Politieagenten staan op een straat tijdens een protest ter ondersteuning van de Palestijnen in Parijs,

tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza in mei 2021. Foto: Reuters/Benoit Tessier
Police officers stand on a street during a protest in support of Palestinians in Paris,
during the war between Israel and Hamas in Gaza in May 2021. Photo: Reuters/Benoit Tessier

Nederlands + English

Een Franse parlementaire afgevaardigde heeft een oproep gedaan om uitingen van antizionisme wettelijk te verbieden op soortgelijke gronden als antisemitische opruiing.

Door The Algemeiner – Ben Cohen

Éric Ciotti – een parlementariër uit de stad Nice voor de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) – schreef vorige week in de nieuwszender Valeurs Actuelles en hekelde antizionisme als “het antisemitisme dat zijn naam niet durft uit te spreken”.

Ciotti wees op een eind juli voorgestelde parlementaire resolutie die Israël veroordeelde als een “apartheidsregime”, en beweerde dat “sinds zijn oprichting in 1948, Israël een beleid heeft gevoerd dat gericht is op het vestigen en handhaven van een Joodse demografische hegemonie en het uitbreiden van zijn controle over het grondgebied ten gunste van de Israëlische Joden.”

Tot de maatregelen tegen Israël waarop in de resolutie wordt aangedrongen, behoren het “opleggen van een streng wapenembargo” en een door Frankrijk gesponsorde resolutie aan de VN-Veiligheidsraad waarin “gerichte sancties, zoals het bevriezen van tegoeden, zouden worden opgelegd aan de Israëlische functionarissen die het meest betrokken zijn bij de misdaad van apartheid”. In de resolutie wordt ook de boycot-, desinvesterings- en sanctiecampagne (BDS) tegen Israël verdedigd, waarbij erop wordt aangedrongen dat maatregelen om BDS-activisme te onderdrukken op grond van antisemitisme en discriminatie, neerkomen op een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

In zijn opiniestuk beschreef Ciotti de tekst van de resolutie als “schandalig en beschamend,” argumenterend dat in Frankrijk, “een groot deel van links en extreem-rechts de zaak van de Palestijnse terroristen van Hamas [hebben] opgenomen.” Hij voegde eraan toe dat het antizionistische discours de afgelopen jaren “gewoner” was geworden, waarbij hij verwees naar de jaar-op-jaar stijging van antisemitische aanvallen die in Frankrijk werden geregistreerd, alsook naar het verschijnen van antisemitische symbolen en thema’s bij demonstraties in solidariteit met de Palestijnen en binnen de radicale “gilets jaunes” (gele hesjes) protestbeweging die in 2018 opdook.

“Ik eis plechtig dat het antizionisme in Frankrijk, het vaderland van de mensenrechten, evenzeer wordt verboden als het antisemitisme, omdat deze ideologie in strijd is met onze diepste beginselen en waarden,” verklaarde hij.

De eis van Ciotti om het antizionisme door de rechter te laten verbieden komt minder dan een maand nadat het hoofd van het stadsbestuur in Madrid opriep om dezelfde maatregel in Spanje in te voeren.

In een ontmoeting met een delegatie van Amerikaanse Joden, zei Isabel Díaz Ayuso – de voorzitter van de Gemeenschap van Madrid – dat zij de EU formeel had opgeroepen om haar strategie voor de bestrijding van antisemitisme te wijzigen door het vervolgen van steun aan de BDS-beweging, die probeert Israël te isoleren als opmaat naar de vervanging ervan door één Palestijnse staat, als een haatmisdrijf onder de Europese wetgeving.

 

ENGLISH:

A French parliamentary deputy has issued a call for expressions of anti-Zionism to be legally prohibited on similar grounds to antisemitic incitement.

By The Algemeiner – Ben Cohen

Writing in the news outlet Valeurs Actuelles last week, Éric Ciotti — a parliamentarian from the city of Nice for the center-right Les Républicains (LR) Party — lambasted anti-Zionism as “the antisemitism that dare not speak its name.”

Ciotti pointed to a parliamentary resolution proposed at the end of July that denounced Israel as an “apartheid” regime, claiming that “since its creation in 1948, Israel has pursued a policy aimed at establishing and maintaining a Jewish demographic hegemony and expanding its control over the territory for the benefit of Israeli Jews.”

Among the actions against Israel urged by the resolution are the “imposition of a strict arms embargo” and a French-sponsored resolution to the UN Security Council that would impose “targeted sanctions, such as the freezing of assets, on the Israeli officials most implicated in the crime of apartheid.” The resolution also offers a vocal defense of the “boycott, divestment and sanctions” (BDS) campaign singling out Israel, insisting that measures to suppress BDS activism on the grounds of antisemitism and discrimination amount to an attack on the freedom of speech.

In his op-ed, Ciotti described the text of the resolution as “scandalous and shameful,” arguing that in France, “a large part of the left and the extreme right [have taken up] the cause of the Palestinian terrorists of Hamas.” He added that anti-Zionist discourse had become more “commonplace” in recent years, citing the year-on-year rise in antisemitic attacks recorded in France as well as the appearance of antisemitic tropes at demonstrations in solidarity with the Palestinians and within the radical “gilets jaunes” (yellow vests) protest movement that emerged in 2018.

“I solemnly demand that anti-Zionism be banned in France, the homeland of human rights, just as much as antisemitism, because this ideology contravenes our deepest principles and values,” he declared.

Ciotti’s demand for anti-Zionism to be banned by the courts comes less than a month after the head of the city government in Madrid called for the same measure to be introduced in Spain.

Meeting with a delegation of American Jews, Isabel Díaz Ayuso — the president of Community of Madrid — said that she had formally called on the EU to amend its strategy for combating antisemitism by prosecuting support for the BDS movement, which seeks to isolate Israel as a prelude to its replacement with a single Palestinian state, as a hate crime under European law.