot en de wanhoop die hij voelde. Maar het was in die tijd dat hij de grote trouw en machtige kracht van God zou leren kennen. Hij zou leren dat hij zeer geliefd en gekoesterd was, en uiteindelijk volkomen veilig in de armen van zijn hemelse Vader. Hij heeft deze lessen goed geleerd.

GEEN ENKELE ANDERE KONING ONDERGING DIT TRAININGSprogramma, EN GEEN ANDERE KONING WAS ZO GOED ALS DAVID.

Koning zijn stijgt mensen meestal naar het hoofd. Macht corrumpeert, zoals ze zeggen, en absolute macht corrumpeert absoluut. Koningen en koninginnen zijn door de geschiedenis heen beroemd om het impulsief afhakken van de hoofden van degenen die op hun zenuwen werken, en hun eigen gevoel voor grootsheid kan verbazingwekkend destructief zijn. David was echter anders. Kijk eens naar dit incident beschreven in 2 Samuël:

Toen koning David in Bahurim aankwam, zie, daar kwam net een man uit de familie van het huis van Saul, zijn naam was Simei, de zoon van Gera. Toen hij naar buiten kwam, bleef hij vloeken en stenen gooien naar David en naar alle dienaren van koning David, terwijl al het volk en alle machtige mannen aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand waren. Zo zei Simeï terwijl hij vloekte: “Ga weg, ga weg! De man van bloedvergieten, de nietsnut! Adonai heeft al het bloed van Sauls huis op uw hoofd doen terugkeren, in wiens plaats u hebt geregeerd. Adonai heeft het koninkrijk overgedragen aan uw zoon Absalom, dus kijk, uw eigen kwaad heeft u overvallen, want u bent een man van bloedvergieten.” 

De brutaliteit! Het is verbazingwekkend dat bij Simei niet meteen zijn hoofd eraf gehakt werd. Zeker, de metgezellen van de koning vroegen zich af waarom hij het tolereerde.

Toen zei Abisai, de zoon van Zeruja, tegen de koning: “Waarom laat mijn heer de koning deze dode hond u vervloeken? Laat me nu naar hem toe gaan en zijn hoofd eraf halen!’

Maar de koning zei: “Wat heb ik met jullie te maken, zonen van Zeruja? Als hij vloekt, is dat omdat Adonai tegen hem heeft gezegd: ‘Vervloek David!’ Dus wie zou moeten zeggen: ‘Waarom deed je dat?’”

Toen zei David tegen Abisai en al zijn dienaren: “Kijk, mijn zoon die uit mijn eigen lichaam kwam, zoekt mijn leven, hoeveel te meer deze Benjaminiet? Laat hem met rust en laat hem vloeken, aangezien Adonai het hem heeft verteld. Misschien zal Adonai naar mijn verdrukking kijken en mij goedheid teruggeven voor zijn vervloeking deze dag.”

Dus vervolgden David en zijn mannen hun weg, terwijl Simeï parallel met hem langs de heuvel liep, vloekend terwijl hij liep, stenen naar hem wierp en aarde gooide.

SIMEI KLINKT EEN BEETJE als een GEK, MAAR IS DAVIDS REACTIE NIET OPMERKELIJK?

Hoe kan David zo kalm en onverstoorbaar blijven bij zo’n aanval op zijn eer?
Omdat hij twee dingen had geleerd:

  1. Gods wil is belangrijker dan zijn ego.
    2. Zijn eer, waarde en veiligheid zijn allemaal veilig in Gods handen.

Als deze man zich vergiste in zijn vervloeking, was David ervan overtuigd dat God de rekening zou vereffenen en hem met zegen zou terugbetalen. Als zou blijken dat Simei gelijk had, wil David het niet op zijn geweten hebben dat hij zich tegen de wil van God verzet. Kortom, hij is er volledig van overtuigd dat God de touwtjes in handen heeft, en hij hoeft zich er geen zorgen over te maken. Hij weet dat God hem in de rug dekt. David had zoveel vertrouwen in deze dingen dat hij in de vrede kon blijven, zelfs als deze “dode hond” hem vervloekte en beledigde. Zijn vertrouwen in God is zo groot dat hij geen noodzaak ziet om actie te ondernemen, hij weet dat ervoor gezorgd zal worden. Hij reageert zelfs helemaal niet, wetende dat hij niet kan verliezen!
We zien zo’n volledig vertrouwen in Gods gerechtigheid, handelen en rechtvaardigheid. Hij weet dat God ons vrijelijk geeft als we geen dingen voor onszelf pakken. Hij is ook niet bang om ongelijk te krijgen. Hij is niet defensief, maar voelt zich uiterst veilig.

Davids zekerheid lag niet in zijn titel en macht als koning, maar was in buitengewone mate zeer stevig geworteld in Gods goedheid en gerechtigheid. God had in het verleden keer op keer bewezen trouw te zijn, en nu was Davids vertrouwen in God onwankelbaar.

Later vernemen we dat Davids zoon Absalom een ​​opstand tegen David leidde en onder een hoedje speelde met Achitofel, de vertrouwde raadgever van de koning. Verwoestend nieuws. Hoe reageert David?

Dus bad David: ” Adonai , verander alstublieft de raad van Achitofel in dwaasheid.” Toen ging David verder tot hij de top bereikte, waar God werd aanbeden. (2 Samuël 15:31-32) 

Davids eerste, onmiddellijke reactie is gebed en aanbidding. Geen woede, geen paniek, maar gebed. Hij wist precies tot wie hij zich moest wenden en hoe dit opgelost kon worden. In de meest nijpende situaties was God altijd zijn altijd parate hulp geweest in tijden van moeilijkheden. Hij kende Gods bovennatuurlijke kracht om in te grijpen en het probleem bij de bron op te lossen. Dit leidt tot de juiste toon voor David zelf. Geen woede, niet vloeken, niet bloeddorstig zwaaien met zijn zwaard of roepen om wraak. David had de almachtige kracht van God goed leren kennen, en dat was zijn belangrijkste oplossing in tijden van crisis. Slechts één opwaartse blik, een paar relevante woorden gericht naar de hemel. Ook hier ondernam hij geen actie, maar liet hij het aan God over, die rechtstreeks op de situatie in kon gaan en het direct kon oplossen.
De Bijbel staat vol met zulke voorbeelden van Davids terughoudendheid, gerechtigheid en vriendelijkheid. Hij eerde anderen, was gewetenloos eerlijk en opmerkelijk zachtaardig voor een ervaren krijger. Hij rekende even natuurlijk op Gods hulp als hij zuurstof inademde.

Het oefenterrein

David was op 17-jarige leeftijd tot koning gezalfd, maar zat pas op 30-jarige leeftijd op de troon. Dat is een lange wachttijd. Als tiener had hij een belofte gekregen. Er was een bonafide profeet langsgekomen, die elk van zijn broers afkeurde en niet minder dan door God zelf was opgedragen om te verklaren dat hij koning zou worden. Heilige olie werd over hem gegoten om van het feit te getuigen. Weinig wist David dat het vele lange jaren zou duren voordat die dag zou komen, en de tijd ertussen zou heel, heel moeilijk zijn. In die jaren leerde David hoe hij met een crisis moest omgaan, hoe hij zijn vijanden moest liefhebben, gezag moest eren, rechtvaardig moest handelen, barmhartigheid moest liefhebben en nederig met zijn God moest wandelen.

Het leek verschrikkelijk, eindeloos, rampzalig, tragisch en beangstigend die dertien jaar bootcamp, maar die moeilijke tijden waren precies wat David zo geweldig maakte tijdens zijn veertigjarige regering.

U herinnert zich misschien dat er in feite een moment was waarop de kans om de kroon van de onwaardige koning Saul te grijpen, rechtstreeks in Davids schoot werd geworpen. 1 Samuël 24 vertelt ons over het moment dat Saul kwetsbaar was voor aanvallen, en Davids vrienden drongen er bij hem op aan:

“Dit is de dag waarvan de Heer tot u zei: ‘Zie, Ik zal uw vijand in uw hand geven, zodat u met hem kunt doen wat u goeddunkt.'”

Ze kenden allemaal de beloften die David droeg, en verlangden naar de vervulling ervan. Maar David houdt Abisai tegen en bewaakt Gods gezalfde. Hij kiest ervoor om het juiste te doen en wacht tot God namens hem handelt, op Zijn tijd.

GOD HOUDT ZIJN BELOFTEN, MAAR HIJ LAAT ONS VAAK WACHTEN

Als we naar het leven van David kijken, zijn er veel gouden momentjes waaruit we kunnen putten om onszelf te ondersteunen in onze eigen tijden van wachten, frustratie en ontberingen. Als we het eindresultaat van Gods werk zien, zien we dat er geen traan werd verspild. David was ook niet de enige die dit ogenschijnlijk tegendraadse trainingsprogramma doormaakte. Denk aan Jozef die ook 13 jaar moest wachten in de vernedering van de slavernij en in de gevangenis, wat tegenovergesteld was aan zijn beloofde verheven leiderschapspositie. Zo lijkt het vaak met God te gaan: lang wachten (vaak met ontberingen) en dan een plotselinge ommekeer. Op een dag stond Jozef plotseling voor Farao. Op een dag werd David eindelijk koning. Maar vanaf het moment van de belofte tot het moment van in vervulling gaan was een zwaar trainingsproces. Zoals Psalm 105:19 zegt, als we het hebben over het lange wachten van Jozef voordat Zijn beloften uitkwamen.

“Tot de tijd dat zijn woord kwam te geschieden, stelde het woord van de Heer hem op de proef.”

Het wachten is een belangrijk verfijnings-, trainings- en testmoment, vaak op een manier die tegengesteld lijkt aan waar je zou willen zijn. Het was tijdens de harde jaren in de wildernis dat David de kneepjes van het vak leerde, nadat hij tot koning was gezalfd, maar schijnbaar een miljoen mijl verwijderd was van de realiteit van die belofte. De pijl werd steeds verder naar achteren in de boeg uitgerekt, klaar om met grote kracht vooruit te worden weggeschoten. Net zoals Davids tijd als herder hem leerde hoe hij met beesten moest vechten om hem voor te bereiden op zijn epische strijd met Goliath. Zo leerde hij in het leiden van een stel schurken, terwijl hij probeerde de dood te vermijden, hoe hij zijn innerlijke gevechten met zijn ego kon voeren en een goed leider kon zijn. Hij leerde hoe hij op een buitenaardse manier echt op God kon vertrouwen. En zo heeft God David opgeleid om zo’n buitengewone koning te zijn.

 

 

 


Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

ENGLISH

In a contest for the best king of Israel, David would surely win. Though not without flaws, he was an incredible leader, and a very impressive man. However, God had taken him through a grueling regime to prepare him to be king. Not just any king, but a king worthy of becoming a foreshadow of the Messiah.

God spoke a word through the prophet Samuel, declaring David’s destiny. And then he seemed to be pulling David deliberately backwards away from that goal. Great tension was created as the gap between the spoken promise and the apparent reality seemed to grow wider and wider…
Read these words again, and you will see that I am describing an archer, pulling back his arrows, ready to shoot further, harder, and with more power when it hits the target.

God, the master archer, had identified the throne as David’s destiny, but pulled him back in the opposite direction for years. Instead of banquets, gold and luxury, David was surviving out in the wilderness with a bunch of misfits, even feigning insanity to save his own skin. Instead of honor and prestige, he was hunted like a dog. The Psalms give us a window into the distress he endured, the great number of tears he shed, and the despair he felt. But it was during those times that he would learn the great faithfulness and mighty power of God. He would learn that he was greatly loved and treasured, and ultimately completely safe in the arms of his Heavenly Father. He learned these lessons well.

NO OTHER KING WENT THROUGH THIS TRAINING REGIME, AND NO OTHER KING WAS QUITE AS GOOD AS DAVID.

Being king goes to people’s heads. Power corrupts, as they say, and absolute power corrupts absolutely. Kings and queens throughout history have been famous for impulsively chopping off the heads of those who get on their nerves, and their own sense of grandeur can be amazingly destructive. However, David was different. Take a look at this incident described in 2 Samuel:

When King David arrived at Bahurim, behold, just coming out from there was a man of the family of the house of Saul—his name was Shimei son of Gera. As he came out, he kept on cursing  and flinging stones at David and at all King David’s servants, while all the people and all the mighty men were at his right hand and on his left. Thus Shimei said as he cursed, “Get out, get out! The man of bloodshed, the good-for-nothing! Adonai has returned on you all the blood of Saul’s house, in whose place you’ve reigned. Adonai has handed the kingdom over to your son Absalom—so see, your own evil has overtaken you, because you are a man of bloodshed.”

The impertinence! It’s astonishing that Shimei didn’t get his head removed right there and then. Certainly, the king’s companions were wondering why he was putting up with it.

Then Abishai son of Zeruiah said to the king, “Why let this dead dog curse my lord the king? Let me go over now and take off his head!”

But the king said, “What have I to do with you, sons of Zeruiah? If he curses, it’s because Adonai has said to him, ‘Curse David!’ So who should say, ‘Why did you do so?’”

Then David said to Abishai and to all his officials, “Look, my son who came from my own body is seeking my life—how much more this Benjamite? Leave him alone and let him curse, since Adonai has told him. Perhaps Adonai will look on my affliction and return good to me for his cursing this day.”

So David and his men continued on the way, while Shimei kept walking alongside the hill parallel with him, cursing as he walked, casting stones at him and throwing dirt.

SHIMEI SOUNDS LIKE A BIT OF A NUTCASE, BUT ISN’T DAVID’S REACTION REMARKABLE?

How can David stay so calm and unruffled in the face of such an assault to his honor?
Because he had learned two things:

  1. God’s will is more important than his ego.
    2. His honor, worth, and security are all safe in God’s hands.

If this fellow was mistaken in his cursing, David was confident that God would settle the score and repay him with blessing. If it turned out that Shimei was right though, David does not want to find himself opposing the will of God. In short, he is fully persuaded that God is in control, and he doesn’t have to worry about it. He knows God had got his back. David was so supremely confident of these things that he could remain at peace even as this “dead dog” cursed and insulted him. So great is his trust in God that he sees no need to take action – he knows it will be taken care of. He doesn’t even respond at all, knowing that he cannot lose!
We see such complete confidence in God’s justice, action, and righteousness. He knows that God gives to us freely when we do not grasp and take for ourselves. He is also not afraid of being found to be wrong. He is not defensive, but supremely secure.

David’s security was not in his title and power as king, but it was very firmly rooted in God’s goodness and justice, to an extraordinary degree.
God had proved himself faithful time and time again in the past, and now David’s confidence in God was unshakable.

Later we learn that David’s son Absalom led a rebellion against David and was in cahoots with the king’s trusted counsellor, Ahithophel. Devastating news. How does David react?

So David prayed, “Adonai, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness.” Then David went on until he reached the summit—where God was worshiped. (2 Samuel 15:31-32) 

David’s first, immediate reaction is prayer and worship. Not anger, not panic, but prayer. He knew exactly who to turn to and how this could be sorted out. In the most dire situations, God had always been his ever-ready help in times of trouble. He knew God’s supernatural power to intervene and to fix the problem at the source. This leads to a very light touch on the ground from David himself. No raging, no cursing, no bloodthirsty sword swinging or calls for revenge. David had learned well the almighty power of God, and that was his number one go-to solution in times of crisis. Just one upward glance – a few pertinent words directed at heaven. Here again, he took no action, but left it to God who could go right into the situation and sort it out directly.
The Bible is full of such examples of David’s restraint, justice, and kindness. He honored others, was unscrupulously fair and remarkably gentle for a seasoned warrior. He counted on God’s help as naturally as he breathed oxygen.

THE TRAINING GROUND

David had been anointed king at the tender age of 17, but only sat on the throne at the age of 30. That is a long gap. As a teenager, he had been given a promise. A bonafide prophet had come along, snubbed each and every one of his brothers, and been instructed by God, no less, to declare that he would be king. Sacred oil was poured over him to testify to the fact. Little did little David know, it would be many long years before that day would come, and the time in between was going to be very, very tough. It was during those years that David learned how to handle a crisis, how to love his enemies, honor authority, do justly, love mercy, and walk humbly with his God.

It seemed terrible, endless, disastrous, tragic and scary for those thirteen years of bootcamp, but those hard times were exactly what made David so great during his forty year reign.

You might remember that there was in fact a point at which the opportunity to grasp the crown from unworthy King Saul had fallen right into David’s hands. 1 Samuel 24 tells us of the moment that Saul was vulnerable to attack, and his friends urged David,

“This is the day of which the Lord said to you, ‘Behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do to him as it seems good to you.’”

They all knew the promises David was carrying, and longed for their fulfillment. But David holds back Avishai and guards God’s anointed. He chooses to do the right thing and waits for God to act on his behalf, in His time.

GOD KEEPS HIS PROMISES BUT HE OFTEN KEEPS US WAITING

When we look at the life of David, there are many nuggets we can draw upon to sustain us in our own times of waiting, frustration and hardship. When we see the end result of God’s work, we see that not one tear was wasted. David was not the only one to go through this apparently contrary training program either. Think of Joseph who also had to wait 13 years in the opposite of his promised lofty leadership position, in the humiliation of slavery and down in jail. This is how it often seems to go with God – a long wait (often with hardship) and then a sudden turnaround. One day, suddenly, Joseph found himself standing before Pharaoh. One day, David was finally made king. But from the moment of the promise to the moment of delivery is a tough training process. As Psalm 105:19 puts it, when talking about Joseph’s long wait for his promise to come true,

“Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him.”

The wait is an important refining, training and testing time, often in a way that may seem opposite to where you want to be. It was during the hard, wilderness years after having been anointed as king, yet seemingly a million miles away from the reality of that promise, that David learned the ropes.
The arrow was being stretched further and further backwards in the bow, ready to be catapulted ahead with great power. Just as David’s time as a shepherd taught him how to fight beasts to prepare him for his epic battle with Goliath, his time leading a bunch of ruffians while trying to avoid death taught him how to fight his inner battles with his ego and lead well. He learned how to truly rely on God in an otherworldly way. And that is how God trained David to be such an extraordinary king.