Illustratief – hyperbare kamer- Illustrative – hyperbaric chamber (Photo: Shutterstock)

Nederlands + English

Deze maand maken wetenschappers van de universiteiten van Tel Aviv en Ben-Gurion doorbraken op het gebied van autisme.

Door Allisraelnews – Maayan Hoffman

Behandeling in een hogedrukkamer kan de sociale vaardigheden van mensen met autisme aanzienlijk verbeteren, volgens nieuw onderzoek onder leiding van de Universiteit van Tel Aviv.

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijk International Journal of Molecular Sciences, is de tweede studie over autisme die deze maand uit Israël komt. Een eerder rapport gepubliceerd door onderzoekers van Ben-Gurion University biedt een nieuw inzicht in hoe autistische mensen empathie kunnen ervaren.

Beide bieden nieuwe hoop voor mensen bij wie de diagnose is gesteld.

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling waarbij patiënten een speciale kamer binnengaan waar de atmosferische druk hoger is dan de druk op zeeniveau. Ze krijgen dan 100% zuurstof om te ademen.

De onderzoekers behandelden grote dieren met autisme en identificeerden neurologische veranderingen door de behandeling, waaronder een vermindering van ontstekingen en een verbetering van functies.

“We ontdekten dat behandeling in de met zuurstof verrijkte drukkamer ontstekingen in de hersenen vermindert en leidt tot een toename van de expressie van stoffen die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen, en dus naar verbeterde hersenfunctie”, verklaarde Dr. Boaz Barak van De Sagol School of Neuroscience en School of Psychological Sciences van de Universiteit van Tel Aviv, die het onderzoek leidde. “Bovendien zagen we een afname van het aantal microgliale cellen, cellen van het immuunsysteem die wijzen op ontstekingen, die geassocieerd worden met autisme.”

Concreet werd de proef in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase werd een meisje met de mutatie in het SHANK3-gen, waarvan bekend is dat het leidt tot autisme, behandeld met hyperbare medicijnen in het Shamir Medical Center door Prof. Shai Efrati, ook een faculteitslid van de Universiteit van Tel Aviv. Toen het meisje haar behandelingen voltooid had, ontdekte de professor dat haar sociale vaardigheden en hersenfunctie verbeterd was.

Vervolgens besloot Baraks lab om te kijken of ze een oorzakelijk verband konden bewijzen.

Ze gebruikten als modellen volwassen dieren met dezelfde genetische mutatie in het SHANK3-gen als die van het meisje dat was behandeld. De dieren kregen elk gedurende meerdere weken 40 hyperbare behandelingen van een uur in de hogedrukkamer.

Hyperbare geneeskunde wordt in Israël veel gebruikt voor andere indicaties en wordt als veilig beschouwd.

ONEVENWICHTIGHEID IN HET EMPATHETISCH VERMOGEN

In afzonderlijk onderzoek gepubliceerd door Ben-Gurion University en een team van internationale partners in het tijdschrift Autism Research, hebben onderzoekers een nieuw concept gedefinieerd dat een nieuw begrip biedt van hoe autistische mensen empathie kunnen ervaren: onevenwichtigheid in het empathisch vermogen.

Onevenwichtigheid in het empatisch vermogen combineert voor het eerst twee soorten empathie – emotioneel en cognitief – in één enkele schaal, legt Ben-Gurion uit.

Het concept zou enkele van de eerder gemelde inconsistenties kunnen oplossen wanneer emotionele empathie en cognitieve empathie afzonderlijk worden onderzocht, aldus het team.

Cognitieve empathie is het vermogen om de mentale toestanden van andere mensen te herkennen. Emotionele empathie is reageren met gepaste acties.

Eerder bleek uit de meeste onderzoeken dat mensen met autisme een tekort aan cognitieve empathie hebben – hoewel niet altijd. Dit was in tegenspraak met sommige leden van de gemeenschap die meldden dat ze te veel empathie ervoeren.

“Veel autistische personen rapporteren gevoelens van buitensporige empathie, maar hun ervaring wordt niet weerspiegeld in de meeste van de huidige literatuur, wat typisch suggereert dat autisme wordt gekenmerkt door intacte emotionele en verminderde cognitieve empathie”, aldus de onderzoekers. “Om deze leemte op te vullen, hebben we gekeken naar beide uiteinden van de onbalans tussen deze componenten, onevenwichtigheid in empathische vermogens genoemd. We laten zien dat, net als empathie, onevenwichtigheid daarin gerelateerd is aan de diagnose en kenmerken van autisme, en dus een meer genuanceerd begrip kan geven van empathie en het verband met autisme.”

Deze nieuwere conceptualisering zou beter kunnen samenvallen met de innerlijke ervaring van sommige autistische individuen die “overmaat aan empathie” rapporteren en de samenleving helpen verder te gaan dan het idee dat mensen met autisme geen empathie hebben – een idee dat de autistische gemeenschap heeft gestigmatiseerd, legden ze uit.

“Onevenwichtigheid in empathisch vermogen verwijst naar de onbalans tussen emotionele en cognitieve empathie en wordt geassocieerd met een groter aantal autistische eigenschappen in deze populatie”, schreven de onderzoekers. “Onevenwichtigheid in empathisch vermogen zorgt voor een meer genuanceerd begrip van de verbanden tussen empathie en autisme.”

Het werk, dat 1.905 mensen met de diagnose autisme omvatte en 3.009 mensen in de controlegroep, zou nieuwe onderzoeksmogelijkheden kunnen bieden die niet beperkt zijn tot de autistische populatie, voegde de onderzoekers eraan toe.

 

Maayan Hoffman

Maayan Hoffman is een ervaren Amerikaans-Israëlische journalist en strategisch communicatieadviseur. Ze is de voormalige nieuwsredacteur, hoofd strategie en senior gezondheidsanalist voor de Jerusalem Post, waar ze de sites Health & Wellness, Business & Innovation en Christian World lanceerde.

 

 

ENGLISH

This month, scientists at Tel Aviv and Ben-Gurion universities make breakthroughs in the field of autism

By: Allisraelnews – Maayan Hoffman

Pressure chamber treatment may significantly improve the social abilities of people with autism, according to new research spearheaded by Tel Aviv University.

The study, published in the peer-reviewed International Journal of Molecular Sciences, is the second study on autism to come out of Israel this month. A previous report published by researchers at Ben-Gurion University offers a new understanding of how autistic people might experience empathy.

Both provide new hope for people who are diagnosed with the disorder.

Hyperbaric oxygen therapy is a treatment in which patients enter a special chamber where the atmospheric pressure is higher than the pressure at sea level. They are then delivered 100% oxygen to breathe.

The researchers treated large animal models with autism and identified neurological changes from the treatment, including a reduction in inflammation and an improvement in functionality.

“We discovered that treatment in the oxygen-enriched pressure chamber reduces inflammation in the brain and leads to an increase in the expression of substances responsible for improving blood and oxygen supply to the brain, and therefore brain function,” explained Dr. Boaz Barak of Tel Aviv University’s Sagol School of Neuroscience and School of Psychological Sciences, who led the study. “In addition, we saw a decrease in the number of microglial cells, immune system cells that indicate inflammation, which is associated with autism.”

Specifically, the trial was carried out in two phases. In the first phase, a girl carrying the mutation in the SHANK3 gene, which is known to lead to autism, was treated with hyperbaric medicine at Shamir Medical Center by Prof. Shai Efrati, also a Tel Aviv University faculty member. When the girl completed her treatments, the professor found that she had improved social abilities and brain function.

Next, Barak’s lab decided to see if they could prove a causal relationship.

They used adult animal models carrying the same genetic mutation in the SHANK3 gene as that of the girl who had been treated. The animals each received 40 one-hour hyperbaric treatments in the pressure chamber over several weeks.

Hyperbaric medicine is commonly used in Israel for other indications and is considered safe.

EMPATHETIC DISEQUILIBRIUM

In separate research published by Ben-Gurion University and a team of international partners in the journal Autism Research, researchers defined a new concept that offers a fresh understanding of how autistic people might experience empathy: Empathic disequilibrium.

Empathic disequilibrium combines two types of empathy – emotional and cognitive – into a single scale for the first time, a release by Ben-Gurion explained.

The concept could solve some of the inconsistencies previously reported when emotional empathy and cognitive empathy are examined separately, the team said.

Cognitive empathy is the ability to recognize other people’s mental states. Emotional empathy is responding with appropriate actions.

Previously, most research found that people with autism have a deficit in cognitive empathy – though not always. This contradicted some community members reporting that they were experiencing too much empathy.

“Many autistic individuals report feelings of excessive empathy, yet their experience is not reflected by most of the current literature, typically suggesting that autism is characterized by intact emotional and reduced cognitive empathy,” according to the researchers. “To fill this gap, we looked at both ends of the imbalance between these components, termed empathic disequilibrium. We show that, like empathy, empathic disequilibrium is related to autism diagnosis and traits, and thus may provide a more nuanced understanding of empathy and its link with autism.”

This newer conceptualization might better coincide with the inner experience of some autistic individuals reporting “excess of empathy” and help society move beyond the idea that people with autism lack empathy – an idea that has stigmatized the autistic community, they explained.

“Empathic disequilibrium refers to the imbalance between emotional and cognitive empathy and is associated with a higher number of autistic traits in the typical population,” the researchers wrote. “Empathic disequilibrium allows for a more nuanced understanding of the links between empathy and autism.”

The work, which included 1,905 people who had been diagnosed with autism and 3,009 controls, could provide new avenues of research that are not limited to the autistic population, the researchers added.

Maayan Hoffman
Maayan Hoffman is a veteran American-Israeli journalist and strategic communications consultant. She is the former news editor, head of strategy and senior health analyst for the Jerusalem Post, where she launched the outlet’s Health & Wellness, Business & Innovation and Christian World portals.