Deze foto toont een buitenaanzicht van het Vredespaleis, dat op februari het Internationaal Gerechtshof of het Wereldgerechtshof in Den Haag huisvest. 18, 2019. (AP Photo/Peter De Jong)
This photo shows an exterior view of the Peace Palace, which houses the International Court of Justice, or World Court, in The Hague, Netherlands on February. 18, 2019. (AP Photo/Peter Dejong)

Nederlands + English

Ondanks de eerdere weigering van de regering om mee te werken komt er toch de officiële reactie op het onderzoek van de rechtbank naar het Palestijnse conflict.

Door: The Times of Israel

Israël heeft deze week een formeel advies ingediend bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarin staat dat het volgens een rapport van donderdag niet bevoegd is om zijn onderzoek naar het Israëlisch-Palestijnse conflict uit te voeren.

Jeruzalem zei dat de rechtbank niet de plaats was om het conflict te beslechten, en dat in plaats daarvan rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit nodig waren, aldus het niet gedocumenteerde nieuwsbericht van Kan.

De Nationale Veiligheidsraad zei in reactie op het Kan-rapport dat het samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig was om bevriende landen te overtuigen om adviezen in te dienen bij het ICJ om het standpunt van Israël te steunen.

“Het standpunt van Israël is dat het gevoerde proces geen autoriteit heeft en dat alle geschillen met de PA moeten worden opgelost in onderhandelingen tussen de partijen”, aldus de raad.

“We zullen doorgaan met het bestrijden van de leugens van de Palestijnen en hun delegitimatie pogingen tegen Israël”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken bij monde van Eli Cohen. “Ik dank onze vrienden over de hele wereld die standpunten hebben ingediend bij de rechtbank en bij de meeste lidstaten van de Verenigde Naties. De VN heeft vanaf het begin geen hand toegestoken en hebben het Palestijnse initiatief niet gesteund dat probeert misbruik te maken van het Internationaal Gerechtshof van Justitie in Den Haag om een ​​eenzijdige agenda tegen Israël te bevorderen.”

Kan merkte op dat de officiële reactie op het ICJ in tegenspraak was met het verklaarde regeringsbeleid dat Israël niet zou samenwerken met Den Haag, evenals met het feit dat de huidige harde lijn, rechtse coalitie niet geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen met de Palestijnen.

Onder druk van Jeruzalem dienden de Verenigde Staten ook een reactie in naar Den Haag waarin ze de positie van Israël steunden, aldus het rapport.

In februari kondigde de rechtbank een tijdlijn aan voor de start van het onderzoek, met een deadline van 25 juli voor het indienen van schriftelijke verklaringen in de zaak en een deadline van oktober voor opmerkingen over die verklaringen, na ontvangst van het formele verzoek van de Algemene Vergadering van de VN om mee te wegen in het conflict.

Het ICJ is de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties voor het bemiddelen in geschillen tussen landen. Haar uitspraken beïnvloeden de publieke opinie en juridische processen, maar het heeft geen handhavingsmechanisme. De rechtbank staat los van het Internationaal Strafhof, dat eveneens in Den Haag is gevestigd.

Dossier: De Vierde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt over maatregelen om het Israëlisch-Palestijnse conflict aan te pakken, bij de Verenigde Naties in New York, 11 november 2022. (Luke Tress/Times of Israel)

De Algemene Vergadering van de VN nam in december een resolutie aan die door de Palestijnen was gepusht en waarin de rechtbank om een ​​”adviserende mening” werd gevraagd over Israëls “langdurige bezetting, vestiging en annexatie van Palestijns gebied”. Het riep ook op tot een onderzoek naar Israëlische maatregelen “die gericht zijn op het veranderen van de demografische samenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem” en beschuldigde Israël ervan “discriminerende wetgeving en maatregelen” te hebben aangenomen.

De Algemene Vergadering diende het verzoek in bij de rechtbank nadat de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad haar had aanbevolen dit te doen. Het laatste panel is overweldigend kritisch over de Joodse staat en zijn rapporten negeren bijna volledig Palestijns terrorisme en geweld en leggen grotendeels de schuld bij Israël voor het conflict.

Israël heeft de Palestijnen sanctie opgelegd als reactie op hun pogingen om het onderzoek te starten, onder meer door financiering van de Palestijnse Autoriteit in te houden. De vergeldingsmaatregelen leidden wijdverspreid en  internationaal tot terug slaan .

De rechtbank heeft in 2004 voor het laatst een advies uitgebracht over het Israëlisch-Palestijns conflict, toen de Algemene Vergadering haar vroeg zich uit te spreken over de wettigheid van de veiligheidsbarrière op de Westelijke Jordaanoever. De rechtbank oordeelde dat de door Israël gebouwde barrière “in strijd was met het internationale recht” en riep het land op om de bouw onmiddellijk stop te zetten.

Israël negeerde het besluit en voerde aan dat de barrière een veiligheidsmaatregel was die bedoeld was om te voorkomen dat Palestijnse aanvallers Israëlische steden zouden bereiken. De Palestijnen hebben gezegd dat de structuur landroof door Israël betekende omdat de route door Oost-Jeruzalem en delen van de Westelijke Jordaanoever liep.

De VN heeft in de loop van de jaren heel veel resoluties tegen Israël aangenomen samen met de VS, waarbij Israël hen ervan beschuldigde vooringenomen te zijn.  Israël heeft de Palestijnen, die de status van niet-lidstaat van waarnemer bij de VN hebben, er ook van beschuldigd te proberen het wereldorgaan te gebruiken om vredesonderhandelingen te omzeilen en een regeling op te leggen.

Israël stelt dat de onderzoeken deel uitmaken van een groter, discriminerend patroon bij de VN. De Algemene Vergadering veroordeelde Israël vorig jaar vaker dan alle andere landen samen.

Luke Tress heeft bijgedragen aan dit rapport.

***************************************

ENGLISH 

Israel this week submitted a formal opinion to the International Court of Justice in The Hague, stating that it has no authority to conduct its probe into the Israeli-Palestinian conflict, according to a Thursday report.

Door: The Times of Israel

Jerusalem said that the court was not the place to adjudicate the conflict, and that instead direct negotiations between Israel and the Palestinian Authority were needed, the unsourced Kan news report said.

The National Security Council said in response to the Kan report that it along with the Foreign Ministry were working to convince friendly countries to submit opinions to the ICJ to back Israel’s stance.

“Israel’s position is that the process conducted has no authority and that all disputes with the PA should be resolved in negotiations between the sides,” the council said.

“We will continue to fight the lies of the Palestinians and delegitimization attempts against Israel,” said Foreign Ministry Eli Cohen. “I thank our friends around the world who submitted positions to the court and to most of the member states of the United Nations, which from the start did not lend a hand and did not support the Palestinian initiative that seeks to abuse the International Court of Justice in The Hague in order to promote a unilateral agenda against Israel.”

Kan noted that the official response to the ICJ contradicted declared government policy that it would not cooperate with The Hague, as well as the fact that the current hardline, right-wing coalition is uninterested in peace negotiations with the Palestinians.

Under pressure from Jerusalem, the United States also submitted a response to The Hague backing Israel’s position, the report said.

In February, the court announced a timeline for the start of the probe, setting a July 25 deadline for submitting written statements in the case, and an October deadline for comments on those statements, after receiving the UN General Assembly’s formal request to weigh in on the conflict.

The ICJ is the top United Nations court for mediating disputes between countries. Its rulings influence public opinion and legal processes but it has no enforcement mechanism. The court is separate from the International Criminal Court, which is also in The Hague.

File: The United Nations General Assembly Fourth Committee votes on measures addressing the Israeli-Palestinian conflict, at the United Nations in New York, November 11, 2022. (Luke Tress/Times of Israel)

The UN General Assembly in December passed a resolution pushed by the Palestinians asking the court for an “advisory opinion” on Israel’s “prolonged occupation, settlement and annexation of Palestinian territory.” It also called for an investigation into Israeli measures “aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem” and charged that Israel has adopted “discriminatory legislation and measures.”

The General Assembly made the request to the court after the UN Human Rights Council’s Commission of Inquiry recommended that it do so. The latter panel is overwhelmingly critical of the Jewish state and its reports almost entirely ignore Palestinian terrorism and violence and largely place the blame on Israel for the conflict.

Israel sanctioned the Palestinians in response to their efforts to launch the probe, including by withholding funding from the Palestinian Authority. The retaliatory measures sparked widespread international blowback.

The court last issued an advisory opinion on the Israeli-Palestinian conflict in 2004 when the General Assembly asked it to rule on the legality of the West Bank security barrier. The court ruled that the barrier Israel built was “contrary to international law” and called on the country to immediately halt construction.

Israel ignored the decision, arguing that the barrier was a security measure meant to prevent Palestinian attackers from reaching Israeli cities. The Palestinians have said the structure was an Israeli land grab because of its route through East Jerusalem and parts of the West Bank.

The UN has a long history of passing resolutions against Israel, which has accused the world body of bias, together with the US. Israel has also accused the Palestinians, who have nonmember observer state status at the UN, of trying to use the world body to circumvent peace negotiations and impose a settlement.

Israel argues the investigations are part of a larger, discriminatory pattern at the UN. The General Assembly condemned Israel more than all other countries combined last year.

Luke Tress contributed to this report.