Palestijnen botsen met IDF-troepen in Sichem (Nablus),

Palestinians clash with IDF forces in Sichem (Nablus),
Feb. 22, 2023. (AP/Majdi Mohammed)

Nederlands + English

“Ik geef me niet over. Mijn broer en ik worden belegerd. allah zal degenen die ons verraden hebben niet vergeven,” zei een van de terroristen in een stemopname.

Door World Israel News

Ten minste 10 Palestijnse terroristen zijn gedood en 102 gewond geraakt tijdens de confrontaties die woensdagochtend begonnen met een heftig vuurgevecht tussen IDF-soldaten en twee mannen die gezocht werden op beschuldiging van terreur in de Oude Stad van Nablus (Sichem).

De IDF zei in een verklaring dat bij de confrontaties geen Israëlische veiligheidstroepen gewond raakten.

Volgens Hebreeuws-talige media vonden de confrontaties plaats tijdens een arrestatieoperatie tegen twee Lions’ Den-agenten, Hussam Aslim en Muhammad Janaydi Abu-Bakar. Beide mannen maakten deel uit van een team dat in oktober 2022 een dodelijke schietaanval uitvoerde op IDF-troepen, waarbij sergeant Ido Baruch om het leven kwam.

Troepen van de Golani-brigade, de elite-terreurbestrijdingseenheid Yamam, en de grenspolitie omsingelden een huis waar Abu-Bakar en Aslim zich binnen hadden gebarricadeerd.

We geven ons niet over.

Nadat ze de twee gezochte terroristen hadden opgeroepen zich over te geven, vuurden de troepen rookgranaten en schouderraketten op het huis af in een poging de mannen te dwingen het gebouw te verlaten.

In plaats daarvan begonnen de mannen op de troepen te schieten, wat leidde tot een hevig vuurgevecht dat enkele minuten duurde. Op sociale media circuleren video’s van de confrontaties waarop te zien is dat er rook opstijgt uit het gebouw waar Aslim en Abu-Bakar zich schuilhielden en dat er snel geschoten wordt.

“Ik geef me niet over. Mijn broer [Abu-Bakar] en ik worden belegerd. allah zal degenen die ons hebben verraden niet vergeven,” zei Aslim in een stemopname die hij op zijn Facebook-pagina plaatste, vertaald door Ynet.

“Er is geen god dan allah en mohammed is zijn boodschapper,” voegde hij eraan toe.

“We zijn kerels gebleven en zijn niet weggevlucht, en we zullen onszelf niet overgeven. We zijn op weg naar het martelaarschap,” zei Abu-Bakar in zijn eigen Facebook-post.

Een woordvoerder van de terreurgroep Islamitische Jihad bevestigde dat Aslim en Abu-Bakar werden gedood tijdens het vuurgevecht, noemde hen een “levend voorbeeld van opoffering en moed” en benadrukte dat zij een voorbeeld zijn “dat elke Palestijn zou moeten volgen.”

De terreurgroep Lions’ Den stuurde berichten via sociale media platforms waarin de lokale bevolking werd opgeroepen om IDF-soldaten aan te vallen, meldde Ynet.

“Ga de straat op en steek de grond onder de voeten van de bezetting in brand,” drong het bericht aan. “Schaam je voor iedereen die een geweer draagt en het niet meeneemt naar het veld van eer en mannelijkheid!”

Tientallen leken gehoor te geven aan de boodschap, waarbij de lokale bevolking op de troepen schoot en stenen en explosieven gooide.

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei dat ten minste 10 mensen werden gedood, waarbij Hebreeuwse media meldden dat de meerderheid van hen leden waren van de Lion’s Den.

Ten minste 102 mensen zouden gewond zijn geraakt, waarvan vijf in kritieke toestand door schotwonden.

‘Verzet in Gaza kijkt toe’

Hamas-woordvoerder Hazem Qassem zei in een verklaring dat “de Israëlische bezetting haar agressie tegen het Palestijnse volk escaleert met haar invasie van… Nablus en het belegeren van enkele van haar burgers.” Hij voegde eraan toe dat de “nieuwe extremistische, fascistische bezettingsregering plannen heeft gemaakt om haar agressieve agenda tegen het Palestijnse volk voort te zetten.”

Een andere woordvoerder, Abu Abida, zei dat “het verzet in Gaza de toenemende misdaden van de vijand tegen ons volk gadeslaat… zijn geduld raakt op.”

Opmerkelijk is dat de dreigementen van Hamas geen beloften inhielden om raketten af te vuren vanuit Gaza of enige andere specifieke actie.

Na de confrontatie tussen Gaza en Israël in mei 2021 zeiden IDF-functionarissen dat zij met succes een groot deel van de infrastructuur van Hamas in de kustenclave hadden vernietigd.

Sinds 2021 heeft de terreurgroep herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij vergeldingsraketaanvallen tegen Israël zal uitvoeren – onlangs nog, toen minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir de Tempelberg bezocht – maar is niet bereid of in staat geweest die dreigementen uit te voeren.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, een rivaal van Hamas die door Israël en de VS als terreurgroep wordt aangemerkt, heeft woensdagmiddag een verklaring uitgebracht waarin zij de inval veroordeelt.

“De bezetting heeft vanmorgen met haar agressie opnieuw een bloedbad aangericht in Nablus en het bloed van kinderen en ouderen werd vergoten en huizen werden verwoest,” zei de PLO.

“Wij roepen de internationale gemeenschap op om onmiddellijk in te grijpen om deze bloedbaden te stoppen en bescherming te bieden…aan ons volk. Wij roepen de Amerikaanse regering [Biden] op om druk uit te oefenen op de Israëlische regering en haar te dwingen haar agressie en destructieve maatregelen te stoppen

 

*****************************************

 

ENGLISH

“I am not surrendering. My brother and I are under siege. allah will not forgive those who sold us out,” one of the terrorists said in a voice recording.

By World Israel News

At least 10 Palestinian terrorists were killed and 102 were wounded during clashes which began with an intense gun battle between IDF soldiers and two men wanted on terror charges in the Old City of Nablus (Shechem) on Wednesday morning.

The IDF said in a statement that no Israeli security forces were wounded in the clashes.

According to Hebrew-language media reports, the clashes occurred during an arrest operation targeting two Lions’ Den operatives, Hussam Aslim and Muhammad Janaydi Abu-Bakar. Both men were part of a squad that launched a deadly shooting attack on IDF troops in October 2022, which killed Sgt. Ido Baruch.

Troops from the Golani Brigade, the elite counter-terror Yamam unit, and the Border Police surrounded a home where Abu-Bakar and Aslim had barricaded themselves inside.

‘We will not give ourselves up’

After calling on the two wanted terrorists to surrender, troops fired smoke grenades and shoulder-propelled missiles at the home, in an attempt to force the men to leave the building.

Instead, the men began firing at troops, sparking an intense gun battle that lasted for several minutes. Videos circulating on social media from the clashes show smoke rising from the building where Aslim and Abu-Bakar were hiding, and rapid gunfire could be heard.

“I am not surrendering. My brother [Abu-Bakar] and I are under siege. allah will not forgive those who sold us out,” Aslim said in a voice recording that he posted to his Facebook page, translated by Ynet.

“There is no god but allah and muhammad is his messenger,” he added.

“We remained men and did not run away, and we will not give ourselves up. We are on the path to martyrdom,” Abu-Bakar said in his own Facebook post.

A spokesman from the Islamic Jihad terror group confirmed that Aslim and Abu-Bakar were killed during the gun battle, calling them a “living example of sacrifice and courage” and emphasizing that they set an example “that every Palestinian should follow.”

The Lions’ Den terror group sent messages via social media platforms calling on locals to attack IDF soldiers, Ynet reported.

“Go out into the streets and burn the ground under the feet of the occupation,” the message urged. “Shame on everyone who carries a gun and will not take it to the field of honor and manhood!”

Dozens appeared to heed the message, with locals shooting at troops and hurling rocks and explosive devices.

The Palestinian Health Ministry said that at least 10 people were killed, with Hebrew language media reporting that the majority of them were members of the Lion’s Den.

At least 102 people were said to be wounded, with five of them in critical condition from gunshot wounds.

‘Resistance in Gaza is watching’

Hamas spokesman Hazem Qassem said in a statement that “the Israeli occupation is escalating its aggression against the Palestinian people with its invasion of… Nablus and besieging some of its citizens.” He added that the “new extremist, fascist occupation government has made plans to continue its aggressive agenda against the Palestine people.”

Another spokesman, Abu Abida, said that “the resistance in Gaza is watching the increasing crimes of the enemy against our people… its patience is running out.”

Notably, the threats from Hamas did not include promises to fire rockets from Gaza or any other specific action.

fter the May 2021 Guardian of the Walls Gaza-Israel clash, IDF officials said they had successfully destroyed much of Hamas’ infrastructure in the coastal enclave.

Since 2021, the terror group has repeatedly warned that it will launch retaliatory rocket attacks against Israel – most recently, when Public Security Minister Itamar Ben-Gvir visited the Temple Mount – but has been unwilling or unable to follow through on those threats.

The Palestine Liberation Organization, a rival of Hamas which is designated as a terror group by Israel and the U.S., released a statement condemning the raid on Wednesday afternoon.

“The occupation carried out another massacre in Nablus with its aggression this morning and the blood of children and the elderly was spilled and houses were destroyed,” the PLO said.

“We call on the international community to intervene immediately to stop these massacres and provide protection…for our people. We call on the American [Biden] administration to put pressure on the Israeli government and force it to stop its aggression and destructive measures.”