Israëlische arbeiders upgraden een deel van de veiligheidsbarrière in Samaria, 21 juni 2022.
Israeli workers upgrading a section of the security barrier in Samaria, June 21, 2022.
(Ministry of Defense)

Nederlands + English

Na golf van dodelijke aanvallen door terroristen die door gaten in het hek glipten, begint Israël met het versterken en uitbreiden van de veiligheidsbarrière.

Door  World Israel News

Israël begon dinsdag met nieuwe constructies om de veiligheidsbarrière te versterken en uit te breiden in het noorden van Samaria met ongeveer 45 kilometer (28 mijl).

De stap om de barrière te versterken komt na een vloedgolf van dodelijke terreuraanslagen die eind maart begonnen, en waarvan vele werden gepleegd door Palestijnen die illegaal Israël binnenkwamen via gaten in het hek.

De nieuwe, 9 meter hoge barrière zal een verouderd veiligheidshek vervangen dat zich uitstrekt van Noord-Samaria tot de regio Bat Hefer en dat oorspronkelijk zo’n 20 jaar geleden werd gebouwd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Centrale Commando van de IDF en het Departement Techniek en Bouw van het Ministerie van Defensie.

“We zetten onze defensieve maatregelen in het noorden voort door de veiligheidsbarrière in Judea en Samaria te versterken en oplossingen te bieden voor het Israëlische thuisfront,” zei minister van Defensie Benny Gantz in een verklaring op woensdag.

“Deze inspanningen vormen een integraal onderdeel van onze operationele activiteit. Daarnaast zullen we blijven opereren tegen alle bedreigingen waarmee we te maken krijgen om de veiligheid van de burgers van Israël te handhaven.”

Hoewel Israël tijdens de tweede intifada een barrière bouwde rond Judea en Samaria, bedoeld om zelfmoordterroristen en andere terreuraanslagen tegen te houden, werd het hek nooit volledig voltooid en is het in verval geraakt.

Het gebrek aan onderhoud of handhaving van de barrière heeft ertoe geleid dat tienduizenden illegale Palestijnse arbeiders dagelijks door het hek glippen, waarbij taxi’s en minibusjes in het zicht wachten om de arbeiders aan de Israëlische kant van de scheidslijn op te pikken.

De Israëlische veiligheidsdiensten hebben in het verleden de zaak grotendeels door de vingers gezien, maar staan onder verhoogde druk om de barrière te versterken nadat terroristen uit het gebied rond Jenin illegaal Israël binnenkwamen en dodelijke aanslagen pleegden in Tel Aviv, Bnei Brak, en Elad.

Een hoge veiligheidsfunctionaris vertelde Globes dat “met of zonder gaten in het hek, iedereen die vastberaden genoeg is, in staat zal zijn om Israël binnen te komen… geen enkele afsluiting kan volledig hermetisch zijn.”

De ambtenaar voegde eraan toe dat “onder degenen die door de gaten in het hek gaan, vergunninghouders [Palestijnen met Israëlische werkvergunningen] zijn die dit verkiezen boven de overvolle officiële checkpoints.”

 


ENGLISH

After spate of deadly attacks by terrorists who slipped through gaps in the fence, Israel begins reinforcing and extending security barrier.

By World Israel News

Israel began new construction on Tuesday to reinforce and extend the security barrier extended in northern Samaria by some 45 kilometers (28 miles).

The move to strengthen the barrier comes after a spate of deadly terror attacks that began in late March, many of which were perpetrated by Palestinians who illegally crossed into Israel via gaps in the fence.

The new, 9 meter (30 feet) tall barrier will replace an aging security fence stretching from northern Samaria to the Bat Hefer region, which was originally built some 20 years ago.

The work is being carried out by the IDF’s Central Command and the Defense Ministry’s Dept. of Engineering and Construction.

“We are continuing our defensive efforts in the north by strengthening the Judea and Samaria security barrier and providing solutions for the Israeli home front,” Defense Minister Benny Gantz said in a statement on Wednesday.

“These efforts constitute an integral part of our operational activity. Along with this, we will continue to operate against all threats we face in order to maintain the security of Israel’s civilians.”

Although Israel constructed a barrier around Judea and Samaria during the second intifada, aimed at stopping suicide bombers and other terror attacks, the fence was never fully completed and has fallen into disrepair.

The lack of upkeep or enforcement at the barrier has seen tens of thousands of illegal Palestinian workers slip through the fence on a daily basis, with taxis and mini-buses waiting in plain sight to pick up the laborers on the Israeli side of the divider.

Israeli security forces have largely turned a blind eye to the issue in the past, but are facing increased pressure to strengthen the barrier after terrorists from the Jenin area illegally entered Israel and committed deadly attacks in Tel Aviv, Bnei Brak, and Elad.

A senior security official told Globes that “with or without breaches in the fence, anyone determined enough will be able to get into Israel… no closure can be entirely hermetic.”

The official added that “among those passing through gaps in the fence are permit-holders [Palestinians with Israeli work permits] who prefer it over the congested official checkpoints.”