Buschauffeur Yechezkel Shmueli na te zijn aangevallen door Palestijnse stenengooiers. (YouTube/Channel 13 News/Screenshot)
Bus driver Yechezkel Shmueli after being attacked by Palestinian rock-throwers. (YouTube/Channel 13 News/Screenshot)

Nederlands + English

“Ik gaf vol gas om aan deze hel te ontsnappen,” zei de buschauffeur, terwijl passagiers het ‘Shema Yisrael’-gebed reciteerden, in de overtuiging dat ze zouden sterven.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Op dinsdag was de chauffeur van een bus het doelwit van stenen gooiende Arabische relschoppers in de Oude Stad van Jeruzalem en vertelde Channel 13 News dat hij en de passagiers “een lynchpartij overleefden.”

Yechezkel Shmueli reed buslijn 3 in de buurt van de Damascuspoort toen zijn voertuig plotseling werd bekogeld met stenen en andere projectielen, waardoor de ruiten werden verbrijzeld.

“We wisten dat er eerder op de dag met stenen was gegooid,” zei Shmueli, “maar mij werd verteld dat de politie de weg weer had opengesteld en dat veiligheidstroepen ons zouden begeleiden.”

“Ik kwam aan bij de Damascuspoort en zag de relschoppers rondlopen, maar ik dacht niet dat er iets zou gaan gebeuren.”

Shmueli’s inschatting dat de situatie veilig was, was onjuist.

Zodra hij vaart minderde, werd zijn bus getroffen door een groot spervuur van stenen, waarvan er verschillende hem in zijn maag en been raakten.

“Glas versplinterde. Ik riep dat [de passagiers] op de grond moesten gaan liggen. Ik gaf gas om aan deze hel te ontsnappen. We overleefden een lynchpartij en zagen de dood voor onze ogen,” herinnerde hij zich.

Shmueli zei dat toen hij de bus in veiligheid aan het manoeuvreren was, ondanks een verbrijzelde voorruit, hij passagiers het Shema Yisrael gebed hoorde opzeggen. Joden zeggen het gebed traditioneel in tijden van groot gevaar of wanneer men zich in een bijna-doodsituatie bevindt.

Gelukkig raakte niemand ernstig gewond bij de aanslag, hoewel een aantal passagiers snijwonden opliepen door glasscherven. Twee mannen werden echter naar Jeruzalemse ziekenhuizen overgebracht vanwege verwondingen die zij diezelfde middag hadden opgelopen bij afzonderlijke incidenten waarbij stenen werden gegooid.

Het feit dat Shmueli blindelings op de situatie werd afgestuurd, toonde volgens hem een onaanvaardbare kloof aan tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en de exploitanten van het openbaar vervoer. Shmueli kreeg de opdracht om zijn route gewoon te vervolgen, ondanks het feit dat er eerder die dag meldingen waren geweest van aanvallen met stenen in het gebied.

“Ik ben er zeker van dat het nodig was om een alternatieve route voor mij te vinden,” zei hij. “Dit was niet het eerste incident [van de dag], dit gebeurde na meerdere incidenten. Wanneer zullen we het leren?”

“Ze stuurden een man naar een mijnenveld en zeiden tegen hem: ‘Bid dat je geen mijn raakt.'”

ENGLISH

“I hit the gas to escape this hell,” said the bus driver, as passengers recited the ‘Shema Yisrael’ prayer, believing they would die.

By Lauren Marcus, World Israel News

The driver of a bus that was targeted in a rock-throwing attack by Arab rioters in Jerusalem’s Old City on Tuesday told Channel 13 News that he and the passengers “survived a lynching.”

Yechezkel Shmueli was driving Egged bus line 3 near Damascus Gate when his vehicle was suddenly pelted with rocks and other projectiles, shattering the windows.

“[We] knew there had been rock-throwing earlier in the day,” Shmueli said, “but I was told that the police had opened up the road again and that security forces would be accompanying us.”

“I arrived at the Damascus Gate area and saw the rioters milling about, but I didn’t think anything was going to happen.”

Shmueli’s assessment that the situation was safe was incorrect.

As soon as he slowed down, his bus was hit with a large barrage of rocks, several of which hit him in his stomach and leg.

“Glass was shattering. I yelled for [the passengers] to lie on the floor. I hit the gas to escape this hell. We survived a lynching and saw death in front of our eyes,” he recalled.

Shmueli said as he was frantically maneuvering the bus to safety despite a shattered windshield, he heard passengers reciting the Shema Yisrael prayer. Jews traditionally say the prayer during times of great danger or when one is in a near death situation.

Fortunately, while a number of passengers were cut by glass fragments, nobody aboard the bus was seriously wounded in the attack. However, two men were transported to Jerusalem hospitals due to injuries sustained in separate stone-throwing incidents the same afternoon.

The fact that Shmueli was blindly sent into the situation, he said, showed an unacceptable disconnect between Israel’s security forces and public transportation operators. Shmueli was instructed to continue on his route as normal, despite the fact that there had been reports of rock-throwing attacks in the area earlier that same day.

“I’m sure it was necessary to find me an alternate route,” he said. “This wasn’t the first incident [of the day.] This happened after multiple incidents. When will we learn?”

“They sent a man to a minefield and told him, ‘Pray not to hit a mine.’”