Vorige maand werden vanuit Libanon raketten afgevuurd op Israël. Verschillende rapporten suggereren dat Hamas achter de aanval zat, en dat Hamas deze niet had kunnen uitvoeren zonder de zegen van Hezbollah, Irans terreurvolmacht in Libanon. Op de foto: Libanese soldaten staan naast een vrachtwagen met een meervoudige raketwerper nadat ze die in beslag hebben genomen van Hezbollah-terroristen, in Shouayya, Libanon, op 6 augustus 2021. (Foto door Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Veel mensen in Libanon maken zich zorgen dat de door Iran gesteunde islamistische groep Hamas en andere Palestijnse terreurfacties Libanon in een nieuwe oorlog met Israël kunnen slepen.

Door Gatestone Institute – Bassam Tawil
Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

De bezorgdheid werd geuit nadat begin april vanuit Zuid-Libanon verschillende raketten werden afgevuurd op Israël. Verschillende rapporten suggereerden dat Hamas achter de raketaanval zat. Volgens deze berichten zou Hamas de raketaanval niet hebben kunnen uitvoeren zonder de zegen van Hezbollah, de Iraanse terreurvolmacht in Libanon.

De stemmen die Hamas veroordelen voor het gebruik van Libanon als lanceerbasis voor een aanval op Israël weerspiegelen de wijdverbreide angst in Libanon voor een nieuwe oorlog met Israël, vooral nu het land een ongekende economische crisis doormaakt. Volgens een rapport uit maart 2023 in Axios:

“Onhoudbare leningen en financieel wanbeheer door de sektarische elite van Libanon in combinatie met vrijwel niet-productieve economische groei heeft een van de ergste economische crises aangewakkerd die de wereld in eeuwen heeft gezien, zeggen economen.”

Uit een ander rapport dat eind vorig jaar werd gepubliceerd, blijkt dat de meerderheid van de Libanese bevolking niet in staat is haar sociale en economische rechten veilig te stellen te midden van een steeds diepere economische crisis en een alarmerend niveau van armoede en voedselonzekerheid.

Het laatste wat de Libanezen nu dus nodig hebben, is dat een Palestijnse terreurgroep hun land meesleept in een nieuwe oorlog met Israël – een oorlog die een ravage zou aanrichten in Libanon en de economische crisis daar nog zou verergeren. Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere Palestijnse groepen hebben al dood en verderf gezaaid onder de twee miljoen inwoners van de Gazastrook door deze te gebruiken als lanceerbasis voor het afvuren van raketten op Israël. Sinds 2008 heeft Israël zich gedwongen gezien verscheidene militaire operaties in de Gazastrook uit te voeren als reactie op de steeds terugkerende raket- en raketaanvallen van Palestijnse terroristen.

Dat is ongetwijfeld de reden waarom veel Libanezen, toen zij hoorden over de raketten die vanuit hun land op Israël werden afgevuurd, snel de Palestijnse terreurgroepen, in het bijzonder Hamas, aan de kaak stelden omdat zij hun leven en eigendommen in gevaar brachten door de kans op een nieuwe militaire confrontatie met Israël te vergroten.

Tijdens de laatste oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006 werden grote delen van de Libanese civiele infrastructuur vernietigd, waaronder 400 mijl aan wegen, 73 bruggen en 31 andere doelwitten zoals de internationale luchthaven Rafic Hariri van Beiroet, havens, water- en rioolzuiveringsinstallaties, elektrische installaties, 25 tankstations, 900 commerciële structuren en 15.000 woningen. Nog eens 130.000 huizen werden beschadigd.

De vrees voor een nieuwe oorlog met Israël heeft sommige Libanezen ertoe gebracht zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Hamas, die zij verantwoordelijk houden voor het recente spervuur van raketten die vanuit Zuid-Libanon op Israël zijn afgevuurd.

Een Libanese groep genaamd Sovereign Front for Lebanon heeft bij een militaire rechtbank in Beiroet een klacht ingediend tegen de Hamas wegens het in gevaar brengen van de veiligheid van Libanon. De groep eiste dat de Libanese autoriteiten een onderzoek instellen tegen elke buitenlandse organisatie die de Libanese soevereiniteit “aanvalt “.

De groep onthulde dat Hamas en andere Palestijnse groepen militaire bases hebben gevestigd in verschillende delen van Libanon. “De gevaarlijkste van deze militaire bases is de Al-Na’ameh-basis die uitkijkt over de internationale luchthaven van Beiroet,” zo meldde de groep.

“Deze bases bevatten honderden militanten. Op 6 april was Zuid-Libanon getuige van veiligheidsspanningen als gevolg van het afvuren van 34 raketten vanaf Libanees grondgebied in de richting van Israëlische nederzettingen. Hoewel bij die aanval geen doden vielen, was een Israëlische reactie nodig die gericht was op posities van Hamas in het kamp Rashidieh, ten zuiden van Tyrus.”

Elie Mahfoud, advocaat van de groep Soeverein Front voor Libanon, zei over het besluit om een klacht in te dienen tegen Hamas:

“Wat we gedaan hebben is een formaliteit, maar het dient als een juridische kreet dat er mensen zijn die van Libanon een militaire basis willen maken. Wat [Hamas] heeft gedaan [door raketten op Israël af te vuren] zal een stimulans zijn voor andere organisaties om soortgelijke militaire acties uit te voeren die Libanon in een ramp kunnen meeslepen.”

De Libanese advocaat Ayman Jezzini hield zowel Hamas als Hezbollah verantwoordelijk voor het afvuren van de raketten vanuit Libanon op Israël. Jezzini zei dat er “geen rechtvaardiging was voor de raketaanval”.

Jezzini spotte met beweringen van Hezbollah en Hamas dat de nederlaag van Israël nabij is.

“Het negeert dat Tel Aviv bekend is geworden als Tel-Tech [technologie] en dat het zijn wetenschap en industrie heeft uitgebreid tot de gelederen van de ontwikkelde wereld. Er zijn vandaag de dag 2,4 miljoen arme Libanezen, waarvan 1,1 miljoen onder de armoedegrens, en deze vormen volgens de Wereldbank ongeveer 275.000 gezinnen.”

De Libanese journalist Kheirallah Kheirallah hield ook Hezbollah en Hamas verantwoordelijk. Hezbollah, zei hij, “heeft de illusie dat de wereld niet weet dat Hamas geen raket kan afvuren zonder de zegen van de door Iran gesteunde militie (Hezbollah).” De wereld, merkte Kheirallah op, “is niet zo dom als Hezbollah het zich voorstelt.”

“Het is ook geen toeval dat de raketten vanuit Zuid-Libanon werden gelanceerd op een moment dat Ismail Haniyeh, hoofd van het politieke bureau van Hamas, in Beiroet was om gesprekken te voeren met de secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah, en om de leiders van de Palestijnse facties die in Syrië en Libanon zijn gevestigd te ontmoeten. Hezbollah heeft bewezen dat zij de enige autoriteit is in Libanon en dat de Islamitische Republiek Iran alle aspecten van het land controleert.”

Kheirallah nam ook het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken op de korrel omdat het protesteerde tegen Israël toen het terugvuurde “in plaats van zich af te vragen wat Hamas en zijn raketten in Libanon doen.”

Verschillende Libanese politici hebben zich ook uitgesproken tegen Hamas en beschuldigen Hamas ervan het leven van Libanese burgers in gevaar te brengen.

Samy Gemayel, politicus, advocaat en lid van het Libanese parlement en leider van de Kataeb-partij, bekritiseerde de voorzitter van het parlement omdat hij zich niet heeft uitgesproken tegen de raketaanval:

“Het lijkt erop dat de voorzitter van het Libanese parlement tevreden is met het gebruik van Zuid-Libanon als platform voor de lancering van meer dan 60 raketten door Hamas, waardoor de bevolking in gevaar wordt gebracht. We hebben niets van hem gehoord.”

Fares Souaid, een Libanees politicus, voormalig parlementslid en secretaris-generaal van de March 14 Alliance, de beweging achter de beëindiging van de Syrische bezetting van Libanon in 2005, zei dat het Libanese volk weigert zijn land te laten veranderen in een pion in de handen van Iran en zijn proxies.

“De koelkasten van de huizen [van het Libanese volk] zijn leeg zonder oorlog,” klaagde Souaid. “Wat als de oorlog het huis van ieder van ons binnendringt? Wat als Israël onze installaties bombardeert? Wij willen leven.”

In een ander commentaar op Twitter beschuldigde Souaid Hezbollah ervan “Hamas Land” in Zuid-Libanon te vestigen onder de ogen van het Libanese leger. Hij zei dat de Libanese regering de verantwoordelijkheid draagt “om Libanon niet onder Iraanse bezetting te beschouwen en genoegen te nemen met praten over illegale wapens.”

Een andere Libanese politicus, Nadim Gemayel, schreef:

“Iran’s [Hezbollah] militie en haar bondgenoot Hamas en de as van het terrorisme staan erop dat Libanon een lanceerbasis is voor raketten.
Ze staan erop Libanon mee te slepen in oorlogen waar het niets mee te maken heeft.
Ze staan erop om te vernietigen wat er van Libanon over is.
Als zij Palestina willen bevrijden, moeten zij en [Hamas-leider] Ismail Haniyeh dat doen vanuit de Palestijnse gebieden, niet vanuit Libanon.”

Het groeiende verzet tegen pogingen van Iran en zijn terreurmilities om Libanon te gebruiken als springplank om Israël aan te vallen, wijst erop dat veel Libanezen niet geïnteresseerd zijn in een nieuwe oorlog met Israël.

Dit is goed nieuws, vooral gezien de slechte economische omstandigheden in Libanon. Het slechte nieuws is echter dat Libanon door de heersende Iraanse mullahs en hun gevolmachtigden gebruikt zal blijven worden als springplank om Israël aan te vallen zolang het Libanese volk niet tegen hen in opstand komt.

Meer slecht nieuws: dit is precies wat er zal gebeuren als en wanneer er naast Israël een Palestijnse staat wordt opgericht. Deze nieuwe staat zal door Iran en zijn terroristische milities worden gebruikt als uitvalsbasis om Israël aan te vallen en zoveel mogelijk Joden te vermoorden.

Het is verfrissend om de stemmen te horen die Iran, Hamas en Hezbollah aan de kaak stellen omdat zij het op Israël gemunt hebben, maar zolang de terroristen hun oorlog tegen Israël voortzetten, zullen de koelkasten van vele Libanese gezinnen kaal blijven.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

 

**********************************

ENGLISH

Last month, rockets were fired from Lebanon into Israel. Several reports suggest that Hamas was behind the attack, and that Hamas could not have carried it out without the blessing of Hezbollah, Iran’s terror proxy in Lebanon. Pictured: Lebanese soldiers stand next to a truck carrying a multiple rocket launcher after confiscating it from Hezbollah terrorists, in Shouayya, Lebanon, on August 6, 2021. (Photo by Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images)

Many people in Lebanon are worried that the Iranian-backed Islamist group Hamas and other Palestinian terror factions might drag Lebanon into another war with Israel.

By: Gatestone Institute – Bassam Tawil

The concern was expressed after several rockets were fired in early April from south Lebanon into Israel. Several reports have suggested that Hamas was behind the rocket attack. According to these reports, Hamas could not have carried out the rocket attack without the blessing of Hezbollah, Iran’s terror proxy in Lebanon.

The voices condemning Hamas for using Lebanon as a launching pad to attack Israel reflect the widespread fear in Lebanon of engaging in another war with Israel, especially as the country faces an unprecedented economic crisis. According to a March 2023 report in Axios:

“Unsustainable borrowing and financial mismanagement by Lebanon’s sectarian elite coupled with virtually nonproductive economic growth has fueled one of the worst economic crises the world has seen in centuries, economists say.”

Another report published late last year revealed that amid a deepening economic crisis and alarming levels of poverty and food insecurity, the majority of the people in Lebanon are unable to secure their social and economic rights.

So, the last thing the people of Lebanon need now is for a Palestinian terror group to drag their country into another war with Israel – a war that would wreak havoc on Lebanon and further exacerbate the economic crisis there. Hamas, Palestinian Islamic Jihad and other Palestinian groups have already brought death and destruction on the two million residents of the Gaza Strip by using it as a launching pad for firing rockets at Israel. Since 2008, Israel has been forced to launch several military operations in the Gaza Strip in response to recurring rocket and missile attacks by Palestinian terrorists.

That is doubtless why many Lebanese, when they heard about the rockets that were fired at Israel from their country, were quick to denounce the Palestinian terror groups, specifically Hamas, for putting their lives and properties at risk by increasing the chances of sparking another military confrontation with Israel.

During the last war between Israel and Hezbollah in 2006, large parts of the Lebanese civilian infrastructure were destroyed, including 400 miles of roads, 73 bridges and 31 other targets such as Beirut’s Rafic Hariri International Airport, ports, water and sewage treatment plants, electrical facilities, 25 fuel stations, 900 commercial structures, and 15,000 homes. Some 130,000 more homes were damaged.

The fear of another war with Israel has prompted some Lebanese to go as far as taking legal action against Hamas, which they hold responsible for the recent barrage of rockets fired into Israel from south Lebanon.

A Lebanese group named Sovereign Front for Lebanon filed a complaint to a military court in Beirut against the Hamas for endangering Lebanon’s security. The group demanded that the Lebanese authorities launch an investigation against any foreign organization that “assaults” Lebanese sovereignty.

The group revealed that Hamas and other Palestinian groups have established military bases in various parts of Lebanon. “The most dangerous of these military bases is the Al-Na’ameh base that overlooks Beirut International Airport,” it noted.

“These bases contain hundreds of militants. On April 6, southern Lebanon witnessed security tension as a result of the firing of 34 rockets from Lebanese territory towards Israeli settlements. Although that attack did not result in deaths, it did necessitate an Israeli response that targeted Hamas positions in the Rashidieh camp, south of Tyre.”

Elie Mahfoud, a lawyer for the group Sovereign Front for Lebanon, said of the decision to lodge a complaint against Hamas:

“What we have done is a formality, but it serves as a legal cry that there are those who seek to turn Lebanon into a military base. What [Hamas] did [by firing missiles at Israel] will be an incentive for other organizations to carry out similar military actions that could drag Lebanon into disaster.”

Lebanese lawyer Ayman Jezzini held both Hamas and Hezbollah responsible for firing the rockets from Lebanon into Israel. Jezzini said there was “no justification for the rocket attack.

Jezzini scoffed at claims by Hezbollah and Hamas that Israel’s defeat is just around the corner.

“Ignoring that Tel Aviv has become known as Tel-Tech [technology] and that it has expanded its science and industry to reach the ranks of the developed world. There are 2.4 million poor Lebanese today, of whom 1.1 million are below the poverty line, and these make up about 275,000 families, according to the World Bank.”

Veteran Lebanese journalist Kheirallah Kheirallah also held Hezbollah and Hamas responsible. Hezbollah, he said, “is under the illusion that the world does not know that Hamas cannot fire a rocket without receiving the blessing of the Iranian-backed militia (Hezbollah).” The world, Kheirallah remarked, “is not as stupid as Hezbollah imagines.”

“It is also no coincidence that the rockets were launched from southern Lebanon at a time when Ismail Haniyeh, head of the political bureau of Hamas, was in Beirut to hold talks with the secretary-general of Hezbollah, Hassan Nasrallah, and to meet with the leaders of the Palestinian factions based in Syria and Lebanon. Hezbollah has proven that it is the only authority in Lebanon and that the Islamic Republic of Iran controls all aspects of the country.”

Kheirallah also took the Lebanese foreign ministry to task for protesting against Israel when it fired back “instead of asking itself what Hamas and its rockets are doing in Lebanon.”

Several Lebanese politicians have also come out against Hamas, accusing it of endangering the lives of Lebanese citizens.

Samy Gemayel, a politician, lawyer and member of the Lebanese Parliament who serves as the leader of the Kataeb Party, criticized the speaker of the parliament for not speaking out against the rocket attack:

“It seems that the speaker of the Lebanese Parliament is satisfied with the use of south Lebanon as a platform for launching more than 60 rockets by Hamas, endangering its people. We didn’t hear anything from him.”

Fares Souaid, a Lebanese politician, former member of parliament and secretary-general of the March 14 Alliance, the movement behind the ending of the Syrian occupation of Lebanon in 2005, said the Lebanese people refuse to let their country turn into a pawn in the hands of Iran and its proxies.

“The refrigerators of the [Lebanese people’s] houses are empty without war,” Souaid complained. “What if the war enters the house of each of us? What if Israel bombed our facilities? We want life.”

In another comment on Twitter, Souaid accused Hezbollah of establishing “Hamas Land” in southern Lebanon under the eyes of the Lebanese army. He said the Lebanese government bears the responsibility “for not considering Lebanon under Iranian occupation and contenting themselves with talking about illegal weapons.”

Another Lebanese politician, Nadim Gemayel, wrote:

“Iran’s [Hezbollah] militia and its ally Hamas and the axis of terrorism insist that Lebanon be a launching pad for missiles…
They insist on dragging Lebanon into wars that have nothing to do with it…
They insist on destroying what is left of Lebanon…
If they want to liberate Palestine, they and [Hamas leader] Ismail Haniyeh should go and do so from inside the Palestinian territories, not from Lebanon.”

The growing opposition to attempts by Iran and its terror militias to use Lebanon as a launching pad to attack Israel suggests that many Lebanese are not interested in another war with Israel.

This is good news, especially in light of the dire economic conditions in Lebanon. The bad news, however, is that Lebanon will continue to be used by Iran’s ruling mullahs and their proxies as a launching pad to attack Israel as long as the Lebanese people do not rise up against them.

More bad news: this is exactly what will happen if and when a Palestinian state is established next to Israel. This new state will be used by Iran and its terrorist militias as a base for attacking Israel and killing as many Jews as they can.

It is refreshing to hear the voices denouncing Iran, Hamas and Hezbollah for targeting Israel, but as long as the terrorists continue their war on Israel, the refrigerators of many Lebanese families will remain bare.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.