(Shutterstock)

Nederlands + English

De stap om de onderzoeken naar Marivan en Fordo af te sluiten zal “extreem gevaarlijke gevolgen” hebben.

Door World Israel News

Israël heeft donderdag zijn verontwaardiging geuit over de beslissing van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) om een onderzoek naar een niet-aangegeven Iraanse nucleaire installatie af te sluiten, en waarschuwt dat dit “extreem gevaarlijke gevolgen” kan hebben.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde de IAEA ervan te zijn gezwicht voor de druk van Teheran nadat de VN toezichthouder een onderzoek naar sporen van door de mens gemaakt uranium, gevonden op de Marivan locatie ten zuidoosten van Teheran, had gesloten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Iran van het geven van onbetrouwbare en technisch ongeloofwaardige verklaringen voor de aanwezigheid van nucleair materiaal op de vindplaats en beschuldigde het regime ervan “te blijven liegen tegen de IAEA en de internationale gemeenschap te misleiden”, aldus een verklaring.

“Het is zeer teleurstellend dat de directeur-generaal van het IAEA [Rafael Mariano Grossi] is gezwicht voor de Iraanse politieke druk, vooral omdat de informatie in het dossier impliciet wijst op flagrante Iraanse schendingen van de inspectieovereenkomsten”, aldus de verklaring.

In het vertrouwelijke kwartaalrapport van het IAEA stond dat de zorgen over geheime nucleaire activiteiten in Marivan waren opgelost, omdat het agentschap had vastgesteld dat een andere lidstaat in de jaren 60 en 70 een mijn had geëxploiteerd in dat gebied. Iran voerde aan dat de uraniumsporen afkomstig konden zijn van laboratoriuminstrumenten en apparatuur die door de mijnwerkers werden gebruikt, een mogelijkheid die door het IAEA werd erkend. Marivan is in het verleden in verband gebracht met het geheime militaire nucleaire programma van Iran, omdat daar explosieve tests zouden zijn uitgevoerd.

De sluiting van het onderzoek naar uraniumdeeltjes gevonden in de Iraanse Fordo faciliteit, die waren verrijkt tot 83,7% – op een haar na wapenwaardig – werd ook geaccepteerd door de IAEA op basis van de Iraanse verklaring van schommelingen in verrijkingsbijproducten.

Minister van Defensie Yoav Gallant reageerde op de gebeurtenissen tijdens een IDF-ceremonie door te zeggen dat “de gevaren voor Israël steeds groter worden en het steeds waarschijnlijker wordt dat we onze verplichtingen zullen moeten nakomen om de veiligheid van ons land en de toekomst van de Joodse natie te verdedigen.”

“De gevaren waarmee de staat Israël wordt geconfronteerd zijn complex en escaleren alleen maar en het is mogelijk dat we onze plicht moeten vervullen om de veiligheid van Israël en vooral de toekomst van het Joodse volk te beschermen,” zei Gallant.

Premier Benjamin Netanyahu zei: “Ik hoor alle mediaberichten over Iran, dus ik heb een ondubbelzinnige en duidelijke boodschap voor Iran en de internationale gemeenschap. Israël zal alles doen wat nodig is om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt.

*********************************

ENGLISH

The move to close the probes into Marivan and Fordo will have “extremely dangerous consequences.”

By World Israel News

Israel on Thursday expressed outrage over the decision by the International Atomic Energy Agency (IAEA) to close an investigation into an undeclared Iranian nuclear site, warning that could have “extremely dangerous consequences.”

The Israeli Foreign Ministry accused the IAEA of succumbing to pressure from Tehran after the UN watchdog closed a probe around traces of man-made uranium found at the Marivan site, located southeast of Tehran.

The Foreign Ministry charged Iran with providing unreliable and technically implausible explanations for the presence of nuclear material at the site, accusing the regime of “continuing to lie to the IAEA and deceiv[ing] the international community,” according to a statement.

“The IAEA director-general [Rafael Mariano Grossi] yielding to Iranian political pressure is very disappointing, mainly because the information in the file implicitly points to blatant Iranian violations of the inspection agreements,” the statement went on.

The IAEA’s confidential quarterly report stated that concerns over secret nuclear activity at Marivan had been resolved, as the agency determined that another member state had operated a mine in the area in the 1960s and 1970s. Iran argued that the uranium traces could have originated from laboratory instruments and equipment used by miners, a possibility acknowledged by the IAEA. Marivan has been linked to Iran’s secret military nuclear program in the past, with allegations of high-explosive tests conducted there.

The closure of the investigation into uranium particles found at Iran’s Fordo facility, which were enriched to 83.7% — a stone’s throw from weapon’s grade — was also accepted by the IAEA based on Iran’s explanation of enrichment byproduct fluctuations.

Defense Minister Yoav Gallant responded to the events at an IDF ceremony, saying “the dangers to Israel continue to grow more severe and it is becoming more likely that we will need to fulfill our obligations to defend the security of our country and the future of the Jewish nation.”

“The dangers facing the State of Israel are complex and only escalating and we may be required to fulfill our duty in order to protect the integrity of Israel and especially the future of the Jewish people,” Gallant said.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said, “I hear all of the media references regarding Iran, so I have an unequivocal and clear message to Iran and to the international community. Israel will do all that it must to prevent Iran from getting a nuclear weapon.