The SlutWalk in Tel Aviv, on Friday.Credit: Ohad Zwigenberg

Nederlands + English
Ongeveer 2.000 deelnemers liepen vrijdag mee in de SlutWalk in Tel Aviv, om te protesteren tegen seksueel geweld en Victim-Blaming. (de Schuld van Slachtoffer)

Bron: Haaretz

De deelnemers riepen slogans als: “Ik geloof je”, terwijl ze borden droegen met afbeeldingen van zedendelinquenten en belangrijke straten in de stad werden geblokkeerd toen demonstranten hun weg baanden naar de belangrijkste bijeenkomst op het Habima-plein.

De manifestatie van vorig jaar werd afgelast wegens beperkingen in verband met het coronavirus, maar dit jaar ging de mars door zoals gepland omdat de huidige maatregelen het toelieten.

Dit was de negende SlutWalk in Tel Aviv en ook in Haifa en Jeruzalem hebben de afgelopen jaren soortgelijke marsen plaatsgevonden.

De menigte bestond uit veel jongeren en leden van de jeugdbeweging. “Deze mars is heel belangrijk voor mij en voor elke vrouw,” zei Rachel, een 15-jarige die in Noord-Israël woont en voor de eerste keer naar de mars kwam.

“Eén op elke vrouw ervaart seksuele intimidatie. Ik heb er ook onder geleden, en als iemand die weet hoe moeilijk het is, wil ik me uitspreken voor anderen en voor mezelf om een boodschap te sturen,” voegde ze eraan toe.

“Ik ken veel meisjes die zijn aangevallen,” zei Omer, ook 15, eraan toevoegend dat “hoe groter de mars, hoe meer bewustzijn we kunnen creëren, en verandering zal volgen.”
De Together Kulan beweging heeft de SlutWalk de afgelopen jaren georganiseerd. Kulan organiseert publieke protesten tegen victim-blaming en wil getuigenissen van slachtoffers van seksueel geweld laten navertellen.

Bracha Barad, de directeur van Kulan, zei dat “er hier heel veel meisjes en jongens zijn die begrijpen dat elk slachtoffer van seksueel geweld te lijden heeft onder de schuld van degenen die twijfelen aan haar motieven en kritisch zijn over wat ze in haar leven deed voordat ze werd aangevallen. Wij zijn hier.”

“We zullen schreeuwen voor de slachtoffers van seksueel geweld, zodat ze zich zullen herinneren dat het niet de schuld is van de politie of de rechtbanken of de media, maar van iedereen samen,” voegde Barad eraan toe.

“Het is het publiek dat slachtoffers niet voldoende steunt, en we moeten de perspectieven veranderen. De volgende generatie is dat perspectief aan het veranderen. Ik hoop dat onze wereld met hen zal veranderen.”

SlutWalk-rally’s begonnen in 2011 in Toronto als reactie op een lokale politieagent die zei dat om verkrachting te voorkomen vrouwen zich niet moeten “kleden als sletten.”

Dit leidde tot een wijdverspreide internationale beweging tegen het leggen van de schuld bij verkrachtingsslachtoffers. Sindsdien zijn er over de hele wereld protesten geweest, onder meer in de Verenigde Staten, India en Europese landen. Sinds 2012 zijn er in verschillende Israëlische steden, waaronder Haifa, Jeruzalem en Tel Aviv, rally’s gehouden.

 

ENGLISH:

About 2,000 participants marched in the SlutWalk in Tel Aviv on Friday, protesting sexual violence and victim-blaming.

Participants shouted slogans such as: “I believe you,” while carrying signs with pictures of sex offenders and major streets across the city were blocked as demonstrators made their way to the main rally at Habima Square.

Last year’s rally was canceled due to coronavirus restrictions, however, this year the march went ahead as planned as current measures allowed it.

This was the ninth SlutWalk in Tel Aviv and similar marches in Haifa and Jerusalem have also taken place in recent years.

The crowd consisted of many young people and youth movement members. “This March is very important to me and to every woman,” said Rachel, a 15-year-old who lives in northern Israel and came to the march for the first time.

“One out of every one woman experiences sexual harassment. I also suffered it, and as someone who knows how hard it is, I want to speak out for others and for myself to send a message,” she added.

“I know many girls who were attacked,” said Omer, also 15, adding that “the bigger the march the more awareness we can raise, and change will follow.”

The Together Kulan movement has organized the SlutWalk for the past several years. Kulan organizes public protests against victim-blaming and wishes to echo sexual violence victims testimonies.

Bracha Barad, Kulan’s director, said that “there are tons of girls and boys here who understand that every victim of sexual violence suffers blame from those who doubt her motives and are critical of what she did in her life prior to being attacked. We are here.”

“We will shout for the victims of sexual violence so that they will remember that it is not the fault of the police or the courts or the media but rather everyone together,” Barad added.

“It’s the public that doesn’t support victims sufficiently, and we need to change perspectives. The next generation is changing that perspective. I hope that our world will change with them.”

SlutWalk rallies began in Toronto in 2011 in response to a local policeman who said that in order to avoid rape women should not “dress like sluts.”

This led to a widespread international movement against placing the blame on rape victims. Since then, there have been protests across the globe, including the United States, India and European countries. Rallies have been held in several Israeli cities, including Haifa, Jerusalem and Tel Aviv, since 2012.