Een Israëlische veiligheidsagent arresteert een relschopper op de Tempelberg
An Israeli security officer arrests a rioter on the Temple Mount
(Twitter/Al Qastal/Screenshot)

Nederlands + English

Pogingen van de Israëlische politie om het gebied te ontruimen leiden tot afkeuringen door terreurgroeperingen en Arabische landen.

Door World Israel News

Ten minste 350 mensen werden in de vroege uren van woensdagochtend gearresteerd op de Tempelberg nadat honderden relschoppers zich hadden gebarricadeerd in de Al-Aqsa Moskee met vuurwerk, stenen en andere projectielen.

Honderden gemaskerde jonge mannen sloten dinsdagavond laat de deuren van de moskee af en blokkeerden de ingangen met zware voorwerpen, waardoor de politie vreesde dat zij hun opgeslagen wapens zouden gebruiken om de volgende ochtend Joodse bezoekers aan te vallen.

De politie ging na middernacht de moskee binnen om het gebied te ontruimen nadat zij mensen herhaaldelijk had gevraagd het terrein te ontruimen; zij werden geconfronteerd met gegooide voorwerpen en vuurwerk dat in hun richting werd afgevuurd. Op beelden van sociale media waren branden te zien in de moskee, die waarschijnlijk waren aangestoken door het vuurwerk van de relschoppers.

Terreurgroepen grepen het incident onmiddellijk aan en riepen de Palestijnen op om op de plek in verzet te komen tegen de politie.

“Wij waarschuwen de bezetter tegen dwaze acties die de al-Aqsa Moskee aantasten, en wij roepen onze strijdende Palestijnse bevolking op om te mobiliseren, het niveau van paraatheid te verhogen, de doortocht aan te versterken, de band en de terugtocht in de gezegende Al-Aqsa Moskee te intensiveren, en de agressie van de bezetter af te slaan en de plannen van de terroristische kolonisten te dwarsbomen,” aldus de in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas in een verklaring.

Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de arrestaties in een verklaring en beschuldigde “de politie van de bezetter” van “het bestormen en aanvallen van de gezegende Al-Aqsa moskee”.

De verklaring voegde eraan toe dat “Israël de verantwoordelijkheid draagt voor de gevaarlijke gevolgen van deze escalatie.”

Het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het politieoptreden een “gevaarlijke escalatie” en stelde dat “dergelijke hatelijke en verwerpelijke taferelen… de gevoelens van toorn en woede aanwakkeren onder het hele Palestijnse volk, de islamitische volkeren en mensen met een oprecht geweten wereldwijd.”

“Dit is de gewelddadige apartheidsregering van Israël,” schreef Rep. Rashida Tlaib (D-MI) op Twitter, naast een video van de arrestaties. “Dit is afschuwelijk.”

Uren na de arrestaties lanceerden Gazaanse terroristen negen raketten op de zuidelijke gemeenschappen van Israël, waarbij een fabriek in de Negev-stad Sderot werd beschadigd.

************************************

************************************

ENGLISH

Rioters barricade themselves inside Al-Aqsa Mosque with fireworks, clubs, projectiles; Israeli police efforts to clear area spark condemnation from terror groups, Arab countries.

By World Israel News

At least 350 people were arrested in the early hours of Wednesday morning at the Temple Mount compound after hundreds of rioters barricaded themselves inside Al-Aqsa Mosque with fireworks, rocks, and other projectiles.

Hundreds of masked young men locked the doors of the mosque and placed heavy objects blocking the entryways late Tuesday evening, sparking police concerns that they would use their stockpiled weapons to attack Jewish visitors to the compound the next morning.

Police entered the mosque after midnight to clear the area after repeatedly asking people to clear the site; they were met with hurled objects and fireworks launched in their direction. Social media footage showed fires raging inside the mosque, which were likely sparked by the rioters’ fireworks.

Terror groups immediately seized upon the incident, calling on Palestinians to clash with police at the site.

“We warn the occupation against committing foolish actions that affect al-Aqsa Mosque, and we call on our struggling Palestinian people to mobilize, raise the level of readiness, tighten the journey, intensify the bond and retreat in the blessed Al-Aqsa Mosque, and repel the occupation’s aggression and thwart the plans of its terrorist settlers,” said the Gaza-based Hamas terror group in a statement.

The Jordanian Foreign Ministry condemned the arrests in a statement, accusing “the occupation police” of “storming of the blessed al-Aqsa Mosque and assaulting it.”

The statement added that “Israel bears responsibility for the dangerous consequences of this escalation.”

Calling the police activity a “dangerous escalation,” the Egyptian Foreign Ministry charged that “such hateful and reprehensible scenes… fuel the feelings of wrath and anger among all the Palestinian people, the Islamic peoples and people of living conscience worldwide.”

“This is the violent apartheid government of Israel,” wrote Rep. Rashida Tlaib (D-MI) on Twitter, alongside a video of the arrests. “This is horrific.”

Hours after the arrests, Gaza terrorists launched nine rockets at Israel’s southern communities, damaging a factory in the Negev city of Sderot.